NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Meetpoorten voor de detectie van radioactief materiaal

Index


Inleiding


FANCTalrijke installaties in de niet-nucleaire sector (bij voorbeeld in de sector voor de verwerking en beheer van het niet-radioactief afval of in de sector van de recycling) zijn reeds uitgerust met meetpoorten voor de detectie van radioactieve stoffen. Deze meetpoorten maken het mogelijk te voorkomen dat radioactieve bronnen of radioactieve besmettingen terecht komen in de stromen van de door de betrokken sectoren behandelde materialen . Ze spelen zodoende ook een belangrijke rol bij de bescherming van de werknemers en de omwonenden van de betrokken installaties, evenals bij de bescherming van de bevolking en het leefmilieu in het algemeen.

De meetpoort is meestal uitgerust met twee verticale detectoren die geplaatst worden aan weerszijden van de weg waarlangs de voertuigen de site binnenrijden. De meetpoort vergelijkt de radioactiviteit die door de lading wordt uitgestraald met de radioactiviteit van de natuurlijke achtergrondstraling. Indien het verschil een vooraf bepaalde drempel overschrijdt, gaat het alarm van de meetpoort af.

De installatie van meetpoorten voor de detectie van radioactiviteit is reeds verplicht in het Waals Gewest voor stortplaatsen ("Centres d'Enfouissement Technique") van klasse 1 en 2 (Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden voor de exploitatie van centra voor technische ingraving - Belgisch Staatsblad 13.03.2003).

Via het Koninklijk besluit van 14 oktober 2011 betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen, worden meerdere inrichtingen verplicht tot het installeren van een meetpoort.

 Terug naar boven

Categorie van afval dat gedetecteerd kan worden

 • De ingekapselde radioactieve bronnen: dit zijn de gevaarlijkste gevallen maar ze zijn gelukkig relatief zeldzaam. Deze bronnen kunnen afkomstig zijn van industriële meet- en controleapparatuur, zoals toestellen voor de densitometrie, diktemetingen, de controle van lasnaden, enz...Ingekapselde bronnen worden eveneens door ziekenhuizen gebruikt voor diagnose of behandeling.
 • Kortlevend medisch afval: het kan hier gaan om luiers, lakens, maandverbanden, enz....gebruikt door patiënten die radioactieve stoffen toegediend hebben gekregen voor het stellen van een diagnose of voor een behandeling. De radionucliden die hierbij gebruikt worden, zijn kortlevende radionucliden (bijvoorbeeld Jodium-131 of Technetium-99m) en hun radioactieve eigenschappen verzwakken na een relatief korte tijd. Dit medisch afval vertoont ook vaak een biologisch of chemisch gevaar, onafhankelijk van zijn radioactiviteit. Het wordt teruggevonden het hetzij in het ziekenhuisafval zelf, hetzij in het huishoudelijk afval (in dat laatste geval is het afkomstig van ambulante patiënten die huiswaarts zijn gekeerd nadat ze een onderzoek of een klinische behandeling hebben ondergaan). Er kan soms ook Jodium-131 worden teruggevonden in het slib van waterzuiveringstations. Ook kan het gebeuren dat het alarm van de meetpoort afgaat doordat bijvoorbeeld de bestuurder van het voertuig dat langs de poort passeert, kort daarvoor een dergelijk onderzoek of behandeling met radioactieve stoffen in een ziekenhuis heeft ondergaan.
 • " NORM "-afval : " NORM " is het acroniem van " Naturally Occuring Radioactive Material ". Het betreft hier afval met een verhoogde natuurlijke radioactiviteit: bijvoorbeeld een lading van inert of refractair materiaal, bouwafval, bepaalde soorten industrieel afval (zand van smelterijen, afval van de fosfaatindustrie, ...)
 • Kleine radioactieve mineralen: kleine mineralen uit verzamelingen (uraniumhoudend mineraal, pechblende) worden regelmatig ontdekt.
 • Radioactieve bliksemafleiders: een dertigtal jaren geleden werden op vele daken bliksemafleiders geïnstalleerd die radioactieve elementen bevatten, omdat deze performanter zouden zijn dan andere bliksemafleiders. Dit werd echter nooit wetenschappelijk bewezen. Sedert 1985 zijn radioactieve bliksemafleiders verboden.
 • Chemische en farmaceutische producten: uranylacetaat, thoriumnitraat,...
 • Voorwerpen die bedekt zijn met lichtgevende verf: wijzerplaten van meetapparatuur, van horloges,...
 • Ander afval: bijvoorbeeld metalen onderdelen die besmet zijn met radionucliden.

Onze fotogalerij bevat enkele voorbeelden van afval dat via de meetpoorten werd gedetecteerd.

arrows Terug naar boven

Richtlijnen van het FANC op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector


Reeds in 2006 had het FANC richtlijnen opgesteld voor de uitbaters van installaties uit de niet-nucleaire sector die een meetpoort voor de detectie van radioactieve stoffen bezitten. Deze richtlijnen werden op 4 september 2006 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Door de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 14 oktober 2011 dienden deze richtlijnen geactualiseerd te worden. Het FANC-besluit houdende richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector werd op 3 november 2011 ondertekend en op 25 november 2011 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Deze richtlijnen bevatten alle standaardformulieren die gebruikt moeten worden bij de detectie van radioactieve stoffen op een niet-nucleaire site: registratieformulier van het meetinstrument, aangifteformulieren van een interventie, inventaris van de gevonden radioactieve stoffen. Deze richtlijnen bevatten eveneens de te volgen procedure in het geval van een alarm aan een meetinstrument of het vermoeden op het aantreffen van een radioactieve stof.

This text will be replaced

Download

 Terug naar boven

Downloadbare formulieren


Elke uitbater moet zijn meetinstrument laten registreren bij het FANC. Deze registratie bij het FANC vergemakkelijkt de contacten tussen de uitbater en het FANC in geval van detectie van radioactieve stoffen.

Het FANC vraagt aan de uitbaters om elke interventie uitgevoerd ingevolge de detectie van een radioactief voorwerp door het meetinstrument of het vermoeden op het aantreffen van een radioactieve stof, te melden aan het FANC. Deze melding laat het FANC toe om, indien nodig, een administratief onderzoek uit te voeren naar de oorzaak van het gedetecteerd radioactief afval. Elk alarm dat aan het FANC wordt gemeld, wordt gecodeerd in een databank. Deze gegevens worden door het FANC gebruikt voor statistische analyses en om preventiemaatregelen jegens de afzenders van het afval te bepalen.

De uitbater houdt een inventaris bij van al de radioactieve stoffen die zich op zijn site bevinden. Hij / zij stuurt één keer per jaar een kopie van deze inventaris naar het FANC op.

 • Registratieformulier van een meetinstrument (dit formulier maakt de registratie van het meetinstrument bij het FANC mogelijk):
 • Aangifteformulier van een interventie (met dit formulier kunnen de interventies die werden uitgevoerd ingevolge de detectie van een radioactief object door het meetinstrument, aan het FANC worden meegedeeld):
 • Aangifteformulier van een interventie (met dit formulier kunnen de interventies die werden uitgevoerd ingevolge de detectie van een radioactief object zonder een meetinstrument, aan het FANC worden meegedeeld):
 • Inventaris radioactieve stoffen:
 • Algemene procedure voor het uitvoeren van een interventie:
 • Procedure in het geval van een gelokaliseerde bron:
 • Procedure in het geval van een homogene bron:

Contactpersoon


Katleen DE WILDE
Tel. : 02 289 20 39
Fax : 02 289 21 12
Email : katleen.dewilde@fanc.fgov.be 

Daan VAN DER MEERSCH
Tel. : 02 289 20 29
Fax : 02 289 21 12
Email : daan.vandermeersch@fanc.fgov.be

 Terug naar boven

Voorbeelden van voorwerpen die via de meetpoorten werden gedetecteerd


arrows Terug naar boven


Documenten


Laatste update
22/02/2012 - 09:00


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen