Overslaan en naar de inhoud gaan

Rol van het FANC

Rol van het FANC

Iedere lidstaat van de Europese Unie is ertoe gehouden een radiologisch toezicht te houden op het grondgebied en de bevolking (artikels 35 en 36 van het EURATOM-verdrag en de Europese richtlijn 2013/51/EURATOM ).

Deze verplichting is uitgewerkt door de artikels 21 en 22 van de wet van 15 april 1994 en door de artikels 70 en 71 van het algemeen reglement. Zij voorzien dat de controle op de radioactiviteit van het grondgebied in zijn geheel en op de door de bevolking ontvangen doses tot het bevoegdheidsdomein van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) behoren.

In het kader van zijn opdracht initieert het FANC dus radiologische toezichtprogramma’s in België.

Internationale activiteiten

Het FANC draagt actief bij tot het opstellen en toepassen van de diverse internationale verordeningen en richtlijnen, bijvoorbeeld:

  • de artikels 35 en 36 van het EURATOM-verdrag voorzien dat elke lidstaat installaties moet plaatsen om de radioactiviteit permanent te controleren en stellen het respect voorop voor de basisnormen en de communicatie van de resultaten van de controles;
  • artikel 37 van het EURATOM-verdrag legt elke lidstaat op om informatie te leveren omtrent elke geplande afzetting van radioactieve stoffen die mogelijk een contaminatie van een naburige staat zou kunnen veroorzaken;
  • de richtlijn 2013/51/EURATOM van de Raad van de Europese Unie van 22 oktober 2013 tot vaststelling van de eisen voor de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water;
  • verordening 1627/2000 die de verordeningen 1661/1999 van 27 juli 1999 en 737/90 van 22 maart 1990 wijzigt, met betrekking tot de voorwaarden inzake de invoer van landbouwproducten afkomstig van derde landen, naar aanleiding van het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl. Dit reglement voorziet een versterking van de controle op bepaalde producten uit de voedselketen;
  • de OSPAR-overeenkomst waarvan de verklaring van de Ministers van Leefmilieu van de lidstaten van de verdragen van Oslo en Parijs (OSPAR), met betrekking tot de bescherming van de Noordzee - ondertekend te Sintra in juli 1998 - de ontwikkeling van controle- en onderzoeksprogramma's verplicht maakt, meer bepaald inzake de impact van de afzetting van radioactieve stoffen.

 

Laatst aangepast op: 
30/06/2020