NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Mobiele installaties en tijdelijke of bij gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden

Index

Mobiele installaties


Onder mobiele installaties worden voornamelijk scanners voor de controle van containers begrepen. Conform artikel 5.7.1 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (algemeen reglement) worden mobiele installaties waarin proeven of materiaaltesten worden verricht of werkwijzen worden aangewend, waarbij ioniserende stralingen worden gebruikt, eveneens als ingedeelde inrichtingen beschouwd en dienen zij dus een oprichtings – en exploitatievergunning te hebben die afgeleverd werd door het FANC overeenkomstig de artikelen 6 tot 9 van het algemeen reglement, naargelang hun indeling. Deze indeling gebeurt eveneens conform artikel 3 van dit algemeen reglement.

Artikelen 7 of 81 , afhankelijk van hun indeling en 15 van het algemeen reglement beschrijven de procedure en de te verstrekken inlichtingen door de exploitant voor het bekomen van een oprichtings – en exploitatievergunning. Voor meer informatie hieromtrent kan u terecht in bijlage 1c GED. Voor het opstellen van uw vergunningsaanvraag kan u eventueel gebruik maken van de aangifteformulieren, eveneens in bijlage 1c GED. Indien u dat wenst kan u zich voor deze aanvraag ook laten bijstaan door uw erkende instelling. Hiervan vindt u een lijst in bijlage 2 GED.

Een oprichtings-en exploitatievergunning voor een mobiele installatie wordt verleend voor een periode van 15 jaar.

In het bijzonder wensen we uw aandacht te vestigen op de formaliteiten van artikel 15 betreffende het PV van oplevering.

De inwerkingstelling of inbedrijfstelling van een installatie mag slechts gebeuren nadat het proces verbaal van oplevering, opgesteld door uw instelling voor fysische controle, gunstig is en de inwerkingstelling of inbedrijfstelling uitdrukkelijk toelaat.

Tijdens de oplevering gaat de instelling voor fysische controle na of er voldaan is aan alle reglementaire verplichtingen opgelegd door de exploitatievergunning. Indien niet aan alle voorwaarden voldaan is, kan de installatie niet in werking gesteld worden.

Wij willen er bovendien op wijzen dat er nadien ook voor ieder ontwerp van wijziging een aangifte dient gedaan te worden bij het FANC, conform artikel 12.

1. Zij zijn evenwel vrijgesteld van de formaliteiten die verband houden met de lokalisatie van de inrichting: kadastrale plannen, topografische opname, alle geografische, demografische, hydrologische, geologische, seismografische en stedenbouwkundige gegevens alsook van de verplichtingen om een openbaar onderzoek te verrichten en het advies van de schepencolleges en van de bestendige deputatie in te winnen.

 Terug naar boven

Tijdelijke of bij gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden


Onder tijdelijke werkzaamheden met radioactieve bronnen of met toestellen die ioniserende stralingen uitzenden worden verstaan:

  • het gebruik van (vaste) radioactieve bronnen voor densiteitsmetingen bij (grote) tijdelijke werken zoals tunnelboringen;
  • het gebruik van (vaste) X-stralentoestellen of radioactieve bronnen (HAIB) voor NDO-onderzoek bij derden;
  • ...

Onder bij gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden met radioactieve bronnen of toestellen die ioniserende stralingen uitzenden worden verstaan:

  • het gebruik (hierbij inbegrepen de demonstratie) van draagbare analyseertoestellen (XRF en uitgerust met radioactieve bronnen), bagagecontroletoestellen,.... Dit kan in de eigen onderneming, bij klanten of op beurzen zijn;
  • het gebruik van radioactieve bronnen voor in-situ metingen door controleorganismen;
  • ...

Conform artikel 5.7.2 van het algemeen reglement is het bij gelegenheid uitvoeren van proeven of materiaaltesten of de aanwending van werkwijzen, waarbij ioniserende stralingen worden gebruikt op een werf of in een inrichting die daartoe geen vergunning heeft, slechts toegestaan aan speciaal hiertoe vergunde ondernemingen overeenkomstig dezelfde voorwaarden als voor de hierboven vermelde mobiele installaties.

De oprichtings-en exploitatievergunning voor tijdelijke werkzaamheden wordt verleend voor de duur van de werf. De bij gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden worden in het algemeen vergund voor een termijn van 5 jaar.

Meer informatie hieromtrent is te vinden in bijlage 1d doc voor tijdelijk of bij gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden met X-stralentoestellen of in bijlage 1e doc voor tijdelijk of bij gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden met een radioactieve bron. Voor het opstellen van uw vergunningsaanvraag, kan u eventueel gebruik maken van de aangifteformulieren , eveneens in bijlage 1d doc of bijlage 1e doc. Indien u dat wenst kan u zich voor deze aanvraag ook laten bijstaan door uw erkende instelling. Hiervan vindt u een lijst in bijlage 2 doc.

In het bijzonder wensen we uw aandacht te vestigen op de formaliteiten van artikel 15 betreffende het PV van oplevering. De inwerkingstelling of inbedrijfstelling van een installatie mag slechts gebeuren nadat het proces verbaal van oplevering, opgesteld door uw instelling voor fysische controle, gunstig is en de inwerkingstelling of inbedrijfstelling uitdrukkelijk toelaat. Tijdens de oplevering gaat de instelling voor fysische controle na of er voldaan is aan alle reglementaire verplichtingen opgelegd door de exploitatievergunning. Indien niet aan alle voorwaarden voldaan is, kan de installatie niet in werking gesteld worden.

Wij willen er bovendien op wijzen dat er nadien ook voor ieder ontwerp van wijziging een aangifte dient gedaan te worden bij het FANC, conform artikel 12.

 Terug naar bovenLaatste update
28/02/2011 - 09:00


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen