Definitieve stopzetting van Doel 3: aanpassing van de vergunning voor kerncentrale Doel

Op 06 november 2022 werd via koninklijk besluit de oprichtings- en exploitatievergunningen van de NV Electrabel voor hun installaties op kerncentrale Doel gewijzigd en aangevuld op het initiatief van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Het besluit werd op 2à december 2022 bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Conform de wet van 31 januari 2003 werd de datum waarop de vermogensreactor Doel 3 buiten werking zal moeten worden gesteld en geen elektriciteit meer zal mogen opwekken, vastgelegd op 1 oktober 2022. Op 1 april 2022 ontvingen het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) de "melding van stopzetting" voor de vermogensreactor Doel 3 (KCD3) van Electrabel. Op basis van zijn analyse acht het FANC het noodzakelijk om de voorwaarden van de exploitatievergunning van de kerncentrale te wijzigen. Deze aanpassingen worden voorgesteld in toepassing van artikelen 17.1 en 13 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen gevolgd. Het FANC heeft deze aanpassing voorbereid en gepresenteerd aan de Wetenschappelijke Raad, die hierover een gunstig advies uitbracht.

Dit initiatief heeft als doelstelling om:

  • de reactor van Doel 3 te definiëren als een reactor die definitief wordt stilgelegd en te verduidelijken dat enkel de operaties ter voorbereiding van de ontmanteling en het leegmaken van de splijtstofdokken uitgevoerd kunnen worden ;
  • de artikelen die verband houden met de vermogenswerking van de reactor van Doel 3 en die niet langer nodig zullen zijn, op te heffen. Deze wijzigingen komen neer op een administratieve vereenvoudiging ;
  • een nieuw algemeen hoofdstuk voor definitief stilgelegde reactoren te creëren, met daarin de algemene vereisten die geldig zijn tijdens de DSZ-periode (na de stopzetting van de activiteit en in afwachting van het begin van de ontmanteling).

Bij deze aanpassing van de vergunningen zijn er geen inhoudelijke versoepelingen aangebracht aan de bestaande van kracht zijnde vergunningsvoorwaarden.

 

Laatst aangepast op: 13/03/2024