Radon Actie Plan

In België is het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) de bevoegde instantie voor het beleid en de regelgeving m.b.t. de ioniserende straling, en dus ook voor het beheer van radon in gebouwen. Overeenkomstig de Europese en internationale richtlijnen heeft het FANC een nationaal radonactieplan uitgewerkt dat als doel heeft om zoveel mogelijk het risico op blootstelling aan radon te verminderen, en dit zowel in particuliere als in commerciële gebouwen.

Ons radonactieplan omvat drie delen :

Controle van de woningen

Het Agentschap voert meetcampagnes uit in woningen, in nauwe samenwerking met de regionale, provinciale en gemeentelijke autoriteiten, om zo de concentratie radon in ons land gedetailleerd in kaart te brengen.

Het Belgische grondgebied is ingedeeld in verschillende radonklassen. In de zones met verhoogd risico voert het FANC gerichte meetcampagnes uit, in nauwe samenwerking met de regionale, provinciale en gemeentelijke besturen. Door de radonconcentratie gedetailleerd in kaart te brengen, kunnen we zones opsporen met potentieel besmette gebouwen en verkavelingen waarvoor preventieve maatregelen aangewezen zijn.

Wanneer een woning een verhoogd risico vertoont, sporen we de eigenaar aan om corrigerende maatregelen te nemen. Bij nieuwbouw kunnen preventieve maatregelen in de bouwvoorschriften worden opgenomen. Op die manier trachten we op termijn de radonblootstelling in nieuwe en bestaande woningen sterk terug te dringen.

Het FANC voert ook radonmetingen in de bodem uit. Daarbij is het de bedoeling een betrouwbaarder overzicht te krijgen van de aanwezigheid van radon in risicogemeenten. Zo kunnen we toekomstige eigenaars beter sensibiliseren om preventieve maatregelen te nemen wanneer ze een nieuwe woning bouwen.

Controle op de werkvloer

In de gemeenten van klasse 2, worden sensibiliserings- en meetcampagnes uitgevoerd bij bedrijven en andere werkplaatsen. De selectie hiervan gebeurt aan de hand van prioriteitenlijsten. Wanneer een pand een verhoogde radonconcentratie vertoont, wordt de verantwoordelijke aangemaand om corrigerende maatregelen te nemen. Inventarisatie en controle gebeuren aan de hand van een centrale database.

Meer informatie : www.radonatwork.be

Communicatie

Het FANC werkte een speciaal communicatieplan uit voor zijn de strijd tegen radon.

Dit plan streeft vier doelstellingen na:

  1. Informatie verstrekken over het radonprobleem
  2. Aantonen hoe dit probleem kan worden opgelost
  3. Aanmoedigen van radontests
  4. Stimuleren van preventie bij nieuwbouw

Dit communicatieplan richt zich voornamelijk op de plaatselijke bevolking, plaatselijke overheden, de beroepssectoren en scholen.

We wenden hiervoor allerlei middelen aan om deze verschillende doelgroepen te bereiken, zoals speciale pagina's op onze website, informatiebrochures, plaatselijke informatievergaderingen, een jaarlijkse sensibiliseringscampagne enz.

 

Laatst aangepast op: 17/11/2021