NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Vijfde toetsingsvergadering van het "Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval"

IAEA, Wenen, 11-22 mei 2015


De veiligheid van het beheer van radioactief afval en van bestraalde splijtstof werd onderzocht op de 5e toetsingsvergadering van het Gezamenlijk Verdrag (GV), die van 14 tot 23 mei 2015 werd gehouden op de zetel van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie in Wenen.

Op dit ogenblijk zijn 69 staten verdragsluitende partij bij het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval (GV). Dat zijn 6 verdragsluitende partijen meer dan tijdens de gelijkaardige vergadering van 2012. De doelstellingen van het Gezamenlijk Verdrag bestaan erin:

 • Overal ter wereld een hoog veiligheidsniveau op het gebied van het beheer van bestraalde splijtstof en radioactief afval te bereiken en te behouden, dankzij de intensifiëring van de nationale maatregelen en de internationale samenwerking, inclusief, indien nodig, de samenwerking op het gebied van de veiligheid;
 • Ervoor te zorgen dat we in alle stadia van het beheer van de bestraalde splijtstof en het radioactief afval over voldoende verdedigingsmechanismen tegen mogelijke risico's beschikken, opdat de individuen, de maatschappij en het leefmilieu, vandaag en in de toekomst, tegen de schadelijke gevolgen van ioniserende straling beschermd zouden zijn, zodat er aan de behoeften en verlangens van de huidige generatie kan worden tegemoetgekomen zonder dat er geraakt wordt aan de capaciteit van de toekomstige generaties om die van hen te vervullen;
 • Ongevallen met radiologische gevolgen te voorkomen en, in het geval er zich - in om het even welk stadium - toch een dergelijk ongeval met de bestraalde splijtstof of het radioactief afval voordoet, de gevolgen ervan te reduceren.

De verschillende artikels van het GV vermelden de principes die moeten worden toegepast om deze doelstellingen te bereiken. Ze omvatten zowel reglementaire als technische bepalingen.

In het kader van het GV zijn de verdragsluitende partijen verplicht om om de drie jaar een nationaal verslag over te maken, waarin wordt uiteengezet hoe zij de verschillende artikels van het GV ten uitvoer brengen. Deze verslagen worden vervolgens onderzocht en maken het voorwerp uit van schriftelijke vragen, waarop eveneens schriftelijk wordt geantwoord. Op de toetsingsvergadering die daarop volgt, stellen de verdragsluitende partijen hun verslagen voor en vervolgens maken deze het voorwerp uit van mondelinge vragen en van een debat waardoor de ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Dit is de peer review die de essentie vormt van dit aansporend verdrag, dat als doel heeft de beste strategieën en praktijken met betrekking tot het beheer van het radioactief afval en de bestraalde splijtstof uit te breiden. Voor België leidt het FANC de delegatie, die ook vertegenwoordigers omvat van NIRAS - de instelling belast met het beheer van radioactief afval - en van Bel V. De peer review voor België vond plaats op woensdag 16 mei. De Belgische voorstelling bestond uit twee delen. Het eerste deel, van het FANC, werd voorgesteld door het departementshoofd Regulation International Affairs & Development, het tweede deel door de adjunct-directeur-generaal van NIRAS. Daarna volgde een debat waarbij een aantal aanvullende punten meer in detail werden besproken.

De Verslaggever heeft vervolgens de debatten/vaststellingen van de onderzoeksgroep in zijn verslag opgenomen, dat door de groep werd goedgekeurd.

In de conclusie van het verslag van de Verslaggever worden de volgende punten vermeld:

 • Er werd goede vooruitgang geboekt op het gebied van de verbetering van de veiligheid;
 • België beantwoordt aan de verplichtingen inzake reporting van de artikels van het Gezamenlijk Verdrag;
 • De beslissing tot de kernuitstap zal een impact hebben op het beheer van het radioactief afval en hiermee wordt rekening gehouden door de bevoegde autoriteiten;
 • De inachtname van de niet-conformiteiten van het historisch afval.
 • De positieve acties die geïdentificeerd werden, hebben betrekking op:
  • De uitvoering van peer review missies (IAEA, NEA), met implementatie van de actieplannen;
  • De vorderingen bij de ontwikkeling van de wetgeving;
  • De vorderingen bij de implementatie van de actieplannen na de « stress tests »;
  • De momenteel aan de gang zijnde ontmantelingen (BN, FBFC, onderzoeksreactor THETIS) en de raming van de kosten.

Gedetailleerde bijkomende informatie:Laatste update
15/06/2015 - 16:09


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen