NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

- PROFESSIONELEN -

Ontdek de informatie voor de professionele actoren en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.

- BEVOLKING -

Ontdek de informatie voor de bevolking en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.


Belgische en Zwitserse veiligheidsautoriteiten bespreken nucleaire veiligheid tijdens jaarlijkse bilaterale vergadering

27 mei 2016 - Op maandag 23 en dinsdag 24 mei 2016 heeft het FANC zijn collega's van de Zwitserse Veiligheidsautoriteit ENSI (Federale Inspectie van de Nucleaire Veiligheid) ontvangen in het kader van de jaarlijkse bilaterale vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen, die al enkele jaren plaatsvinden, wordt de samenwerking tussen Zwitserland en België besproken wat het thema nucleaire veiligheid betreft.

Het FANC, zijn technisch filiaal Bel V en ENSI hebben tijdens deze vergadering verschillende actuele onderwerpen aangehaald, zoals de langetermijnuitbating van Doel 1 en 2, het verbeterprogramma voor de veiligheidscultuur in Tihange alsook het proces van de zoektocht naar een geschikte locatie in Zwitserland voor de opslag van radioactief afval diep in de ondergrond.

>> Lees meerTHV SeReAnt: afwijking ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

19 mei 2016 - Tijdens een periodieke controle op 18 april 2016 op de site van THV SeReAnt in Antwerpen, stelde de erkende instelling AIB Vinçotte Controlatom vast dat de afsluiter van een stralingsbron open stond, hoewel de aanduiding aangaf dat deze gesloten was. Onderzoek toonde aan dat de pneumatische afsluiter (door luchtdruk aangedreven) bij de laatste behandeling van de bron verkeerd werd gemonteerd.

Het ging om een radioactieve cesium-bron. Een werknemer had op 10 februari 2016 een loden broncontainer met deze radioactieve cesium-bron gedemonteerd. De bron maakte deel uit van een dichtheidsmeter. Baggerbedrijven gebruiken deze dichtheidsmeter om de dichtheid van het zand dat opgepompt wordt te controleren. De werknemer van een onderaannemer die de demontage uitvoerde, was daarvoor niet opgeleid. De afsluiter van de stralingsbron werd voor aanvang van de werken pneumatisch afgesloten en vergrendeld met een hangslot. De broncontainer werd vervolgens op een afgelegen plaats in de productiehal gestockeerd.

>> Lees meerBelgoprocess: afwijking ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

11 mei 2016 - Uit de meetgegevens van de tweede helft van april is gebleken dat in een opslaggebouw voor speciale afvalloten bij Belgoprocess een beperkte overschrijding heeft plaatsgevonden van de concentratielimieten voor de atmosferische lozing van tritium. Uit bijkomende metingen bleek dat het vrijgekomen tritium afkomstig was van een verpakking met glasampullen met tritium.

De hogere tritiumconcentratie is in strijd met de interne richtlijnen en procedures en met de wettelijke bepalingen voor de opslag van dit type afval. Het afval werd onmiddellijk opnieuw verpakt in een metalen verpakking en dichtgelast om verdere verspreiding van tritium te voorkomen.

>> Lees meerDoel 3: afwijking ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

2 mei 2016 - Op vrijdag 19 februari 2016 stelden inspecteurs van Bel V vast dat in een pompenlokaal van de kerncentrale Doel 3 twee roosters waren vervangen door brandluiken. Deze vervanging was uitgevoerd met het oog op het verbeteren van de brandveiligheid. Daarbij was echter onvoldoende rekening gehouden met het overstromingsrisico. Bij een leidingbreuk in het gebouw moet het water via de roosters uit het pompenlokaal kunnen ontsnappen naar de onderliggende kelders. Brandluiken zouden het water tegenhouden, waardoor de veiligheidspompen onder water kunnen komen te staan. De bewuste veiligheidspompen moeten de stoomgeneratoren kunnen voorzien van voedingswater in een ongevalssituatie.

Electrabel heeft op basis van deze vaststellingen de nodige acties ondernomen om zowel de brandveiligheid als de overstromingsveiligheid van het pompenlokaal te garanderen.

>> Lees meerTsjernobyl, 30 jaar later

26 april 2016 - 26 april 1986. Rond middernacht doet er zich een zware ontploffing voor in de reactorkern van eenheid 4 in de kerncentrale in Tsjernobyl. Vlak daarna volgt een zware brand, waardoor een radioactieve wolk ontstaat die over heel wat Europese landen trekt, met inbegrip van België. De beschadigde reactor loost gedurende een tiental dagen radioactieve stofdeeltjes in de atmosfeer.

De kernramp in Tsjernobyl wordt ingedeeld op niveau 7 van de INES-schaal, het hoogste niveau. Het is meteen één van de zwaarste, zo niet het zwaarste kernongeval in de geschiedenis.

De discussies over de impact die deze kernramp heeft gehad op de volksgezondheid en het milieu zijn 30 jaar later nog steeds aan de gang. En hoe moet het nu verder met de getroffen centrale in Oekraïne?

>> Lees meerReactie op de berichten omtrent het rapport van de communicatie-audit bij het FANC

25 april 2016 - Het FANC neemt akte van diverse berichten die vandaag in de pers verschenen zijn m.b.t. het rapport van de communicatie-audit bij het FANC. Het FANC is verbaasd dat een rapport of delen ervan omtrent een externe audit over de communicatie van het FANC naar de pers gelekt zijn. Tot op vandaag heeft de directie van het FANC zelf het auditrapport nog niet ontvangen en heeft dus nog steeds geen kennis van de inhoud.

Het FANC is er zich van bewust dat er in de organisatie en werkwijze op het vlak van communicatie van het agentschap elementen zijn die voor verbetering vatbaar zijn. Net daarom is in het verleden een audit aangevraagd. De bedoeling van een audit is om pijnpunten bloot te leggen, zodat daar met een gepast actieplan op gereageerd kan worden. In deze zin hebben o.a. tal van medewerkers hun medewerking verleend aan deze audit.

Het is echter onaanvaardbaar dat dergelijke rapporten blijkbaar bewust vroegtijdig gelekt worden, waardoor publiekelijk schade wordt berokkend aan medewerkers en de hele organisatie.

Van zodra het rapport in ons bezit zal zijn en daar de nodige conclusies uit getrokken zullen zijn, zullen wij over het actieplan communiceren, maar niet voordien.“Our conclusions regarding the safety of Doel 3 and Tihange 2 remain unchanged, despite what Minister Hendricks says”

20th April 2016 - The FANC is surprised to learn that Barbara Hendricks (SPD), the German Minister for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), calls upon Belgium to shut Doel 3 and Tihange 2 down again for an indefinite period of time. Her statement comes in the aftermath of a meeting between the FANC and representatives of the BMU and the RSK (Reaktor-Sicherheitskommission) on 5 and 6 April 2016 in Brussels.

The points that were raised by the German representatives during this meeting did not compromise the FANC's point of view, nor do Minister Hendrick's statements. The FANC remains convinced that the Doel 3 and Tihange 2 comply with international safety standards and that there is no need to shut down these units from a nuclear safety point of view.

>> Read more“De conclusie van het FANC over Doel 3 en Tihange 2 blijft overeind, ondanks uitspraken minister Hendricks”

20 april 2016 - Het FANC neemt met verwondering akte van de uitspraken van de Duitse minister voor Milieu, Natuurbescherming, Bouw en Reactorveiligheid (BMU), Mw. Barbara Hendricks (SPD). Dit standpunt komt er ondanks een gemeenschappelijke vergadering van het FANC, het BMU en de RSK (Reaktor-Sicherheitskommission) op 5 en 6 april in Brussel.

Noch de discussies die gevoerd zijn tijdens deze vergadering, noch de uitspraken van minister Hendricks ondermijnen de conclusie van het FANC. De kerncentrales van Doel 3 en Tihange 2 voldoen aan de strengste veiligheidsnormen.

>> Lees meerDerde transport van bestraalde splijtstof van Nederland naar Frankrijk

20 april 2016 - Het derde transport van bestraalde splijtstof vanuit het Nederlandse Borssele (EPZ) naar Frankrijk (AREVA) over Belgisch grondgebied op dinsdag 19 april 2016 is in goede veiligheidsomstandigheden verlopen. In de periode 2014-2016 zullen nog andere transporten van bestraalde splijtstof vanuit Nederland naar Frankrijk door België plaatsvinden.

>> Lees meerEerste bilaterale vergadering tussen de Duitse en de Belgische nucleaire veiligheidsoverheden

8 april 2016 - Op dinsdag 5 en woensdag 6 april 2016 verwelkomde het FANC in zijn kantoren te Brussel een delegatie experts van de Duitse nucleaire veiligheidsoverheden en hun wetenschappelijke adviesraad.

Deze eerste bilaterale vergadering tussen de nucleaire veiligheidsoverheden vloeit voort uit een eerdere overeenkomst die Duitsland en België met elkaar sloten rond de samenwerking en de uitwisseling van informatie en ervaringen op het vlak van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

>> Lees meerOntdekking van radioactieve bron buiten reglementaire controle – INES 1

1 april 2016 - Op 11 maart 2016 werd een radioactieve bron teruggevonden in een magazijn van een industrieel bedrijf gelegen in de provincie Vlaams-Brabant dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van bodemsaneringswerken en grondreiniging. Gedurende 17 jaar werd geen reglementaire controle meer op de bron uitgevoerd. Het bedrijf had geen weet meer van de aanwezigheid of historiek van deze bron.

Na onderzoek ter plaatse door het FANC en de erkende controle-instelling AIB-Vinçotte Controlatom bleek het te gaan om een meettoestel dat ingezet werd voor het uitvoeren van debiet- of dichtheidsmetingen. Daarvoor maakte het toestel gebruik van een ingekapselde radioactieve pastille met een nominale activiteit van 3,7 GBq in 1979. Het gedemonteerde meettoestel was volledig intact en vakkundig geborgen. De huidige activiteit bedraagt ongeveer 1,6 GBq. De radioactieve bron werd uiteindelijk afgevoerd voor verwerking op 17 maart 2016.

>> Lees meerTihange 1: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

30 maart 2016 - Op dinsdag 15 maart 2016 werden er onderhoudswerken uitgevoerd aan veiligheidsdieselmotor 1 van reactor 1 van de kerncentrale van Tihange. Volgens de voorschriften moet in een dergelijke situatie de tweede veiligheidsdieselmotor wel beschikbaar zijn, evenals de reservedieselmotor. Een van de onderhoudsmedewerkers bleek zich bij de demontage van een klep van de koelleidingen van de dieselmotor evenwel te hebben vergist. Hij had namelijk een interventie uitgevoerd op de klep van het circuit van dieselmotor 2 in plaats van dieselmotor 1, waardoor dieselmotor 2 niet beschikbaar was.

>> Lees meerRadioactief cesium-137 gemeten in Helsinki, geen verhoogde waarden in België

10 maart 2016 - Op dinsdag 8 maart raakte bekend dat de Finse veiligheidsautoriteit STUK abnormale waarden van cesium-137 gemeten heeft. Cesium-137 is een onstabiele radioactieve isotoop van cesium. De besmetting bedroeg 4 milliBecquerel per kubieke meter lucht. Dat is abnormaal, maar niet alarmerend voor de gezondheid van de bevolking.

>> Lees meerTweede gezamenlijke inspectie van het FANC en de Nederlandse ANVS

8 maart 2016 - Vandaag vond in de kerncentrale van Borssele de tweede gekruiste inspectie plaats van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC ) en de Nederlandse Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De gekruiste inspecties maken deel uit van internationale afspraken.

>> Lees meerReactie van het FANC op de vragen over het seismisch risico bij Doel 1&2

8 maart 2016 - Het FANC is lid van WENRA en is het als zodanig helemaal eens met de nieuwe aanbevelingen van 2014 wat het seismisch risico betreft. Net zoals alle Europese landen, zal de Belgische veiligheidsautoriteit erover waken dat deze nieuwe aanbevelingen opgenomen worden in de nationale regelgeving. Deze aanbevelingen zijn niet dwingend, voor het Belgisch wettelijk kader is aangepast.

Het FANC heeft echter sinds 2015, en dus op een proactieve manier en zonder de aanpassing binnen het Belgisch wettelijk kader af te wachten, gesprekken aangeknoopt met Electrabel. Op die manier kan de exploitant een actieplan voorbereiden dat beantwoordt aan de aangepaste normen in het nieuw Koninklijk Besluit, voorzien voor het einde van 2017.

>> Lees meerFukushima, vijf jaar later

8 maart 2016 - 11 maart 2011. Het noordoosten van Japan wordt opgeschrikt door een krachtige zeebeving van 9.0 op de schaal van Richter, gevolgd door een tsunami van maar liefst tien meter hoog. Enkele duizenden mensen zijn omgekomen bij de ramp en de schade is enorm. Ook de kerncentrale van Fukushima Daiichi wordt getroffen, in drie van de reactoren kwam het tot een meltdown, een kernsmelting. De regering ging over tot de evacuatie van de bevolking binnen een straal van 20 kilometer rond de getroffen reactoren.

Na Fukushima Daiichi werden alle Europese kerncentrales onderworpen aan stresstests. De bedoeling van de stresstests was om te onderzoeken in welke mate de kerncentrales bestand zijn tegen extreme natuurlijke gebeurtenissen, zoals aardbevingen, overstromingen en cyclonen. België had destijds besloten om de reikwijdte van de stresstests uit te breiden tot gebeurtenissen gekoppeld aan menselijke activiteiten, waaronder vliegtuiginslagen en cyberaanvallen.

>> Lees meerReactie van het FANC op het interview van Walter Bogaerts verschenen in Knack op 2 maart 2016

3 maart 2016 - In het weekblad Knack van woensdag 2 maart 2016 verscheen een interview van journalist Erik Raspoet met professor Walter Bogaerts. Daarin ondermijnt professor Bogaerts de competentie, de wetenschappelijke integriteit en de eerlijkheid van het FANC tegenover onder andere het grote publiek en de media.

Drieënhalve pagina's zijn gewijd aan de uiteenzetting van professor Bogaerts, tegenover een halve pagina voor de reactie van het FANC. We willen de heer Raspoet nogmaals bedanken om ons te laten reageren vóór de publicatie van het interview. We betreuren het wel dat hij slechts een selectie van de antwoorden die we hem hebben bezorgd heeft gepubliceerd. Het dossier van de kuipen van Doel 3 en Tihange 2 is complex en gevoelig. We vinden het daarom noodzakelijk om over alle argumenten van alle partijen te beschikken vooraleer men zijn eigen mening kan vormen. Anders loopt men het risico de lezer te desinformeren of zijn oordeel in een bepaalde richting te sturen. In dat opzicht lijkt het ons opportuun om hieronder integraal de antwoorden weer te geven die wij hadden geformuleerd op de voornaamste kritieken van professor Bogaerts.

>> Lees meerWaarschuwing in verband met de controles op fietsen met X-stralen bij professionele wielerwedstrijden

3 maart 2016 - Door de recente ontdekking van een elektrisch motortje in koersfietsen bij professionele wielerwedstrijden, hebben de Belgische wielerverenigingen besloten om extra controles uit te voeren. Deze controles gebeuren in het bijzonder door middel van toestellen met X-stralen. Het FANC roept de professionele wielersector en de bevolking in het algemeen op om waakzaam te zijn. Deze toestellen met X-stralen kunnen gebruikt worden in de nabijheid van nietsvermoedende mensen, waarbij zij dus eventueel het risico lopen om blootgesteld te worden aan bestraling. Men moet dus alle nodige maatregelen treffen om de veiligheid en de stralingsbescherming van het publiek en de gebruikers tijdens deze controles te verzekeren.

>> Lees meerDerde vergadering van de Belgisch-Luxemburgse Commissie Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

18 februari 2016 - Op donderdag 11 februari 2016 vond in de kantoren van het FANC te Brussel de derde vergadering van de Belgisch-Luxemburgse Commissie Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming plaats. De oprichting van deze commissie vloeit voort uit een akkoord dat op 14 mei 2013 tussen de Belgische minister van Binnenlandse Zaken en de Luxemburgse minister van Volksgezondheid werd gesloten en dat betrekking had op de organisatie van de bilaterale samenwerking inzake nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

>> Lees meerDoel 1 en 2: slot van de IAEA-expertmissie

9 februari 2016 - Van 1 tot en met 9 februari 2016 vond in de kerncentrale van Doel een expertmissie van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) plaats. Deze voorbereidende missie, die werd georganiseerd op vraag van de Belgische regering en het FANC, legt het referentiekader vast voor de SALTO-missie van Doel 1 en 2 in 2017.

SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation) is een dienst van het IAEA waarbij lidstaten de langetermijnuitbating (Long Term Operation of LTO) van hun kernreactoren kunnen onderwerpen aan een internationale peer review. Daarbij beoordelen deskundigen geselecteerd door het IAEA het langetermijnuitbatingsproject aan de hand van enkele welomlijnde thema's: HR management en kennisbeheer, verouderingsbeheer van de mechanische en elektrische componenten, civiele bouwkunde, interne organisatie en beheer van de wijzigingen aan de installaties.

>> Lees meerOntmanteling van FBFC International: vrijgave van radioactief materiaal tijdelijk stopgezet

3 februari 2016 - FBFC International is een inrichting van klasse I te Dessel die in het verleden brandstofelementen produceerde voor de kerncentrales. Het bedrijf heeft alle productieactiviteiten stopgezet en heeft in 2013 bij Koninklijk Besluit de toestemming gekregen om de volledige site te ontmantelen.

Tijdens een onaangekondigde inspectie op woensdag 27 januari 2016 heeft het FANC bij de aanwezige operatoren een gebrek aan kennis over de procedures voor vrijgavemetingen vastgesteld. Het Agentschap heeft daarop een onmiddellijke stopzetting van alle activiteiten in verband met de vrijgave van radioactief materiaal geëist.

>> Lees meerIRE: afwijking ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

28 januari 2016 - Op 14 januari 2016 detecteerde een automatisch meetsysteem in het IRE (Fleurus) de aanwezigheid van jodium-131 in de lucht van het laboratorium, waar op dat ogenblik meerdere operatoren aanwezig waren. Dit gebeurde tijdens het voorbereiden van de productiecellen voor de productiewerkzaamheden van de volgende dag. De aanwezige operatoren werden meteen onderworpen aan een medisch onderzoek. Eén operator vertoonde een zeer laag niveau van besmetting. De impact op de gezondheid van de betrokken operatoren is echter verwaarloosbaar.

>> Lees meerEerste gezamenlijke inspectie van het FANC en de Nederlandse ANVS

20 januari 2016 - Vandaag vond in de kerncentrale van Doel de eerste gekruiste inspectie met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) plaats. ANVS, de Nederlandse tegenhanger van het FANC, werd opgericht in 2015 en verenigt de Nederlandse expertise en kennis over de nucleaire sector, die voorheen verspreid zat over verschillende instanties, in één onafhankelijke instelling.

Tijdens een gekruiste inspectie worden de inspecteurs van het FANC en Bel V vergezeld door enkele collega's van een buitenlandse nucleaire toezichthouder, die optreden als waarnemer. Vandaag was het de eerste keer dat de ANVS enkele collega's afvaardigde om deel te nemen aan een inspectie in de kerncentrale van Doel. Bij de volgende gekruiste inspectie zullen vertegenwoordigers van het FANC en Bel V deelnemen aan een inspectie van de ANVS in de kerncentrale van Borssele.

>> Lees meerAdvies van de Wetenschappelijke Raad met betrekking tot nucleaire en radiologische noodplanning

15 januari 2016 - De Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen heeft op vraag van de Raad van Bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle een advies geformuleerd met betrekking tot nucleaire en radiologische noodplanning in België, met bijzondere aandacht voor de nucleaire noodplanningszones. Zulke noodplannen worden op regelmatige basis herzien.

>> Lees meerFANC invites safety authorities to international information meeting on Doel 3 and Tihange 2 RPV issue

12 January 2016 - On Monday and Tuesday 11 and 12 January 2016 the Federal Agency for Nuclear Control (FANC) hosted in Brussels for the safety authorities an international workshop on the Doel 3 and Tihange 2 reactor pressure vessels issue. About fifty experts originating from fifteen countries (Austria, Belgium, Czech Republic, England, France, Germany, Hungary, Japan, Luxemburg, Netherlands, Poland, Spain, Sweden, Switzerland and United States) - along with EU, OECD and IAEA experts - took part in this meeting.

>> Read moreHet FANC nodigt de veiligheidsautoriteiten uit voor een internationale informatiebijeenkomst over het dossier van de kuipen van Doel 3 en Tihange 2

12 januari 2016 - Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft op maandag 11 en dinsdag 12 januari 2016 in Brussel een tweedaagse internationale workshop georganiseerd voor de veiligheidsautoriteiten over het dossier van de kuipen van de kernreactoren van Doel 3 en Tihange 2. Aan deze workshop hebben een vijftigtal deskundigen uit vijftien landen (België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Hongarije, Japan, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje, Tsjechië, Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland) alsook experts van de Europese Unie, de OESO en het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) deelgenomen.

>> Lees meerStillegging van de reactoren Doel 3 & Doel 1

4 januari 2016 - Recent werden twee reactoren van de kerncentrale van Doel stilgelegd. In beide gevallen vormde een defect in het niet-nucleaire gedeelte van de kerncentrale de aanleiding voor de stillegging.

Op 25 december 2015 besliste Electrabel om de reactor Doel 3 manueel stil te leggen na de vaststelling van een beperkt waterlek aan de voedingswaterleiding naar een stoomgenerator. Na analyse bleek een defect aan een lasnaad van de leiding aan de basis van het lek te liggen. De nodige herstellingen werden uitgevoerd. Bijkomend werd ook een probleem vastgesteld op een koppelschakelaar die de alternator van Doel 3 met het hoogspanningsnetwerk verbindt. Voor de herstelling van deze schakelaar moet Electrabel de hulp van een gespecialiseerde firma inroepen. De reactor zal opnieuw worden opgestart wanneer de nodige herstellingswerken uitgevoerd zijn.

Op 2 januari 2016 werd de reactor Doel 1 automatisch stilgelegd als gevolg van een probleem aan de alternator. De alternator is een component die zich in de machinezaal bevindt en die de mechanische energie van de turbine omzet in elektriciteit. Intussen heeft Electrabel de nodige acties ondernomen om de installatie correct te doen functioneren en werd Doel 1 opnieuw opgestart op 4 januari 2016.

Conform de meldingsprocedure voor incidenten en gebeurtenissen heeft Electrabel het FANC onmiddellijk op de hoogte gebracht van deze voorvallen. Na analyse bevestigt het FANC dat deze gebeurtenissen geen impact hadden op de veiligheid van de installaties en dat er ook geen elementen zijn die directe actie van het FANC (bv. reactieve inspecties) vereisen. Om dezelfde reden worden deze voorvallen ook niet ingedeeld op de INES-schaal (International Nuclear Event Scale).Het FANC geeft toestemming voor de heropstart van de kernreactoren Doel 1 en 2

22 december 2015 - Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft vandaag zijn toestemming gegeven voor de effectieve heropstart van de kernreactoren Doel 1 en 2. Uitbater Electrabel had beide reactoren eerder dit jaar stilgelegd in uitvoering van de wet op de Belgische kernuitstap, die bepaalde dat Doel 1 en 2 geen elektriciteit meer mochten produceren na respectievelijk 15 februari 2015 en 1 december 2015. In juni 2015 heeft het federale parlement deze wet gewijzigd, zodat Doel 1 en 2 elektriciteit mogen produceren tot 2025. Voorwaarde was wel dat beide reactoren voldoen aan de technische veiligheidseisen van het FANC. Om daaraan tegemoet te komen, moest Electrabel een reeks prioritaire acties uitvoeren. Het FANC en zijn technisch filiaal Bel V hebben nu kunnen verifiëren dat al deze acties zijn afgerond. Daarmee is voldaan aan alle voorwaarden voor de start van de langetermijnuitbating van beide eenheden.

>> Lees meer>> VORIGE BERICHTEN


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen