Internationale Conventie inzake de repressie van daden van nucleair terrorisme

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam op 13 april 2005 de internationale conventie inzake de repressie van daden van nucleair terrorisme aan. De conventie werd ter ondertekening voorgelegd op 14 september 2005. De lidstaten van de Europese Unie ondertekenden het dezelfde dag. Het Verdrag maakte het voorwerp uit van de instemmingswet van 10/09/2009.

Het algemene doel van de Conventie is de preventie en de repressie van daden van nucleair en radiologisch terrorisme.

Ze geeft een gedetailleerd overzicht van de inbreuken die verband houden met het onwettig en doelbewust bezit en gebruik van radioactieve stoffen of een radioactief projectiel evenals de inbreuken met betrekking op het onwettig gebruik of de beschadiging van een kerninstallatie.

De ondertekenende landen verbinden zich er toe om deze inbreuken binnen hun intern recht strafbaar te maken en om deze te sanctioneren, rekening houdend met de ernst van de feiten.

De ondertekenende landen verbinden zich er eveneens toe om gepaste maatregelen te treffen om de beveiliging van de radioactieve stoffen te garanderen, rekening houdend met de respectievelijke aanbevelingen van het IAEA.

Met het oog op de vooropgestelde doelstellingen is de Conventie m.b.t. het nucleair terrorisme een belangrijke stap op het gebied van de nucleaire beveiliging.

Voor de eerste maal is er een internationaal juridisch bindend instrument dat handelt over de fysieke beveiliging van alle radioactieve stoffen en over de kwaadwillige handelingen waarvan ze het doel of het voorwerp zouden kunnen zijn.

Meer informatie :

Laatst aangepast op: 05/03/2021