NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Tandheelkunde

Index

Kennisproef voor de tandartsen: “Stralingsbescherming in relatie tot de Belgische wetgeving”


Het artikel 53.3.3. van het Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS) bepaalt dat  een tandarts voor het verkrijgen van een vergunning voor het gebruik van röntgentoestellen voor tandheelkundige diagnose een specifieke opleiding moet volgen die de volgende onderwerpen omvat:

  • de gezondheidseffecten van de blootstelling aan ioniserende straling;
  • de praktische stralingsbeschermingsregels, met inbegrip van hun fysische grondslagen en de methodes voor het meten van de straling;
  • de Belgische wetgeving inzake stralingsbescherming ;
  • de schatting en de beoordeling van de doses waaraan de patiënt wordt blootgesteld, evenals hun distributie, naargelang de aangewende technieken voor tandradiografische onderzoeken.

Bovendien moet de tandarts met succes een kenniscontrole hebben ondergaan over deze onderwerpen.

De titularissen van een Belgisch diploma tandheelkunde daterend uit de academiejaren waarin de nodige vakken waren voorzien in het lessenpakket voldoen aan deze vereisten.

Om een vlotte en gelijke behandeling van de dossiers te garanderen voor tandartsen met een diploma van vóór deze academiejaren of met een niet-Belgisch diploma en om te vermijden dat ze de opleiding opnieuw moeten volgen indien zij reeds de nodige kennis hebben verworven, bieden de Belgische universiteiten de mogelijkheid op vrijwillige basis deel te nemen aan een kennisproef: “Stralingsbescherming in relatie tot de Belgische wetgeving”.

De universiteiten organiseren deze proef op dinsdag 03/10/2017 van 10u tot 12u in de Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel (in de gebouwen van het FANC). De proef is schriftelijk en kan in het Frans, Nederlands of Engels afgelegd worden.

>> Klik hier voor meer praktische informatie

Voor wie de nodige kennis nog niet (volledig) heeft verworven, organiseren de universiteiten KULeuven en UGent regelmatig een 2-daagse opleiding die equivalent is met het programma aan de Belgische universiteiten en die voldoet aan de eisen van het ARBIS. Aan het eind van deze opleiding vindt een kennisproef plaats. Het slagen in deze kennisproef staat gelijk met het voldoen aan de opleidingseisen in het ARBIS. De eerstvolgende opleiding vindt plaats op 4 en 5 september 2017. Voor meer informatie over deze opleiding kan u rechtstreeks contact opnemen met de KU Leuven: med.kuleuven.be


 Terug naar boven

Inzake het behoud van de vergunningen voor het gebruik van röntgenstraling voor tandheelkundige diagnose


Met toepassing van artikel 53.1 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001, zijn tandheelkundigen vergund voor het gebruik van röntgenstraling voor tandheelkundige diagnose, ertoe gehouden hun kennis en bekwaamheid op het gebied van de stralingsbescherming op peil te houden en te vervolmaken, in het kader van een permanente vorming op universitair niveau.

Deze permanente vorming heeft betrekking op de aspecten van stralingsbescherming gerelateerd aan de toepassingen waarbij men gebruik maakt van ioniserende straling (bvb. medische beeldvorming). In het ARBIS wordt deze permanente vorming momenteel niet nader gespecificeerd (aantal uren, onderwerpen, ...). Meer specifieke eisen voor deze permanente vorming werden uitgewerkt in overleg met de sector en zullen uiteindelijk in de regelgeving worden opgenomen. Daarnaast heeft het Agentschap de vereisten qua permanente vorming afgestemd op reeds bestaande erkennings- en accrediteringssystemen, dit met het oog op coherentie in de eisen gesteld door de diverse actoren bij de overheid en administratieve vereenvoudiging.

In afwachting van de formalisering van deze eisen in de regelgeving, wordt een pragmatische aanpak gehanteerd. Er werd met de sector overeengekomen dat over de geldigheidsperiode van de vergunning ten minste 3 uren specifieke vorming in de radioprotectie werd gevolgd voor vergunningen die lopen te vervallen tot 2015. Vanaf 2015 zal dit ten minste 6 uren specifieke vorming in de radioprotectie zijn, verspreid over de periode van de geldigheid van de vergunning (10 jaar).

Voor de practici wiens vergunning binnenkort vervalt, raden wij aan om hun bijscholing in stralingsbescherming bij te houden teneinde dit te documenteren wanneer zij hun aanvraag indienen voor de verlenging van uw vergunning.

Aan de hand van deze bijscholing kan worden geoordeeld of deze redelijkerwijs toelaat de kennis en bekwaamheid inzake stralingsbescherming op peil te houden.

Hierbij wordt uitgegaan van het principe dat de tandheelkundige aan de hand van deze bijscholing naast een opfrissing van de basisprincipes ook de nieuwe evoluties op gebied van

  • inzichten in de effecten van ioniserende straling
  • wetgeving
  • gebruikte technieken
verworven heeft.

Het Agentschap tracht de bestaande initiatieven in België (die worden gesignaleerd) in de mate van het mogelijke te inventariseren op haar website: www.fanc.fgov.be > opleidingen > andere opleidingen of directe link. Voor details in verband met deze opleidingen is het aangeraden de organiserende onderwijsinstelling te contacteren. U kunt ook altijd de website van het RIZIV raadplegen voor activiteiten die in deelgebied 3 van de accreditering worden georganiseerd: https://www.inami.fgov.be/webprd/appl/pacc/UC19/SearchActivity.aspx > tandheelkunde > deelgebied ‘Radiologische beeldvorming van de orofaciale regio met inbegrip van de stralingsbescherming'

Voor de tandheelkundigen die reeds voldoen aan de bepalingen in kader van de RIZIV-accreditering, wordt geacht dat zij voldoen aan bovenstaande verplichting. Aan deze personen zal automatisch een verlenging van hun vergunning worden toegekend op het moment dat hun vergunning loopt te vervallen. Het FANC wisselt hiervoor informatie uit met het RIZIV.

Indien uw vergunning binnenkort vervalt, kunt u tegen de datum dat uw vergunningstermijn afloopt de gevraagde documentatie opsturen naar onderstaand adres. Het Agentschap zal bovendien zelf de personen aanschrijven wiens vergunning zal vervallen binnen korte termijn.

Meer informatie kunt u bekomen bij de dienst Bescherming van de Gezondheid of via meldpunt@fanc.fgov.be

 Terug naar boven

Regelgeving


De regelgeving met betrekking tot de stralingsbescherming in de tandheelkunde evenals de achtergrond ervan zijn samengevat in het Vademecum voor Tandheelkunde pdf.

Deze tekst werd uitgewerkt in samenwerking met de betrokken partijen in de tandheelkunde om de gebruikers van röntgentoestellen voor tandheelkundige doeleinden vertrouwd te maken met de reglementaire bepalingen, en is gebaseerd op het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 (ARBIS).

 Terug naar boven

Regularisatiecampagne tandheelkunde


Van eind 2005 tot begin 2011 heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle een regularisatiecampagne uitgevoerd voor tandartsen die bij het uitoefenen van hun beroep niet voldeden aan de regelgeving m.b.t. de bescherming tegen ioniserende straling die binnen hun beroepsdomein van kracht is. Deze campagne heeft als doel bij te dragen tot de stralingsbescherming van de tandartsen en hun patiënten. Meer ...

 Terug naar boven

Samenvatting van de reglementaire verplichtingen


Naast de evidentie dat men de algemene regels van de stralingsbescherming dient te kennen en toe te passen, zijn er een aantal hoofdzakelijke verplichtingen waaraan een tandheelkundige dient aan te voldoen. Overeenkomstig de reglementering, moet elke eigenaar van een tandartspraktijk over twee verschillende types vergunningen beschikken. De eerste is een oprichtings- en exploitatievergunning voor ingedeelde inrichtingen van Klasse III. De tweede, met betrekking tot de opleiding in radioprotectie, is een persoonlijke vergunning voor het gebruik van röntgenstraling voor tandheelkundige diagnose. Daarnaast dienen jaarlijks twee afzonderlijke controles uitgevoerd te worden; een fysische controle voor de inrichting door een dienst voor fysische controle of erkende instelling, en de kwaliteitscontrole op het röntgentoestel door een erkend deskundige in de medische stralingsfysica.

1. Vergunning voor het gebruik van röntgenstraling voor tandheelkundige diagnose


Het röntgenapparaat mag enkel gebruikt worden door tandheelkundigen die opgeleid zijn in de stralingsbescherming. Meer ...

2. Inrichting waar een röntgentoestel staat opgesteld


Vergunnings- en opleveringsproces: tandartspraktijk3. Fysische controle


Overeenkomstig de bepalingen van artikel 23 van het ARBIS, is de exploitant van de inrichting verplicht een fysische controle te organiseren om te waken over de naleving van de reglementaire bepalingen op het gebied van de veiligheid en van de gezondheid van de arbeid, de veiligheid en de salubriteit van de buurt. Meer ...

4. Medische stralingsfysica


De exploitant van de inrichting waarin de radiologische toepassingen voor tandheelkundige diagnose worden uitgevoerd dient een beroep te doen op een erkende deskundige in de medische stralingsfysica voor het garanderen van de noodzakelijke maatregelen voor de stralingsbescherming van de patiënt en de kwaliteitsbeheersing van de apparatuur in het kader van de optimalisatie. Meer ...

Medische stralingsfysica in de tandheelkunde : toelichting regelgeving pdf

Gevolg gevend aan dit besluit, rekening houdend met de aan het Agentschap gemelde problemen om de verplichting effectief in de praktijk te brengen, en in overleg met de beroepsverenigingen, is het FANC vanaf 2011 van start gegaan met aanvullende inspecties bij tandheelkundigen met focus op medische stralingsfysica. Meer ...

 Terug naar boven

Patiëntendosimetrie & procedurebeschrijving


Overeenkomstig artikel 51.4 van het ARBIS dienen van elk type handeling of radiologisch onderzoek schriftelijke procedures opgesteld te worden, die door de exploitant ter beschikking gehouden worden. Meer ...

 Terug naar boven

Beroepshalve blootgestelde personen


Een beroepshalve persoon is iemand die het risico loopt meer dan 1 mSv effectieve dosis per twaalf glijdende maanden te ontvangen. De dienst voor Fysische Controle bepaalt, in samenwerking met de erkende arbeidsgeneesheer, of u al dan niet beroepshalve blootgesteld bent. Let wel: deze dosislimiet is geen dosiskrediet ! Meer ...

 Terug naar boven

Aanbevelingen voor het goed gebruik van röntgenstraling in de tandheelkunde


In samenwerking met de Belgische Universiteiten die Tandheelkundige opleidingen verzorgen, heeft het Agentschap enkele brochures met aanbevelingen over goede praktijkvoering in de stralingsbescherming uitgewerkt. Over het algemeen zijn deze aanbevelingen gebaseerd op de ‘European Guidelines on radiation protection in dental radiology - The safe use of radiographs in dental practice' (European Commission, Radiation Protection nr 136 pdf, 2004). Meer ...

Momenteel zijn er twee brochures beschikbaar: intra-orale radiografie pdf en panoramische radiografie pdf.

 Terug naar boven

Richtlijnen betreffende Cone Beam CT (CBCT) in de tandheelkunde


Dentomaxillofaciale Cone Beam CT is een röntgentoepassing waarbij men op een driedimensionele een anatomische regio in beeld kan brengen. Het toestel gebruikt daarbij een kegelvormige röntgenbundel (cone beam) die in één omwenteling de anatomische regio kan belichten (tomografie). Het toestel verschilt dermate van de klassieke dentomaxillofaciale röntgenapparatuur (intra-oraal, panoramisch en cephalometrisch) op vlak van hogere dosis voor patiënt en gebruiker, geavanceerde beeldvorming (3D reconstructies) en beeldanalyse (3D beeldinterpretatie). Wegens deze verschillen zijn er dan ook bijzondere richtlijnen van toepassing.

Het FANC baseert zich daarbij op richtlijnen uit onze buurlanden en vanuit Europees kader, alsook het recent advies 8705 van de Hoge Gezondheidsraad.

LET OP: sinds 31 augustus 2011 dient CBCT eveneens geregistreerd te worden bij het RIZIV. Voorlopig bestaat er nog geen FANC-registratienummer voor het röntgentoestel. Meer informatie hierover vindt u op deze site.

Meer ...

 Terug naar boven


Documenten en richtlijnen

 Terug naar boven


Position papers en stellingnames

 Terug naar bovenLaatste update
24/07/2017 - 08:30


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen