NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Medische Stralingsfysica

Index

 1. Bijstand in medische inrichtingen door de deskundige in de medische stralingsfysica
 2. Opdrachten van de deskundige in de medische stralingsfysica
 3. Verplichting tot erkenning van de deskundige in de medische stralingsfysica
 4. Criteria voor de erkenning van de deskundige in de medische stralingsfysica
 5. Aanvraag tot erkenning als deskundige in de medische stralingsfysica
 6. Activiteitsverslag en permanente vorming
 7. Standaarddosimetrie
 8. Tools
 9. Borstkankerscreening: oproep tot kandidaturen controlefirma's
 10. Image Gently – beeldvorming van kinderen

1. Bijstand in medische inrichtingen door de deskundige in de medische stralingsfysica


De exploitant van een inrichting met installaties voor radiodiagnose, nucleaire geneeskunde in vivo of radiotherapie, moet zich laten bijstaan door een erkend deskundige in de medische stralingsfysica voor de organisatie en de toepassing van de maatregelen die nodig zijn om te stralingsbescherming van de patiënt en de kwaliteitsbeheersing van de apparatuur te verzekeren. Meer ...

 Terug naar boven

2. Opdrachten van de deskundige in de medische stralingsfysica (art. 51.7.1)


Tot de opdrachten van de erkende deskundige in de medische stralingsfysica behoren oa.:

 • Testen van toestellen voor therapie/diagnose vóór de eerste klinische ingebruikname (=acceptatietesten)
 • Periodieke toetsing aan de aanvaardbaarheidscriteria (=conformiteitstesten)
 • Interventie in geval van gebreken of slechte werking
 • Daar waar aangewezen, het verlenen van advies bij de voorbereiding van de lastenboeken bestemd voor de aankoop van nieuwe toestellen
 • Ondersteuning van de medici bij het gebruik van de toestellen, hulpmiddelen en accessoires
 • Calibratie van instrumenten en meettoestellen voor dosimetrie en activiteitsmetingen
 • Verlenen van bijstand aan het medisch team voor de patiëntendosimetrie
 • Optimalisatie van de patiëntdosis rekening houdend met het medisch doel i.s.m. het medisch team
 • Kwaliteitsborging, met inbegrip van de kwaliteitsbeheersing
 • Andere problemen verbonden met de stralingsbescherming m.b.t. medische blootstellingen
 • Melding van incidenten en/of anomalieën (meldingsformulier)

 Terug naar boven

3. Verplichting tot erkenning van de deskundige in de medische stralingsfysica (artikel 51.7.2)


Het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 gaat uit van volgende principes:

 • Deskundigen in de medische stralingsfysica moeten door het Agentschap erkend zijn in één of meerdere bevoegdheidsgebieden: de radiotherapie, de nucleaire geneeskunde in vivo of de radiologie, en dit voorafgaandelijk aan de uitoefening van hun opdrachten.
 • Deskundigen in de medische stralingsfysica worden persoonlijk erkend door het Agentschap voor het uitvoeren van welbepaalde opdrachten en kunnen bijgevolg deze opdrachten niet delegeren.

Meer ...

 Terug naar boven

4. Criteria voor de erkenning van de deskundige in de medische stralingsfysica (artikel 51.7.3)


Op 1 juni 2012 vond de publicatie plaats van het Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. Meer ...

 Terug naar boven

5. Aanvraag tot erkenning (artikel 51.7.4)


De erkenningsaanvraag wordt per aangetekende brief naar het Agentschap gestuurd en dient alle inlichtingen en documenten te bevatten die door het Agentschap worden vereist.

Een overzicht van deze inlichtingen en documenten kan teruggevonden worden in het inlichtingenformulier voor de aanvrager van een erkenning als deskundige in de medische stralingsfysica doc.

De erkenning wordt door het FANC verleend of geweigerd na advies van de Medische Jury ingesteld bij artikel 54.9. Men kan de Medische Jury contacteren via:

Véronique Mertens
Secretariaat Medische Jury
Departement Gezondheid & Leefmilieu
Dienst Bescherming van de Gezondheid
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel
tel.: +32 2 289 21 27
E-mail : medicaljury@fanc.fgov.be

Nieuwe data voor de zittingen van 2017


De zittingen zullen doorgaan op :

 • donderdag 16/03, uiterste datum indienen dossier: 16/02
 • donderdag 08/06, uiterste datum indienen dossier: 11/05
 • donderdag 21/09, uiterste datum indienen dossier: 24/08
 • donderdag 07/12, uiterste datum indienen dossier: 09/11

Op verzoek van de Voorzitter en de secretaris van de jury zullen dossiers die 3 volle weken voor de zitting nog onvolledig zijn automatisch uitgesteld naar de volgende zitting van de jury.

 Terug naar boven

6. Activiteitsverslag (artikel 51.7.6) en permanente vorming (artikel 51.7.5)


De in de medische stralingsfysica erkende deskundige is ertoe gehouden na een eerste activiteitsperiode van drie jaar en vervolgens na elke activiteitsperiode van zes jaar, een activiteitsverslag te bezorgen aan het Agentschap. Dit activiteitsverslag dient opgesteld te worden volgens bepaalde richtlijnen (doc).
Indien een activiteitsverslag slechts ingediend wordt na de vervaldatum van de erkenning, zal een retributie moeten betaald worden zoals voor een nieuwe erkenning.Meer ...

 Terug naar boven

7. Standaarddosimetrie

Herstart Laboratorium voor Standaard Dosimetrie Gent


Het Laboratorium voor Standaard Dosimetrie van de Universiteit Gent (LSDG) is vanaf 1 juli 2009 terug actief in een samenwerkingsvorm tussen SCK-CEN, Universiteit Gent en het FANC.

De kalibraties zullen worden uitgevoerd door een expert van de dienst Dosimetrie en Kalibratie van het SCK.CEN, dat ook instaat voor het onderhouden en de verdere ontwikkeling van het laboratorium. De infrastructuur van het laboratorium wordt als vanouds geleverd door de Universiteit van Gent.

Lees meer...

 Terug naar boven

8. Tools

Besluiten houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor een activiteitsmeter, gamma- en PET-camera

Besluit houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor röntgenapparatuur voor medisch diagnostische radiologie

Besluit houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor röntgenapparatuur voor diagnostisch gebruik in de tandheelkunde

 Terug naar boven

9. Borstkankerscreening: oproep tot kandidaturen controlefirma's


Op 1 juli 2014 werden de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap overgedragen aan het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie (FGC). In het kader van de borstkankerscreening hebben beide organismen een oproep gedaan tot vaststelling van de lijst van firma's voor de controle van fysisch-technische kwaliteitsnormen van de installaties van de mammografische eenheden en het centrum voor de tweede lezing. >> Raadpleeg het uittreksel van het Belgisch Staatsblad

 Terug naar boven

10. Image Gently – beeldvorming van kinderen


In 2008 lanceerde de alliantie voor stralingsbescherming in pediatrische beeldvorming de Image Gently Campaign. Met dit initiatief trachtte zij de actoren binnen de pediatrische beeldvorming te sensibiliseren over het belang van stralingsdoses bij de beeldvorming van kinderen. Ook het FANC tracht haar volle steun te geven voor initiatieven zoals deze. Op 9 februari 2011 is het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle dan ook toegetreden tot de Alliance for Radiation Safety in Pediatric Imaging, en helpt ze mee om de informatie tot bij de Belgische eindgebruikers te krijgen. Zo worden diverse brochures vertaald en zal men in ons land de diverse actoren binnen de pediatrische radiologie trachten te sensibiliseren over het belang van de stralingsbescherming van kinderen.

 Terug naar boven


Documenten


Laatste update
20/01/2017 - 09:42


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen