NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

- PROFESSIONELEN -

Ontdek de informatie voor de professionele actoren en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.

- BEVOLKING -

Ontdek de informatie voor de bevolking en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.


Visit FANC-AFCN at the Nuclear Careers Day 2017

 

Incident in de kerncentrale van Doel 4 geklasseerd op INES-niveau 0

11 januari 2017 - Op dinsdag 10 januari 2017 vond een incident plaats in het niet-nucleaire gedeelte van Doel 4. De reactor is daarop volgens de voorziene veiligheidsvoorschriften automatisch uitgeschakeld. Na analyse werd dit incident geklasseerd op niveau 0 van de INES-schaal en had dus geen radiologische gevolgen. Gevaar voor de bevolking of het leefmilieu deed zich dus ook niet voor.

>> Lees meerThe IAEA concludes that the long term operation of Tihange 1 is managed correctly by ENGIE Electrabel

13 December 2016 - In the nuclear sector, international audits are held regularly to examine as whether an operator meets the highest standards in the field of nuclear safety. From 6 to 9 December 2016, a SALTO monitoring mission (Safety Aspects of Long Term Operation) took place in Tihange 1. This is part of the dynamics of the international peer review.

>> Lees meerHet IAEA vindt dat ENGIE Electrabel de langetermijnuitbating van Tihange 1 correct beheert

13 December 2016 - In de nucleaire sector worden op regelmatige basis internationale audits uitgevoerd, om zo na te gaan of een exploitant beantwoordt aan de hoogste standaarden op vlak van nucleaire veiligheid. Van 6 tot 9 december vond er een SALTO-opvolgingsmissie (Safety Aspects of Long Term Operation – veiligheidsaspecten van een langetermijnuitbating) plaats in Tihange 1. Dit kadert in deze dynamiek van de internationale peer review.

>> Lees meerNTP Europe in Fleurus: afwijking ingedeeld op INES-niveau 1

12 December 2016 - Een werknemer van het bedrijf NTP Europe werd op 5 december 2016 blootgesteld aan een lage dosis straling tijdens een onderhoudsbeurt aan een gammagrafietoestel. Volgens het opvolgingsformulier was het toestel leeg en dus ontladen van zijn radioactieve bron. De werknemer startte daarom met de handelingen voor het onderhoud. Daarop is de radioactieve bron gedeeltelijk uit het toestel gekomen. De elektronische dosimeter gaf direct alarm aan en de werknemer heeft het lokaal onmiddellijk verlaten. Het toestel werd inmiddels beveiligd en de bron werd op een veilige manier gerecupereerd.

>> Lees meerFANC beveelt stopzetting NTP Europe in Fleurus

12 December 2016 - Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft NTP Europe in Fleurus bevolen om alle productieprocessen van het bedrijf stop te zetten. Het FANC stelde namelijk vast dat NTP Europe verschillende veiligheidsvoorschriften niet naleeft, waardoor het de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming niet langer kan garanderen.

>> Lees meerGeen toename van waterstofvlokken in Doel 3

8 December 2016 - De waterstofvlokken in de wanden van de reactorkuip van Doel 3 zijn niet gegroeid en er zijn ook geen nieuwe indicaties waargenomen. Dat blijkt uit de analyse van de ultrasoon inspecties tijdens de geplande revisie van de afgelopen weken. Tussen 2012 en 2015 lag Doel 3, net als Tihange 2, een lange periode stil in het kader van het onderzoek naar de waterstofvlokken in de reactorkuipen.

>> Lees meerDe veiligheid en beveiliging van de Belgische kerncentrales: het FANC preciseert de recente berichtgeving

24 november 2016 - Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling. Het agentschap waakt dus over de nucleaire veiligheid en beveiliging en ziet er op toe dat de exploitanten van nucleaire installaties hun wettelijke verplichtingen op vlak van zowel de veiligheid als de beveiliging nakomen. Het is in dit kader dat er de afgelopen weken meerdere berichten in de media zijn verschenen. Daarbij werden verschillende dossiers en technische termen aangehaald die om verduidelijking en toelichting vragen.

>> Lees meerHERCA lanceert Europese inspectiecampagne ter evaluatie van de stralingsbescherming van patiënten in radiodiagnostiek

08 november 2016 - Op 8 november 2016, de internationale dag van de radiologie, beginnen 18 nationale stralingsbeschermingsautoriteiten een speciale inspectieronde in radiologieafdelingen en -praktijken. Deze inspecties zijn bedoeld om de toepassing van het rechtvaardigingsprincipe te evalueren. Door de bestaande praktijken te monitoren, willen de Europese autoriteiten in kaart brengen hoe de stralingsbescherming van patiënten verder kan worden verbeterd.

>> Lees meer7 november: Europese Radondag

07 november 2016 - In Europa is er een belangrijke gemeenschap van experts die werkzaam zijn op het gebied van radon. Zij zijn verzameld in de European Radon Association. Eén van de missies van deze organisatie is om de bevolking en de deskundigen in de bouwsector te sensibiliseren voor dit radioactieve gas.

Daarom wordt elk jaar een Europese Radondag georganiseerd op 7 november. Dat is de verjaardag van Marie Curie, de ontdekker van natuurlijke radioactiviteit van radium en radon. In alle Europese landen vinden er activiteiten plaats om oplossingen voor te stellen in de strijd tegen radon.

>> Lees meerWENRA organiseert publieksconsultatie over de peer reviews rond het thema van verouderingsbeheer bij kernreactoren

04 november 2016 - WENRA, de vereniging van West-Europese nucleaire veiligheidsoverheden, biedt iedereen de mogelijkheid om commentaar te geven op de technische specificatie voor de Europese collegiale toetsing rond het thema van verouderingsbeheer bij kernreactoren.

Na het ongeval in de kerncentrale van Fukushima Daiichi in maart 2011 besliste de Europese Raad om enkele bepalingen toe te voegen aan de EU-Richtlijn inzake Nucleaire Veiligheid. De bijkomende bepalingen zijn geïnspireerd op de lessen die de nucleaire uitbaters en veiligheidsautoriteiten trokken uit dit ongeval.

>> Lees meerHet FANC publiceert zijn jaarverslag 2015

28 oktober 2016 - Het jaarverslag van het FANC benadrukt het werk dat de medewerkers van het agentschap in 2015 met veel inzet en expertise hebben verricht.

Daarbij ging bijzondere aandacht naar enkele grote dossiers, zoals het dossier van de foutindicaties in de reactorkuipen van Doel 3 en Tihange 2 en het dossier van de langetermijnuitbating van Doel 1 en 2. Het FANC heeft in 2015 ook streng opgetreden tegen de gebreken in de veiligheidscultuur in de kerncentrale van Tihange en heeft daarvoor een Pro Justitia opgesteld. Nog in 2015 heeft het FANC onder andere verschillende (thematische) inspecties uitgevoerd en de herziening van de regelgeving van het vervoer van radioactieve stoffen toegelicht aan zijn stakeholders.

Dit jaarverslag biedt een overzicht van een aanzienlijk aantal activiteiten die het FANC heeft gerealiseerd om tegemoet te komen aan zijn missie, namelijk het beschermen van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen de gevaren van ioniserende straling.

>> Raadpleeg het jaarverslag 2015 van het FANCBelgoprocess vraagt wijziging en uitbreiding van ontmantelingsvergunning voor site 1 aan

24 oktober 2016 - Belgoprocess, het bedrijf dat instaat voor het beheer van radioactief afval, heeft een wijziging en uitbreiding van zijn ontmantelingsvergunning aangevraagd voor hun site 1 in Dessel. Deze site is vergund als inrichting van klasse I.

Site 1 is ontstaan uit het voormalige Eurochemic. In 2007 verkreeg Belgoprocess een vergunning om bepaalde gebouwen en installaties op deze site te ontmantelen. In de zomer van 2016 heeft het bedrijf een aanvraag ingediend voor een wijziging en uitbreiding van deze ontmantelingsvergunning.

>> Lees meerDoel 3: afwijking ingedeeld op INES-niveau 1

19 oktober 2016 - Tijdens tests werd vastgesteld dat de correcte werking van twee drukverschilmeetsystemen van Doel 3 niet onder alle omstandigheden kon worden gegarandeerd. Deze meetsystemen detecteren afwijkingen in de werkingsparameters van de stoomgeneratoren. Indien de waarden die door deze systemen worden gemeten afwijken van de verwachte waarden, is het mogelijk dat deze meetsystemen bepaalde automatische acties in gang zetten om de reactor in veilige toestand te brengen, zoals bijvoorbeeld de automatische uitschakeling van de reactor.

>> Lees meerTihange 3: afwijking ingedeeld op INES-niveau 1

17 oktober 2016 - Op donderdag 6 oktober 2016 stelde Electrabel tijdens een controle vast dat een van de noodkoelwaterkringen van Tihange 3 niet beschikbaar was. De eenheid lag op dat moment momenteel stil voor revisie. De onbeschikbaarheid van een noodkoelwaterkring vormt een inbreuk op de reglementaire verplichtingen.

>> Lees meerOntdekking van radioactieve weesbron bij schroothandelaar – INES 1

10 oktober 2016 - Op woensdag 5 oktober 2016 detecteerde een meetpoort bij een schroothandelaar in de provincie Luik twee radioactieve bronnen in een binnenkomende lading schroot. De schroothandelaar reageerde correct en riep de hulp in van de meetpoortleverancier en een erkend deskundige van Controlatom, die de radioactieve bronnen hebben opgespoord en afgezonderd. Het bleek te gaan om twee Cesium-137-bronnen met een totale activiteit van 1,74 gigabecquerel. De bronnen werden op 7 oktober 2016 afgevoerd naar Belgoprocess in Dessel voor verwerking en tijdelijke opslag. NIRAS, de organisatie die zorgt voor het veilige beheer van radioactief afval in België, organiseerde het transport. De kosten voor het verdere beheer van de weesbronnen, van karakterisering tot definitieve berging, worden gedekt door een speciaal fonds, het Insolvabiliteitsfonds van NIRAS. Dat fonds wordt gevuld door de Belgische producenten van radioactief afval.

>> Lees meerInterne audit Electrabel over beheer van gecategoriseerde documenten: reactie van het FANC

06 oktober 2016 - Het Koninklijk Besluit van 17 oktober 2011 houdende de categorisering en bescherming van nucleaire documenten bepaalt dat alle exploitanten van nucleaire installaties moeten beschikken over een systeem voor het veilige beheer van gecategoriseerde documenten en gevoelige informatie. Sinds de publicatie van dit K.B. hebben de exploitanten de nodige acties opgestart om zich te conformeren aan de wettelijke vereisten.

>> Lees meerRadonactie 2016: sensibiliseren voor het radonrisico

30 september 2016 - De Radonactie 2016 gaat van start op zaterdag 1 oktober. Deze campagne wil de bevolking informeren over de risico's van radon, een radioactief gas dat vrijkomt uit de ondergrond, mensen aanmoedigen om metingen uit te voeren in hun woning om zo preventie- en saneringsacties te ondernemen. België bereidt zich voor op het nieuwe referentieniveau van 300 Bq/m³. Het referentieniveau is de radonconcentratie die niet mag worden overschreden in woningen en bedrijven. Deze nieuwe norm vervangt het huidige actieniveau van 400 Bq/m³, waardoor het aantal betrokken gebouwen stijgt van 21.000 naar 36.000.

>> Lees meer60ste Algemene Conferentie van de IAEA in Wenen

29 september 2016 - Van 26 tot en met 30 september 2016 vindt in Wenen de Algemene Conferentie van de IAEA plaats. Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst bespreken de lidstaten het beleid en de programma's van de IAEA voor het komende jaar.

De Belgische delegatie wordt geleid door Belgisch Ambassadeur Willem van de Voorde en telt verder ook vertegenwoordigers van het FANC (directeur-generaal Jan Bens en directeur Rony Dresselaers), het Studiecentrum voor Kernenergie, het ministerie van binnenlandse zaken en veiligheid en het ministerie van economische zaken.

Op maandag 26 september vergaderden de Belgische vertegenwoordigers met de heer Yukiya Amano, directeur-generaal van de IAEA. Het gesprek concentreerde zich vooral op de voorbereiding van de Ministerial Meeting on Nuclear Security, die begin december zal plaatsvinden in Wenen. Verder werden ook enkele praktische afspraken gemaakt voor de onaangekondigde safeguards-inspecties in België. Met deze inspecties controleert de IAEA dat de lidstaten hun kernmateriaal niet gebruiken voor andere dan vreedzame doeleinden.

>> Lees meerNieuwe editie van het nationaal verslag opgesteld in het kader van het Verdrag inzake de nucleaire veiligheid

15 september 2016 - Ter voorbereiding van de volgende toetsingsvergadering van het Verdrag inzake de nucleaire veiligheid heeft het FANC de zevende editie van het Belgische nationale verslag aan het IAEA overhandigd. Dit verslag werd opgesteld in samenwerking met Bel V, ENGIE Electrabel en het Studiecentrum voor Kernenergie. De zevende toetsingsvergadering zal plaatsvinden in de hoofdzetel van het IAEA van 27 maart tot 7 april 2017.

>> Lees meerMeer leukemie bij kinderen in regio Mol-Dessel: het FANC geeft duiding

12 september 2016 - In De Morgen verscheen vandaag een artikel met als titel “Tot 3x meer leukemie in Mol-Dessel” dat teruggrijpt naar een epidemiologische studie van jaren geleden, die werd uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in samenwerking met de Stichting Kankerregister en het FANC. Die studie uit 2012 maakte melding van een verhoogd aantal gevallen van acute leukemie bij kinderen tussen 0 en 14 jaar in de regio Mol-Dessel. Zoals aangegeven in het persbericht dat het FANC toen publiceerde, was deze studie beschrijvend van aard en gebaseerd op een beperkt aantal gegevens uit de periode 2002-2008. De resultaten van het onderzoek laten dan ook niet toe om enige conclusies te trekken over een eventueel verband tussen de aanwezigheid van nucleaire installaties en het voorkomen van kanker bij kinderen in de regio Mol-Dessel. Gelijkaardige lokale verhogingen van het aantal gevallen van kanker bij kinderen werden ook op andere plaatsen in België vastgesteld, zonder dat daar een nucleaire installatie in de buurt gevestigd was. Het FANC wenst te benadrukken dat de resultaten van deze studie dan ook met de nodige voorzichtigheid moeten worden benaderd. Verder wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om sluitende conclusies te kunnen trekken.Bruker microCT: afwijking ingedeeld op INES-niveau 1

23 augustus 2016 - Op 12 juli 2016 heeft zich bij de firma Bruker microCT een bestralingsincident voorgedaan. Tijdens het afstellen van een micro-CT-scanner constateerden de twee operatoren dat de zijdelingse loodschermen die hen tegen bestraling moeten beschermen ontbraken. Hierop werd het toestel onmiddellijk uitgeschakeld en werd het FANC verwittigd.

>> Lees meerDoel 2: afwijking ingedeeld op INES-niveau 1

19 augustus 2016 - Op maandag 8 augustus 2016 werd tijdens onderhoudswerkzaamheden in de kerncentrale van Doel 2 een reset van een elektronische module uitgevoerd. Dit leidde ertoe dat twee afsluiters overschakelden van de automatische naar de manuele modus. Deze afsluiters bevinden zich op de hulpvoedingswaterkring, die in een noodsituatie extra koelwater naar de stoomgeneratoren kan sturen. De technische specificaties schrijven voor dat de vier afsluiters op de hulpvoedingswaterkring op elk moment in automatische modus moeten staan, ook al zouden de afsluiters in een reële noodsituatie automatisch naar de correcte modus overschakelen. In dit geval hebben twee van de vier afsluiters gedurende 9 uur in manuele modus gestaan, totdat de onregelmatigheid werd opgemerkt en gecorrigeerd, wat een inbreuk op de technische specificaties vormt.

>> Lees meerImpact van de onregelmatigheden in de kwaliteitsdossiers van Creusot Forge op de Belgische kerncentrales (update)

8 augustus 2016 - Op 3 mei 2016 maakte de Franse nucleaire veiligheidsautoriteit ASN op zijn website melding van een onderzoek naar onregelmatigheden in het kwaliteitscontroleproces van Creusot Forge. Deze dochteronderneming van AREVA produceert grote stalen smeed- en gietstukken voor o.a. de nucleaire industrie.

>> Lees meerAdvies van het FANC over het Nationaal Programma voor het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval

15 juli 2016 - Door de Richtlijn 2011/70/Euratom wordt er een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval vastgesteld. Via deze weg wordt er op toe gezien dat de lidstaten voorzien in passende nationale regelingen om een hoog niveau van nucleaire veiligheid te kunnen garanderen om de werknemers, de bevolking en het leefmilieu te kunnen beschermen. Deze richtlijn werd door de wet van 3 juni 2014 in Belgische wetgeving omgezet. Hierdoor wordt een Comité van het Nationale Programma (CNP) opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst belast met Energie, de Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) en Synatom (verantwoordelijk voor de splijtstofcyclus van de Belgische kerncentrales).

>> Lees meerWerknemer loopt externe besmetting op tijdens sanering op NIRAS Site in Fleurus: INES 1

07 juli 2016 - Op woensdag 8 juni heeft een medewerker van NIRAS (de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen) een externe besmetting opgelopen tijdens een sanering van de oude installaties van Best Medical Belgium S.A. in Fleurus, als gevolg van het niet naleven van de werkprocedures.

De werknemer droeg geen beschermende handschoenen en raakte bijgevolg besmet aan de handen. Ook in één van de lokalen in de gecontroleerde zone werd besmetting vastgesteld. Na het wassen van de handen, bleek uit de metingen dat de werknemer niet langer besmet was. Andere controlemetingen toonden aan dat er nergens anders op de site besmettingen terug te vinden waren.

>> Lees meerBelgoprocess vraagt uitbreiding van zijn ontmantelingsvergunning voor site 1 aan

30 juni 2016 - Belgoprocess, het bedrijf dat instaat voor het beheer van radioactief afval, heeft een uitbreiding van zijn ontmantelingsvergunning aangevraagd voor hun zogenaamde ‘site 1' in Dessel. Deze site is vergund als inrichting van klasse I.

In 2007 verkreeg Belgoprocess van het FANC een vergunning om bepaalde gebouwen en installaties op site 1 te ontmantelen. In het voorjaar van 2016 heeft Belgoprocess een aanvraag ingediend voor een uitbreiding van deze ontmantelingsvergunning. De uitbreiding betreft de installaties in de gebouwen 105X en 122X, waar respectievelijk de horizontale en verticale opslagtanks van de voormalige opwerkingsfabriek Eurochemic zich bevinden. Om deze twee gebouwen te kunnen ontmantelen, zal er een tijdelijk ontmantelingsgebouw (170X) geplaatst worden.

>> Lees meerWerknemer Belgoprocess loopt externe besmetting op: INES 1

24 juni 2016 - Op woensdag 22 juni 2016 heeft een medewerker van Belgoprocess een externe besmetting opgelopen. Tijdens voorbereidende werkzaamheden voor het verwerken van radioactieve bronnen (radiumnaalden), kwam bij het openen van een verpakking luchtbesmetting vrij. Metingen bevestigden dat de vrijgekomen besmetting radongas was, een edelgas en vervalproduct van radium.

De medewerker werd ontsmet en men heeft geen inwendige besmetting vastgesteld. Uit controlemetingen in het gebouw bleek dat er verder geen besmetting werd geconstateerd.

>> Lees meerGerechtelijk onderzoek naar vervalste kwaliteitscertificaten in Frankrijk: het FANC onderzoekt de mogelijke impact op België

22 juni 2016 - Op 18 april 2016 publiceerde de Franse nucleaire veiligheidsautoriteit ASN een bericht op zijn website waarin het melding maakte van een gerechtelijk onderzoek naar een kleine Franse firma die componenten levert aan de fabrikanten van industriële uitrustingen voor o.a. de nucleaire sector. Deze firma zou, wanneer een component niet voldeed aan de vereiste specificaties, het kwaliteitscertificaat van het erkende controleorganisme vervalst hebben.

Tijdens een bilaterale vergadering midden mei heeft ASN het FANC laten weten dat de geaffecteerde componenten mogelijk ook zijn terechtgekomen bij producenten die uitrustingen leveren voor de Belgische kerncentrales.

>> Lees meer>> VORIGE BERICHTEN


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen