NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Wat is milieu-informatie ?

Alle informatie die te maken heeft met de toestand van ons leefmilieu, is milieu-informatie.


Dit kan ruim worden begrepen, zoals documenten over bestuurlijke maatregelen, milieuakkoorden, milieuvergunningen, regelgeving, plannen en inspectiecampagnes. Niet alleen maatregelen en activiteiten, ook analyses en evaluaties van deze maatregelen en activiteiten, zoals milieu-effecten-beoordelingen, behoren daartoe.

De wet betreffende de openbaarmaking van milieu-informatie bevat een meer uitgebreide definitie van dit begrip.

In het domein waarin het FANC actief is, gaat het onder meer over de volgende informatie:

  • informatie over de toestand van de veiligheid en de gezondheid van de mens. Bijvoorbeeld informatie over de natuurlijke aanwezigheid van radon, de radioactieve stoffen in de voedselketen en in consumptiegoederen, de recuperatie van weesbronnen, de aanwezigheid van radioactieve bliksemafleiders, ...
  • informatie over lozingen van radioactieve stoffen door industriële installaties en de daaruit voortvloeiende stralingsbelasting voor de omwonenden. Bijvoorbeeld informatie die verkregen is via het radiologisch toezichtsprogramma op het leefmilieu (verslagen),  documenten die betrekking hebben op de NORM-problematiek.  
  • informatie over de productie en het beheer van radioactief afval;
  • nformatie over de weerslag van potentiële ongevallen in de nucleaire sector, over de beschermingsmaatregelen in geval van een calamiteit, zoals de inname van de jodiumtabletten, ...
  • rapporten over de toestand van het milieu na een ongeval, saneringen van achtergebleven besmettingen
  • verslagen over de toepassing van de milieuwetgeving. Zo worden de rapporten en inspectieverslagen van incidenten met radioactief materiaal op openbaar toegankelijke plaatsen en vaststelling van overtredingen van regelgeving hierover beschouwd als milieu-informatie.

De openbaarheid van milieu-informatie is in vergelijking met andere bestuursdocumenten nog beter gewaarborgd. De redenen om zulke informatie toch vertrouwelijk te houden moeten voldoende zwaarwichtig zijn. Bij dreigend gevaar voor de personen die zich in dat leefmilieu ophouden, zijn er geen geldige argumenten om deze informatie achter te houden. De verzekerde toegang tot de milieu-informatie is afgesproken in Europees en internationaal verband, zoals het Verdrag van Aarhus dat alle landen van de Europese Unie hebben onderschreven.

Zie verder onder ‘uitzonderingsgronden'.


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen