NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Vierde toetsings vergadering van het "Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval"

IAEA Wenen 14-23 mei 2012


De veiligheid van het beheer van radioactief afval en van bestraalde splijtstof werd onderzocht op de 4e toetsingsvergadering van het Gezamenlijk Verdrag (GV), die van 14 tot 23 mei 2012 werd gehouden op de zetel van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie in Wenen.

Op dit ogenblijk zijn 63 staten verdragsluitende partij bij het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval (GV). Dat zijn 15 verdragsluitende partijen meer dan tijdens de gelijkaardige vergadering van 2009. De doelstellingen van het Gezamenlijk Verdrag bestaan erin:

 • Overal ter wereld een hoog veiligheidsniveau op het gebied van het beheer van bestraalde splijtstof en radioactief afval te bereiken en te behouden, dankzij de intensifiëring van de nationale maatregelen en de internationale samenwerking, inclusief, indien nodig, de samenwerking op het gebied van de veiligheid;
 • Ervoor te zorgen dat we in alle stadia van het beheer van de bestraalde splijtstof en het radioactief afval over voldoende verdedigingsmechanismen tegen mogelijke risico's beschikken, opdat de individuen, de maatschappij en het leefmilieu, vandaag en in de toekomst, tegen de schadelijke gevolgen van ioniserende straling beschermd zouden zijn, zodat er aan de behoeften en verlangens van de huidige generatie kan worden tegemoetgekomen zonder dat er geraakt wordt aan de capaciteit van de toekomstige generaties om die van hen te vervullen;
 • Ongevallen met radiologische gevolgen te voorkomen en, in het geval er zich - in om het even welk stadium - toch een dergelijk ongeval met de bestraalde splijtstof of het radioactief afval voordoet, de gevolgen ervan te reduceren.

De verschillende artikels van het GV vermelden de principes die moeten worden toegepast om deze doelstellingen te bereiken. Ze omvatten zowel reglementaire als technische bepalingen.

In het kader van het GV zijn de verdragsluitende partijen verplicht om om de drie jaar een nationaal verslag over te maken, waarin wordt uiteengezet hoe zij de verschillende artikels van het GV ten uitvoer brengen. Deze verslagen worden vervolgens onderzocht en maken het voorwerp uit van schriftelijke vragen, waarop eveneens schriftelijk wordt geantwoord. Op de toetsingsvergadering die daarop volgt, stellen de verdragsluitende partijen hun verslagen voor en vervolgens maken deze het voorwerp uit van mondelinge vragen en van een debat waardoor de ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Dit is de peer review die de essentie vormt van dit aansporend verdrag, dat als doel heeft de beste strategieën en praktijken met betrekking tot het beheer van het radioactief afval en de bestraalde splijtstof uit te breiden. Voor België leidt het FANC de delegatie, die ook vertegenwoordigers omvat van NIRAS - de instelling belast met het beheer van radioactief afval - en van Bel V. De peer review voor België vond plaats op woensdag 16 mei. De Belgische voorstelling bestond uit twee delen. Het eerste deel, van het FANC, werd voorgesteld door het departementshoofd Regulation International Affairs & Development, het tweede deel door de adjunct-directeur-generaal van NIRAS. Daarna volgende een debat waarbij een aantal aanvullende punten meer in detail werden besproken. De verslaggever heeft vervolgens de debatten/vaststellingen van de onderzoeksgroep in zijn verslag opgenomen, dat door de groep werd goedgekeurd.

Voor de opvolging van de vorige vergadering (in 2009) wordt het volgende in het verslag vermeld:

 • (De ontwikkeling van) het reglementair kader betreffende de vergunningsprocedure voor afvalberging;
 • De vergunning voor de oppervlakteberging van afval van categorie A zal in 2012 worden ingediend, na de organisatie van een peer review van de OESO/NEA;
 • In de periode 2009-2011 realiseerde UMICORE voorafgaande studies over de mogelijke opties voor een globaal remediëringsplan van de site (in Olen). Dit omvatte de bergingssite D1 en de residuele besmetting van de site, evenals het afval dat aanwezig is in de oppervlaktebergingsinstallatie van UMTRAP en de berging van Bankloop;
 • ONDRAF/NIRAS en het FANC formuleerden een gezamenlijk standpunt over de algemene principes, de verantwoordelijkheden en de procedures van een volledig afvalbeheersysteem, in het kader van het pre-licensingproces (met de fase van de aanvaarding van het afval voor berging).

Voor België werden verschillende goede praktijken geïdentificeerd:

 • Een volledig en duidelijk gefinancierd programma dat de maatschappelijke aspecten dekt van de beheersprojecten van radioactief afval: communicatiecentrum, lokaal fonds, enz.;
 • Een richtplan voor het geïntegreerde oppervlaktebergingsproject in Dessel, dat alle elementen integreert op een manier die voor alle stakeholders aanvaardbaar is;
 • Het nationaal protocol voor de opsporing/opzoeking van weesbronnen in de gevoelige niet-nucleaire sector, de preventiecampagnes (inzameling van bronnen), om te vermijden dat ze weesbronnen worden;
 • De uitgave, door het FANC, van richtlijnen in het kader van de pre-licensing van oppervlakteberging en voor de controle van de vrijgaveniveaus;
 • ONDRAF/NIRAS kan zelf bepaalde aspecten controleren van het oplossen van potentiële belangenconflicten tijdens de exploitatiefase van een bergingsinrichting.

Tevens werden de volgende uitdagingen geïdentificeerd:

 • De verduidelijking van het statuut van bestraalde splijtstof, met het oog op hetzij haar opwerking, hetzij haar directe berging;
 • De goedkeuring en implementering van het Afvalplan
  • Voor het beheer op lange termijn van het hoogactieve afval met een lange levensduur
  • Voor het beheer op lange termijn van radiumhoudend afval (voor te bereiden)
 • De toekenning van de vergunning en de bouw van de oppervlaktebergingsinstallatie in Dessel en van de productie-installatie van de monolieten;
 • De voltooiing van de verschillende lopende initiatieven voor de verbetering van het reglementair kader;
 • De voltooiing van de "stresstests" voor de niet-kerncentrales (installaties van de splijtstofkringloop en het afvalbeheer).

Evenals maatregelen ter verbetering van de veiligheid:

 • De uitvoering van actieplannen voor de verbetering van de veiligheid door de exploitanten, zoals goedgekeurd door het FANC;
 • De verbetering van het reglementair kader betreffende het beheer van het afval en de bestraalde splijtstof, en betreffende de ontmanteling; omzetting van de WENRA WGWD-referentieniveaus in de Belgische regelgeving;
 • Het onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma van Bel V betreffende de bergingsinstallaties en de ontmanteling;
 • De uitbreiding van het systeem voor afvalaanvaarding tot bergingsinstallaties;
 • De implementatie van het strategisch veiligheidsplan door Belgoprocess, volgens de planning van de acties die werd overeengekomen voor de sites 1 en 2;
 • De stapsgewijze ontwikkeling en implementatie van het geïntegreerde beheersysteem (als operator van een nucleaire installatie en een afvalbeheersysteem);
 • De integratie, in het programma van ONDRAF/NIRAS, van alle taken die door de federale regering worden opgelegd als gevolg van de principebeslissing betreffende het langetermijnbeheer van afval van categorie B en C.

In het peer review verslag wordt de volgende positieve conclusie vermeld: "Continue vorderingen voor een duurzaam en systematisch beheer van het radioactief afval".

Gedetailleerde bijkomende informatie:Laatste update
16/07/2012 - 08:54


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen