NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Profiel NDO-sector (Niet Destructief Onderzoek)

De industriële radiografie

Inleiding


De industriële radiografie is een zeer nuttig hulpmiddel voor de niet-destructieve controle van materiaal en/of structuren die een invloed kunnen hebben op de veiligheid van industriële installaties (petrochemie, metaalstructuren, lasplaatsen, ...). Gebreken aan dit materiaal zou immers nefaste gevolgen kunnen hebben voor de bevolking, de werknemers en het leefmilieu. Daarom wordt industriële radiografie, die gebruik maakt van een stralingsbron, toegepast om een betrouwbare controle te kunnen garanderen. Wanneer deze stralingsbron een radioactieve bron is, dan spreken we van gammagrafie.

Problematiek


Het gebruik van radioactieve bronnen met toch wel een aanzienlijke activiteit (van enkele honderden GBq of TBq – zie HAIB) en van X-stralen toestellen die hoge dosisdebieten uitstralen is niet zonder enig risico indien het gebruik van dit materiaal niet in optimale veiligheidscondities gebeurt. De uitgezonden straling kan immers leiden tot blootstellingsniveaus die kwalijke gevolgen voor de werknemers of het leefmilieu met zich kunnen meebrengen.

Daarom is het cruciaal dat de bedrijven die dit soort werkzaamheden uitvoeren - naast de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen – over een fysiek kwaliteitsbeheer voor deze bronnen beschikken. Het is eveneens belangrijk dat er duidelijkheid bestaat over de plichten en verantwoordelijkheden van elk van de intervenanten en dat ze bovendien beschikken over een goed doordrongen veiligheids- en beveiligingscultuur om incidenten en ongevallen te voorkomen.

Acties


Het Agentschap heeft de belangrijkste actoren van de sector en de erkende instellingen ontmoet door de organisatie van verschillende “ronde-tafel-conferenties”. Hierna is beslist om strengere voorwaarden op te nemen in de exploitatievergunningen voor de uitvoering van industriële radiografieën bij klanten en op de werf, op basis van artikel 13 van het algemeen reglement. Hiervoor heeft het FANC zich gebaseerd op artikel 5.1 van dit reglement, waar het volgende wordt in vermeld:

“De vergunning kan voorwaarden bevatten die onder meer betrekking kunnen hebben op:

 • de verantwoordelijkheden;
 • de minimale kwalificaties van het personeel;
 • de minimale prestatiecriteria voor de bronnen de broncontainers en de aanvullende uitrustingen;
 • de procedures en communicatiekanalen bij noodgevallen;
 • te volgen werkprocedures;
 • onderhoud van de uitrusting, de bronnen en de containers;
 • de te nemen maatregelen inzake beheer van afgedankte hoogactieve ingekapselde bronnen.”

Om deze nieuwe exploitatievoorwaarden uit te werken, heeft het FANC zich tevens gebaseerd op diverse werken van internationale instanties, zoals het IAEA (Specific Safety Guide N°411-February 2011- Radiation safety in industrial radiography), evenals op uitwisselingen met de naburige veiligheidsautoriteiten (Frankrijk en Nederland).

Deze nieuwe exploitatievoorwaarden werden hier pdf opgenomen en leggen meer specifiek het volgende op:

 • De op het Belgisch grondgebied gebruikte gammagrafietoestellen moeten vanaf begin 2012 conform de ISO 3999-norm zijn. Voor de bestaande toestellen, die niet conform deze norm zijn, moet er door middel van een assessment dat goedgekeurd moet worden door de erkende instelling worden aangetoond dat hun veiligheidsniveau equivalent is. Slechts in dat geval kunnen deze toestellen verder worden gebruikt. Er dienen eventueel corrigerende maatregelen te worden getroffen om een dergelijk veiligheidsniveau te bereiken;
 • Binnen de onderneming die industriële radiografieën uitvoert, moet een verantwoordelijke worden aangeduid voor de opvolging van de uitvoering van de activiteiten (ophalen en terugbrengen van het materiaal, planning van de opnames, ...);
 • De radiografieën op het terrein (buiten een goedgekeurde bunker/afgeschermde kast) moeten worden uitgevoerd in een team van minimaal 2 personen;
 • Er moet meer belang worden gehecht aan de opleiding van de werknemers die de opnames maken;
 • De onderneming die radiografieën uitvoert dient een interventieteam aan te duiden. Het gaat over een speciaal opgeleid en uitgerust team dat door de radiologen kan opgeroepen worden om hulp te krijgen die nodig is bij een gebeurtenis die significant is voor de veiligheid en/of de stralingsbescherming.
 • Dit team mag samengesteld worden uit eigen personeel, dat speciaal voor dergelijke interventies opgeleid is. Een andere mogelijkheid is dat de onderneming die radiografieën uitvoert, een schriftelijk contract afsluit met een gespecialiseerde onderneming die de taak van het interventieteam waarborgt (bv. SCK, IRE, een erkende instelling, een andere NDT-onderneming, ...).
 • Wanneer radiografieën buiten de bunker worden gemaakt, moet de beschermingsperimeter rondom de bron die straling uitzendt en het aantal (op een bepaalde plaats) gemaakte opnames zodanig zijn dat de effectieve jaardosis van 300µSv buiten deze perimeter niet kan worden overschreden. Door deze beperking (factor 1/3 van de jaarlijkse toegestane dosislimiet) heeft men de zekerheid dat elke persoon van het publiek (die zich buiten deze perimeters bevindt), de opgelegde jaardosis-limiet niet zal overschrijden ook indien ze bijkomende blootstellingen zou ondergaan door andere gevallen (bv. tijdens een bezoek van iemand aan een ziekenhuis of een andere industrie waar gebruik gemaakt wordt van ioniserende straling - zie ook artikel 20.1.1.1.c van het algemeen reglement). De verantwoordelijke van de site/werf waar de opnames worden gemaakt (klant van de onderneming), moet samenwerken met de onderneming die de industriële radiografieën uitvoert.

Ten slotte werkt het FANC een nationaal ervaringsfeedbacksysteem (REX) uit, in het kader van deze praktijk. De verschillende gebeurtenissen op nationaal en internationaal niveau m.b.t. de stralingsbescherming in deze sector worden ook op deze link pdf gepubliceerd.

Meer algemene documentatie over de industriële radiografie, is beschikbaar via deze link ppt.Laatste update
20/01/2012 - 09:21


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen