NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Samenvatting weigeringsgronden

Het FANC moet het verzoek afwijzen wanneer er afbreuk zou worden gedaan aan het algemeen belang of aan een recht toegekend aan een derde persoon, die hierdoor wellicht schade kan ondervinden.

Bij de ‘absolute weigeringsgronden' kan hij dit direct doen na vaststelling dat er afbreuk wordt gedaan aan het bovengenoemde belang, bij de ‘relatieve weigeringsgronden' moet een tweede beoordeling volgen om na te gaan of het belang van de openbaarmaking niet belangrijker is dan het beschermde belang. Dit vereist een beoordeling van geval tot geval, waarbij de uiteindelijke beslissing – tot afwijzing of niet – gemotiveerd moet worden en kenbaar gemaakt aan diegene die het verzoek heeft ingediend.

Bij de wet op de milieu-informatie (WTMI) is deze aanpak nog stringenter in de richting van een grotere openheid. De uitzonderingsgronden zijn sterk gelijkaardig, maar in de WTMI zijn alle weigeringsgronden van relatieve aard geworden. Dat wil zeggen dat de toepasselijkheid ervan verder wordt beperkt. Concreet betekent dit dat een dubbele controle moet doorgevoerd worden. Enerzijds moet nagegaan worden of de openbaarmaking geen schade berokkent aan het beschermde belang en anderzijds moet nagegaan worden of het publieke belang van de openbaarmaking niet doorweegt dan het beschermde belang.

WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur)

De vraag om informatie dient in ieder geval te worden geweigerd wanneer de openbaarmaking van het bestuursdocument afbreuk doet aan [1]:

 1. De persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met de inzage, de uitleg of de mededeling in afschrift heeft ingestemd;
 2. Een bij wet ingestelde geheimhoudingsverplichting, zoals [2]:
  1. art. 28quinquies en 57 van het Wetboek van Strafvordering - geheim van respectievelijk het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek;
  2. art. 458 Strafwetboek – beroepsgeheim;
  3. wet 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen ;
  4. artikel 17ter FANC-wet.
 3. Het geheim van de beraadslagingen van de federale regering en van de verantwoordelijke overheden die afhangen van de federale uitvoerende macht, of waarbij een federale overheid betrokken is.

In deze gevallen dient er geen belangenafweging te gebeuren.

In een beperkt aantal gevallen heeft men de mogelijkheid om al dan niet een vraag tot informatie af te wijzen in de mate dat de vraag [3]:

 1. Een bestuursdocument betreft waarvan de openbaarmaking, om reden dat het document niet af of onvolledig is, tot misvatting aanleiding kan geven;
 2. Een advies of een mening betreft die uit vrije wil en vertrouwelijk aan de overheid is meegedeeld;

Tot slot dient men voor de vraag om informatie die betrekking heeft op het verkrijgen van een kopie van een bestuursdocument waarin een auteursrechtelijk beschermd werk is opgenomen, de toestemming te vragen van de maker of van de persoon aan wie de rechten van dit werk zijn overgegaan. In ieder geval dient de overheid te wijzen op het auteursrechtelijk beschermd karakter van het betrokken werk.
Voor elk van bovenstaande gevallen geldt dat wanneer de gevraagde informatie slechts voor een deel aan de openbaarheid moet/mag worden onttrokken, de vraag om informatie tot het overige deel wordt beperkt.[4]
In dat geval dient de beslissing zelf te vermelden dat de informatie slechts gedeeltelijk openbaar wordt gemaakt. In de mate van het mogelijke dient zij tevens aan te geven op welke plaatsen informatie werd weggelaten en op grond van welke bepaling dit gebeurde.


WTMI (Wet tot milieu-informatie)

De wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie, brengt een aantal bijkomende verplichtingen met zich mee inzake de openbaarheid van bestuur.

In onderstaande gevallen dient men, na een belangenafweging, de vraag tot informatie af te wijzen wanneer het publiek belang van de openbaarmaking van de informatie niet opweegt tegen de bescherming van een van de volgende belangen [5]:

 1. De fundamentele rechten en vrijheden van de bestuurden en in het bijzonder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met de openbaarmaking instemt (deze uitzondering geldt niet wanneer de verzochte informatie betrekking heeft op emissies in het milieu);
 2. De openbare orde, de openbare veiligheid, hierin inbegrepen de fysieke beveiliging van radioactieve stoffen, of de verdediging van het land;
 3. Het vertrouwelijk karakter van de federale internationale betrekkingen van België en van de betrekkingen van België met de supranationale instellingen en van betrekkingen van de federale overheid met de gemeenschappen en gewesten;
 4. De opsporing of vervolging van sanctioneerbare feiten;
 5. De rechtspleging in een burgerlijk of administratief rechtsgeding en de mogelijkheid voor eenieder om een eerlijk proces te verkrijgen;
 6. Het geheim van de beraadslagingen van de federale regering en van de verantwoordelijke overheden die ervan afhangen (deze uitzondering geldt niet wanneer de verzochte informatie betrekking heeft op emissies in het milieu);
 7. Het vertrouwelijk karakter van commerciële en industriële informatie, wanneer deze informatie wordt beschermd om een gelegitimeerd economisch belang te vrijwaren, tenzij degene van wie de informatie afkomstig is met de openbaarmaking instemt (deze uitzondering geldt niet wanneer de verzochte informatie betrekking heeft op emissies in het milieu);
 8. Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een advies of een mening die een derde vrijwillig en vertrouwelijk aan een milieu-instantie heeft meegedeeld en waarvan hij uitdrukkelijk heeft gevraagd het als vertrouwelijk te behandelen tenzij hij met de openbaarmaking instemt(deze uitzondering geldt niet wanneer de verzochte informatie betrekking heeft op emissies in het milieu);
 9. De bescherming van het milieu waarop de informatie betrekking heeft (deze uitzondering geldt niet wanneer de verzochte informatie betrekking heeft op emissies in het milieu).

Voor zover de vraag om informatie betrekking heeft op emissies in het milieu (bv. lozingen van radioactieve stoffen), zijn de uitzonderingsgronden bedoeld in 1°, 6°, 7°, 8° & 9° niet van toepassing. Voor de in 2°, 3°, 4°, en 5° bedoelde uitzonderingsgronden wordt in aanmerking genomen dat de verzochte informatie betrekking heeft op emissies in het milieu.

Men heeft de mogelijkheid een vraag tot informatie af te wijzen wanneer de vraag betrekking heeft op milieu-informatie die onvoltooid is of die niet af is en waarvan de openbaarmaking aanleiding kan geven tot misvatting. In elk afzonderlijk geval dient het algemeen belang dat is gediend met openbaarmaking te worden afgewogen tegen het specifieke belang dat is gediend met de weigering om openbaar te maken[6].

Het FANC wijst een aanvraag af wanneer de aanvraag kennelijk onredelijk is of wanneer de aanvraag, na een verzoek van de milieu-instantie tot herformulering van de aanvraag, kennelijk te algemeen geformuleerd blijft[7].

Wanneer de aanvraag betrekking heeft op milieu-informatie waarin een auteursrechtelijk beschermd werk is opgenomen, is de toestemming van de auteur of van de persoon aan wie de rechten van deze zijn overgegaan slechts vereist voor de mededeling van de gevraagde informatie in de vorm van een kopie van het auteursrechtelijk beschermd werk.

Voor elk van voormelde gevallen geldt dat een vraag tot milieu-informatie slechts gedeeltelijk wordt beantwoord wanneer de informatie waarop een uitzondering van toepassing is, samen met andere informatie in een milieu-informatie vervat zit, en het mogelijk is om de genoemde informatie te scheiden van de andere informatie.
In dat geval dient vermeldt in de beslissing zelf uitdrukkelijk te worden vermeld dat de milieu-informatie slechts gedeeltelijk openbaar mag worden gemaakt. De beslissing geeft tevens in de mate van het mogelijke aan op welke plaatsen informatie werd weggelaten en op grond van welke bepaling dit gebeurde[8].


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen