NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

internationaal Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval

Op dit ogenblik werd het "internationaal Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval" door 31 Staten ondertekend. Het werd op 5 september 2002 door België geratificeerd.

Dit verdrag heeft tot doel:

  • een hoog niveau van veiligheid te bereiken en te handhaven door middel van de verbetering van de nationale maatregelen en de internationale samenwerking;
  • maatregelen op te stellen waardoor in alle stadia van dit beheer, de individuen, de maatschappij en het milieu - vandaag en in de toekomst - beschermd zijn tegen de schadelijke gevolgen van de ioniserende straling;
  • ongevallen die radiologische gevolgen kunnen hebben, te vermijden en, in geval zich dergelijke ongevallen toch voordoen, de gevolgen ervan te beperken;

Iedere verdragsluitende partij moet een nationaal rapport opstellen waarin wordt uiteengezet hoe de verschillende artikels van het verdrag zullen worden uitgevoerd. Dit rapport zal om de drie jaar worden herzien. Daarenboven zullen er toetsingsvergaderingen worden georganiseerd, waarvan de eerste zal doorgaan van 3 tot 14 november 2003, te Wenen.

Tijdens deze vergaderingen zal elke verdragsluitende partij haar nationaal rapport voorstellen en antwoorden op schriftelijke vragen, evenals op bemerkingen en vragen die tijdens het debat geuit worden: het gaat hier om de peer review. Dit proces laat toe om een globaal overzicht te krijgen van het beheer van de bestraalde splijtstof en het radioactief afval bij de andere verdragsluitende partijen en biedt tevens de mogelijkheid om informatie, ervaringen en methodes uit te wisselen....

Het Belgisch nationaal rapport is (enkel in Engelstalige versie, PDF) beschikbaar. Het werd opgesteld in samenwerking met ONDRAF/NIRAS, AVN, Synatom, SCK-CEN en Electrabel, onder de coördinatie van het FANC. In het kader van de algemene maatregelen die na 11 september 2001 werden getroffen, zijn de bijlagen evenwel niet toegankelijk via internet, gezien ze plannen en foto's van installaties bevatten.

Het IAEA heeft een site gecreëerd waarop de verschillende nationale rapporten kunnen worden geraadpleegd.

www-rasanet.iaea.org/conventions/waste-jointconvention.htm


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen