Overslaan en naar de inhoud gaan

Belgoprocess

Belgoprocess

Nieuw opslaggebouw bij Belgoprocess in Dessel

Openbaar onderzoek naar aanleiding van de aanvraag van de NV Belgoprocess tot uitbreiding van de exploitatievergunning voor site 1, voor een nieuw op te richten installatie (gebouw 167X) voor de opslag van ASR- geaffecteerd geconditioneerd afval in Dessel.

Op 29 oktober 2019 heeft de NV Belgoprocess een vergunningsaanvraag ingediend bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) tot uitbreiding van de exploitatievergunning voor site 1 in Dessel, voor een nieuw op te richten installatie (gebouw 167X) voor de opslag van ASR geaffecteerd geconditioneerd afval, conform artikel 12 van het Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS). De vergunningsprocedure, conform artikel 6 van het ARBIS (Vergunningsstelsel van de inrichtingen klasse I) moet hierbij worden gevolgd. Deze aanvraag werd op 30 oktober 2019 door het FANC volledig verklaard.

De aanvraag betreft een nieuw opslaggebouw waarin ASR-geaffecteerde colli met geconditioneerd radioactief afval zullen worden opgeslagen. Begin 2013 werd tijdens een routinecontrole in een opslaggebouw van Belgoprocess bij een aantal colli geconditioneerd afval een gelvormige uitloop vastgesteld. Na onderzoek blijkt de gelvorming het resultaat te zijn van een chemische alkali-silicareactie. Het gaat dus niet om een radiologische reactie. De ASR-geaffecteerde colli waarvan de kans op geluitloop het hoogst is, zullen uit de bestaande opslaggebouwen worden overgebracht naar het nieuwe gebouw om een betere opvolging toe te laten.

Conform art. 6.3.1. van het ARBIS heeft het FANC advies gevraagd aan NIRAS over de deeldossiers rond radioactieve afvalstoffen en ontmanteling. NIRAS gaf daaromtrent een gunstig gemotiveerd advies (ontvangen op 13 november 2019).

Het FANC heeft het dossier, samen met de veiligheidsevaluatie van het FANC en zijn technisch filiaal Bel V, voorgelegd aan de Wetenschappelijke Raad van het FANC. De Wetenschappelijke Raad heeft op 13 december 2019 een gunstig voorlopig voorafgaand advies uitgebracht betreffende het dossier.

Conform artikel 6.4 van het ARBIS maakte het FANC op 17 januari 2020 een exemplaar van de aanvraag samen met diverse andere relevante documenten over aan alle burgemeesters van de gemeenten die zich bevinden binnen een straal van 5 kilometer rond het voorwerp van de vergunningsaanvraag. Het betreft de gemeenten Dessel, Geel, Kasterlee, Mol en Retie, gelegen in het Vlaamse Gewest. De burgemeesters werd gevraagd om een openbaar onderzoek te organiseren aangaande de vergunningsaanvraag met inbegrip van het milieueffectbeoordelingsrapport (MER). Dat openbaar onderzoek wordt in alle betrokken gemeenten georganiseerd over een periode van 30 kalenderdagen (zie onderstaande tabel). In het kader van elk van die openbare onderzoeken kunnen burgers hun opmerkingen schriftelijk indienen bij de diverse gemeenten.

Daarna maken de gemeenten  de resultaten van het openbaar onderzoek samen met de adviezen van de schepencollegesover aan het FANC. Het dossier wordt ook naar de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen gestuurd voor advies.

Het FANC zal alle adviezen en bezwaren vervolgens voor advies voorgeleggen aan de Wetenschappelijke Raad. Ten slotte zal het volledige dossier ter besluit worden voorgelegd aan de Koning.

Hieronder vindt u de documenten met betrekking tot de vergunningsaanvraag voor een nieuw opslaggebouw 167X bij Belgoprocess in Dessel.

Algemene Documenten:

Milieueffectenrapport:

Veiligheidsrapport: 

Data van het openbaar onderzoek per gemeente:

DESSEL 24/01/2020-22/02/2020
GEEL 23/01/2020-21/02/2020
MOL  24/01/2020-22/02/2020
KASTERLEE 23/01/2020-21/02/2020
RETIE 21/01/2020-19/02/2020

Uitbreiding ontmantelingsvergunning site 2 te Mol

Belgoprocess, het bedrijf dat instaat voor het beheer van radioactief afval, heeft een wijziging en uitbreiding van de huidige ontmantelingsvergunning aangevraagd voor hun site 2 in Mol. Deze site is vergund als inrichting van klasse I.

Hierin vraagt Belgoprocess om de huidige ontmantelingsvergunning uit te breiden voor een aantal installaties die in de komende jaren ontmanteld zullen worden.

Het FANC verklaarde de aanvraag volledig en stelde vast dat de beoogde activiteiten geen risico's met zich meebrengen voor de omwonenden en voor het leefmilieu. Op 3 oktober 2019 gaf de Wetenschappelijke Raad van het FANC een gunstig voorlopig voorafgaand advies. De aanvraag is vervolgens overgemaakt aan de gemeentes die binnen een straal van vijf kilometer rond de site liggen, nl. Dessel, Mol, Geel, Retie en Balen, voor het verkrijgen van een advies en het uitvoeren van een openbaar onderzoek. Eventuele opmerkingen of bezwaren kunnen worden ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Na afloop brengen de colleges van burgemeester en schepenen hun advies uit. Na ontvangst van het advies van de gemeentes, wordt tevens het advies van de provincie Antwerpen gevraagd.

 

Laatst aangepast op: 
07/04/2020