NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Nucleaire Geneeskunde

Index

Vergunning voor het gebruik van radioactieve producten in het kader van de nucleaire geneeskunde (art. 53.4)


Radioactieve producten bestemd voor medische doeleinden in het kader van de nucleaire geneeskunde mogen alleen worden gebruikt door artsen die hiervoor vergund zijn door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

 Meer ...

 Terug naar boven

Permanente vorming


De te volgen permanente vorming wordt toegelicht in dit document.

In het kader van uw persoonlijke vergunning voor het gebruik van radionucliden in het kader van de nucleaire geneeskunde, bent u ertoe gehouden uw kennis en bekwaamheid op het gebied van de stralingsbescherming op peil te houden en te vervolmaken door een permanente vorming op universitair niveau (artikel 53.1 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001).

Het FANC heeft – met de goedkeuring van de sector (BelNuc en VBS) – volgende minimale criteria vastgelegd voor de permanente vorming in de stralingsbescherming van de artsen nucleaire geneeskunde: 9 uur vorming per 3 jaar, van universitair niveau en met de nadruk op de continuïteit (en dus niet éénmalig 30 uur in de loop van 10 jaar).

De permanente vorming dient gerelateerd te zijn aan de toepassingen in het vakgebied. Mogelijke onderwerpen zijn de opfrissing van de basisprincipes inzake stralingsbescherming evenals nieuwe evoluties op het gebied van:

  • effecten van ioniserende straling;
  • rechtvaardiging van het gebruik van bronnen van ioniserende straling;
  • optimalisatie van de dosis;
  • gebruikte technieken;
  • wetgeving.

Het spreekt voor zich dat grote (inter-)nationale wetenschappelijke symposia en congressen (BelNuc, EANM ...) in aanmerking komen voor permanente vorming. Maar ook kleinere lokale initiatieven kunnen in aanmerking komen: LOK sessies, vormingsactiviteiten rond kwaliteit en klinische audits enz. Hiervoor zal het aantal uur permanente vorming vastgelegd worden door het FANC op basis van het wetenschappelijk programma dat best voorafgaand aan het FANC wordt doorgestuurd, zodat het onmiddellijk gepubliceerd kan worden op de FANC-website met vermelding van het aantal goedgekeurde uren.

 Terug naar boven

Verlenging/behoud van een vergunning voor gebruik van radioactieve producten in de nucleaire geneeskunde


De aanvraag tot verlenging of behoud van de vergunning gebeurt aan de hand van het activiteitenverslag VerlengingNG. Deze aanvragen dienen per post opgestuurd te worden naar de dienst "Bescherming van de Gezondheid" van het FANC of per mail naar medicaljury@fanc.fgov.be. Deze aanvraag dient bij voorkeur elektronisch ingevuld te worden. 

Alle aanvragen tot verlenging of behoud van de persoonlijke vergunning dienen voor advies voorgelegd te worden aan de Medische Jury.

Indien een aanvraag tot verlenging slechts ingediend wordt na de vervaldatum van de huidige vergunning, zal een retributie moeten betaald worden zoals voor een nieuwe vergunning.

Alle aanvragen moeten voor advies voorgelegd worden aan de Medische Jury. Deze Medische Jury komt viermaal per jaar samen en brengt advies uit aan het FANC betreffende de vergunningsaanvragen.

De zittingen zullen in 2017 doorgaan op:

  • donderdag 16/03, uiterste datum indienen dossier: 16/02
  • donderdag 08/06, uiterste datum indienen dossier: 11/05
  • donderdag 21/09, uiterste datum indienen dossier: 24/08
  • donderdag 07/12, uiterste datum indienen dossier: 09/11

Op verzoek van de Voorzitter en de secretaris van de Medische Jury zullen dossiers die 3 volle weken voor de zitting nog onvolledig zijn, automatisch uitgesteld worden naar de volgende zitting.

De Medische Jury heeft echter een aantal generieke adviezen uitgevaardigd waardoor het FANC een groot aantal aanvragen autonoom kan behandelen.

 Terug naar boven

Helpers (art. 53.2)


Radionucliden voor medische doeleinden mogen gebruikt worden door verple(e)g(st)ers, paramedici en gelijkgestelden, doch alleen volgens de instructies en onder de werkelijke controle en verantwoordelijkheid van geneesheer-specialisten in de nucleaire geneeskunde die in het bezit zijn van een vergunning voor het gebruik van radionucliden in het kader van de nucleaire geneeskunde.

De exploitant van de inrichting ziet erop toe dat deze zogenaamde “help(st)ers” een opleiding hebben genoten die overeenstemt met hun beroepsbezigheden en een permanente vorming in de betrokken materie genieten. Verdere details over deze minimale opleiding zijn beschreven in artikel 53.2 van het ARBIS. Meer ...

 Terug naar boven

Deskundige in de medische stralingsfysica (art. 51.7)


De exploitant van een inrichting met installaties voor nucleaire geneeskunde, moet zich laten bijstaan door een erkend deskundige in de medische stralingsfysica voor de organisatie en de toepassing van de maatregelen die nodig zijn om te stralingsbescherming van de patiënt en de kwaliteitsbeheersing van de apparatuur te verzekeren.

De contactgegevens van de erkende deskundigen in de medische stralingsfysica kunnen worden teruggevonden in de Lijst Nucleaire Geneeskunde. Meer ...

 Terug naar boven

Instructies en informatie voor de patiënt die een behandeling of een diagnose door middel van radionucliden ondergaat (art. 51.2.4)


In het geval een patiënt een behandeling of een diagnose door middel van radionucliden ondergaat, moet de arts die de medische verantwoordelijkheid voor de blootstelling draagt, aan de patiënt of diens wettelijke voogd schriftelijke instructies overhandigen om, voor de personen die rechtstreeks of onrechtstreekse met de patiënt in contact komen, de doses en de besmetting zo laag te houden als redelijkerwijze mogelijk is. Ook moet hij objectieve en begrijpelijke informatie verstrekken over de risico's van ioniserende stralingen.

De instructies worden door de arts verstrekt vóór dat de patiënt het ziekenhuis of de kliniek of elk andere gelijksoortige instelling verlaat. Meer ...

 Terug naar boven

Standpunt van het FANC betreffende het gebruik van C-14-gemerkte radiofarmaca


Eén van de basisprincipes van stralingsbescherming is dat iedere blootstelling aan ioniserende straling moet gerechtvaardigd zijn. Dit betekent dat de individuele of maatschappelijke voordelen ten gevolge van de blootstelling moeten opwegen tegen de nadelen voor de gezondheid die zij kunnen veroorzaken. Dit impliceert eveneens dat bij de keuze tussen 2 evenwaardige technieken, waarvan slechts één van beiden een blootstelling aan ioniserende straling veroorzaakt, moet gekozen worden voor de techniek die geen of minder blootstelling met zich meebrengt.

Een aantal C-14-gemerkte moleculen is ook beschikbaar onder niet-radioactieve vorm, namelijk gemerkt met de niet-radioactieve isotoop C-13. Hiermee kan dezelfde diagnostiek even doeltreffend worden uitgevoerd zonder blootstelling van de patiënt aan ioniserende straling.

Indien er een C-13-gemerkt analoog middel beschikbaar is in België, is het gebruik van de C-14-gemerkte molecule niet langer gerechtvaardigd en dus verboden.

 Terug naar boven

Bepaling van referentieniveaus


Een manier om de dosis van de patiënt te optimaliseren in de nucleaire geneeskunde, is via de bepaling van referentieniveaus onder de vorm van toegediende activiteit aan radiofarmaca voor een standaard patiënt.

De richtlijnen van het FANC in verband met de patiëntendosimetrie in het algemeen, en in het bijzonder wat betreft de frequentie, de procedures en de types van onderzoek waarvoor regelmatig dosisstudies uitgevoerd moeten worden, zijn beschreven op de webpagina "Bepaling van diagnostische referentieniveaus in nucleaire geneeskunde".

 Terug naar boven

Image Gently – beeldvorming van kinderen


In 2008 lanceerde de alliantie voor stralingsbescherming in pediatrische beeldvorming de Image Gently Campaign. Met dit initiatief trachtte zij de actoren binnen de pediatrische beeldvorming te sensibiliseren over het belang van stralingsdoses bij de beeldvorming van kinderen. Ook het FANC tracht haar volle steun te geven voor initiatieven zoals deze. Op 9 februari 2011 is het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle dan ook toegetreden tot de Alliance for Radiation Safety in Pediatric Imaging, en helpt ze mee om de informatie tot bij de Belgische eindgebruikers te krijgen. Zo worden diverse brochures vertaald en zal men in ons land de diverse actoren binnen de pediatrische radiologie trachten te sensibiliseren over het belang van de stralingsbescherming van kinderen.

 Terug naar boven


Documenten


Laatste update
20/01/2017 - 12:03


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen