NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Profiel röntgentoepassingen buiten de dienst radiologie

Index
Links


Het FANC organiseerde een Ronde Tafel

"De geneesheer-specialist en het gebruik van hoge dosis röntgenstraling"

op 1 oktober 2011 voor alle betrokken stakeholders.

Klik hier voor presentaties van deze Ronde Tafel.

Verslagen van de vergaderingen van de werkgroepen van deze Ronde Tafel

Working group First meeting Second meeting
WG I : Education & Awareness 29/11/2011
Report
Annex
18/01/2012
Report
WG II : Radiation protection of the worker 30/11/2011
Report
Annex
 
WG III : Radiation protection of the patiënt 07/12/2012
Report
Annex
01/02/2012
Report

White Paper on the use of fluoroscopy outside the imaging department pdf

Regelgeving


De regelgeving met betrekking tot de stralingsbescherming in de algemene radiologie evenals de achtergrond ervan zijn samengevat in het Vademecum “Het gebruik van röntgenstralen voor medische doeleinden” .

Deze tekst werd uitgewerkt in samenwerking met het Consilium Radiologicum om de gebruikers van röntgentoestellen voor medisch-diagnostische doeleinden vertrouwd te maken met de reglementaire bepalingen, en is gebaseerd op het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 (ARBIS).

 Terug naar boven

Reglementaire verplichtingen voor het gebruik


Naast de evidentie dat men de algemene regels van de stralingsbescherming dient te kennen toe te passen, zijn er een aantal hoofdzakelijke verplichtingen waaraan een gebruiker van röntgentoestellen dient aan te voldoen, vooral op vlak van opleiding in stralingsbescherming.

Individuele vergunning voor het gebruik


Een medisch radiodiagnostisch toestel mag enkel gebruikt worden door personen die opgeleid zijn in de stralingsbescherming; op dit ogenblik wordt de naleving van deze voorwaarde geverifieerd via het verlenen van een persoonlijke vergunning.

Meer ...

 Terug naar boven

Help(st)ers


Verpleegkundigen, technologen in de medische beeldvorming en gelijkgestelden kunnen radiologische installaties voor medische doeleinden bedienen volgens de instructies en onder het toezicht en de effectieve verantwoordelijkheid van de vergunde arts.

Meer ...

 Terug naar boven

Patiëntendosimetrie


Alle toegediende doses dienen zo laag als redelijkerwijs mogelijk te zijn in relatie met de gewenste diagnostische informatie dat men wil bekomen (ALARA principe).

De meest gepaste diagnostische referentieniveaus dienen gebruikt te worden in het kader van kwaliteitsbewaking. Teneinde een vergelijking toe te laten met deze diagnostische referentieniveaus, is de exploitant ertoe gehouden om de gemiddelde patiëntdosis te bepalen.

De richtlijnen van het FANC in verband met de patiëntendosimetrie in het algemeen, en in het bijzonder wat betreft de frequentie, de procedures en de types van onderzoek waarvoor regelmatig dosisstudies uitgevoerd moeten worden, zijn beschreven op de webpagina patiëntendosimetrie.

 Terug naar boven

Reglementaire verplichtingen voor de exploitatie van een röntgentoestel


Bent u, naast een gebruiker van, eveneens verantwoordelijk voor de exploitatie van een röntgentoestel, gelieve te navigeren naar de webpagina Radiologie, waar u de nodige informatie vindt over bijkomende verplichtingen op vlak van: de oprichtings- en exploitatievergunning, de fysische controle, de bijstand van een deskundige in de medische stralingsfysica, de dosimetrische en medische opvolging van de beroepshalve blootgestelde personen, ...

 Terug naar boven

Inspectie door het FANC


Bij routine inspectiebezoeken van diensten nucleaire geneeskunde, radiologie en radiotherapie door het Agentschap worden een aantal documenten door de nucleaire inspecteurs van het FANC vrijwel systematisch geraadpleegd. Ook andere afdelingen die beschikken over röntgenapparatuur, zoals het operatiekwartier of de dienst tandheelkunde, kunnen worden bezocht en geïnspecteerd door het FANC.

Het is tijdsbesparend indien deze documenten reeds op voorhand worden verzameld. Er kan tevens gevraagd worden om een aantal van deze documenten reeds vooraf te bezorgen aan de betrokken inspecteur(s). Verdere informatie over de inspecties van het FANC vindt men op de webpagina Inspectie.

 Terug naar boven

Good practice


Bij het gebruik van röntgenstraling voor diagnostische of interventionele toepassingen dient u ervoor te zorgen dat de stralingsbelasting voor uzelf, uw collega en uw patiënt zo laag als redelijkerwijze mogelijk blijft (ALARA-principe).

Volgende items bevatten informatie voor een goede praktijk in de interventionele toepassingen:

 Terug naar boven

Image Gently – beeldvorming van kinderen


In 2008 lanceerde de alliantie voor stralingsbescherming in pediatrische beeldvorming de Image Gently Campaign. Met dit initiatief trachtte zij de actoren binnen de pediatrische beeldvorming te sensibiliseren over het belang van stralingsdoses bij de beeldvorming van kinderen. Ook het FANC tracht haar volle steun te geven voor initiatieven zoals deze. Op 9 februari 2011 is het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle dan ook toegetreden tot de Alliance for Radiation Safety in Pediatric Imaging, en helpt ze mee om de informatie tot bij de Belgische eindgebruikers te krijgen. Zo worden diverse brochures vertaald en zal men in ons land de diverse actoren binnen de pediatrische radiologie trachten te sensibiliseren over het belang van de stralingsbescherming van kinderen.

 Terug naar bovenLaatste update
18/06/2014 - 15:49


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen