NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Inrichtingen van « klasse IIA »

Index

Inleiding


Na het incident bij Sterigenics heeft het FANC een gerichte inspectiecampagne georganiseerd bij de inrichtingen van klasse II die een risico op blootstelling aan hoge dosisdebieten of een stralingsrisico inhouden.

Na deze campagne van prioriteit 1 heeft het FANC beslist om bepaalde inrichtingen te groeperen onder de noemer van inrichtingen van “klasse IIA”.

 Terug naar boven

Definitie van klasse IIA


De inrichtingen van klasse IIA worden als volgt gedefinieerd:

 1. de inrichtingen bedoeld in artikel 3.1 b) 1 van het ARBIS, d.w.z de inrichtingen waar radioactieve stoffen worden gewonnen uit bestraalde splijtstoffen en worden geconditioneerd voor de verkoop;
 2. de inrichtingen van klasse II bedoeld in artikel 3.1. b) van het ARBIS, waar zich een of meerdere deeltjesversnellers bevinden die gebruikt worden voor onderzoek of voor de productie van radionucliden (met uitzondering van elektronische microscopen) alsook de inrichtingen waar deze deeltjesversnellers worden vervaardigd en/of getest;
 3. de inrichtingen van klasse II bedoeld in artikel 3.1. b) van het ARBIS, waar zich bestralingsinstallaties bevinden (van voedingsmiddelen, medisch materiaal, polymeren...) met een bron waarvan de activiteit gelijk is aan of hoger ligt dan 100 TBq, met uitzondering van bestralingseenheden voor de behandeling van patiënten met uitzondering van bronnen die onder alle omstandigheden in hun beschermende verpakking blijven (gebruik, onderhoud, ontwerpongevallen) ;
 4. de inrichtingen van klasse II bedoeld in artikel 3.1. b) van het ARBIS, waar radioactieve stoffen worden verpakt voor verkoop in industriële hoeveelheden.

Deze nieuwe classificatie heeft betrekking op de volgende inrichtingen:

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

 Terug naar boven

Exploitatievergunning en controle van de installaties


Uit hoofde van artikel 5 van het algemeen reglement moeten de inrichtingen van klasse IIA het voorwerp uitmaken van een oprichtings- en exploitatievergunning die door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle werd afgeleverd.

Artikel 7 beschrijft de te volgen procedure en de informatie die de exploitant moet verstrekken om een oprichtings- en exploitatievergunning te verkrijgen.

In artikel 15 worden de na te leven voorwaarden beschreven voor de inbedrijfstelling van de inrichting. Een inrichting mag slechts in werking worden gesteld nadat ze werd opgeleverd.

Daarenboven moeten de toekomstige exploitanten van een inrichting van klasse IIA een voorlopige, door Bel V goedgekeurde versie van het veiligheidsverslag samen met de aanvraag voor de exploitatievergunning indienen. De definitieve versie (met de plannen As Built, fotografieën...) van het veiligheidsverslag moet, bij de oplevering van de installatie door Bel V, aan het FANC worden overgemaakt.

Sinds 1 juni 2009 wordt de driemaandelijkse controle van de inrichtingen van klasse IIA, overeenkomstig artikel 23.9 van het ARBIS, verzorgd door het FANC en/of zijn filiaal Bel V.

Sinds 1 januari 2013 is Bel V belast met de driemaandelijkse controle.

In mei 2013 heeft het FANC zijn vergunningsvoorwaarden voor de inrichtingen van klasse IIA uniform gemaakt.

 Terug naar boven

Organisatie van rondetafelgesprek


Rondetafelconferentie 09/11/2009


Het FANC wil in de inrichtingen van klasse IIA een veiligheidsfilosofie invoeren, analoog met diegene van de inrichtingen van klasse 1. Dit uiteraard met het oog op een continue verbetering van de veiligheidscultuur in onze inrichtingen van klasse IIA.

Het doel van deze rondetafelgesprekken is om met de betrokken exploitanten te discussiëren over verschillende onderwerpen en om gezamenlijk de verdere werkvoorschriften vast te leggen.

Op 9 november 2009 organiseerde het FANC zijn eerste rondetafelgesprek over de volgende onderwerpen:

 • Verplichting tot aangifte van significante veiligheidsincidenten. Via een uitwisseling van informatie over deze gebeurtenissen tussen de verschillende uitbaters kunnen de nodige lessen worden getrokken en kan worden vermeden dat deze gebeurtenissen zich herhalen.
 • Uitbreiding van het gebruik van de INES-schaal tot inrichtingen van klasse IIA. Het FANC wil, net zoals voor grote nucleaire installaties (klasse I), meer transparantie en coherente informatie voor het publiek. Het FANC organiseert regelmatig opleidingen over het gebruik van de INES-schaal.
 • Bekendmaking van de ontwerpen voor wijziging van de instellingen van klasse IIA die een mogelijke impact hebben op de stralingsbescherming of de veiligheid van de installatie (Artikel 12 van het ARBIS). Het betreft de technische en organisatorische wijzigingen. Elke uitbater moet een door Bel V goedgekeurde procedure opstellen voor het beheer van de wijzigingen die aan de inrichting worden aangebracht. Het FANC heeft een document opgesteld waarin de praktische toepassingsmodaliteiten van artikel 12 worden toegelicht.
 • Eisen voor en structuur van het veiligheidsrapport voor de inrichtingen van klasse IIA. Het veiligheidsrapport vormt het basisdocument waarmee de uitbater zich ertoe verbindt zijn installaties op een voor de mens en het milieu veilige manier te beheren. Het FANC heeft een document opgesteld met daarin de criteria waaraan het veiligheidsrapport van de inrichtingen van klasse IIA moet voldoen.
 • Probleem van de gasvormige radioactieve uitstoot van cyclotrons en verwante installaties. De productie van radioactieve merkstoffen in dit soort inrichtingen leidt doorgaans tot vluchtige radioactieve stoffen. De verschillende mogelijke benaderingswijzen om de uitstoot van gasvormige radioactieve effluenten terug te dringen, werden besproken. Het FANC wil zich ervan vergewissen dat elke uitbater een ALARA-beleid inzake gasvormige uitstoot voert.

Na dit rondetafelgesprek werden de volgende data overeengekomen voor de toepassing en/of de opstelling van de nieuwe procedures:

 • Toepassing van de nieuwe procedure "Melding van gebeurtenissen": 01/04/2010
 • Gebruik van de INES-schaal: 01/04/2010
 • Opstellen van een procedure voor het wijzigingsbeheer: 01/04/2010
 • Voltooiing van de opstelling van het veiligheidsverslag: 31/12/2012 (volgens de door het FANC opgestelde planning)

Op 2 februari 2011 werd een tweede rondetafelgesprek georganiseerd over de volgende onderwerpen:

 • Incidenten gemeld in 2010 + uitwisseling van ervaringen
 • Gasvormige lozingen van cyclotrons:
  • Herinnering reglementaire aspecten
  • Tabel H2: haalbaarheid & bezwaren
  • Voorstel vergunningsvoorwaarden voor de lozing van gasvormige radioactieve effluenten
  • Maandelijks rapport
  • Controle/inspectie
 • Controle- & inspectieprogramma 2011 + stand van zaken en progressie van de actiepunten die overeengekomen waren tijdens het eerste rondetafelgesprek van 9 november 2009
 • Vrijstelling voor de verbranding van vast afval dat 3H/14C bevat

Op 23 november 2012 vond er een derde rondetafelgesprek plaats over de volgende onderwerpen:

 • Gasvormige lozingen van cyclotrons: informatiedossier
  • uitwisseling van ervaringen met de maandelijkse meldingen
  • jaarverslag
  • inhoud van het informatiedossier
 • Nieuwe exploitatievoorwaarden
 • Controle- & inspectieprogramma 2013
 • Incidenten gemeld sinds februari 2011 + uitwisseling van ervaringen
 • Site NIRAS-Fleurus (voormalige site van Best Medical Belgium)
 • NIRAS: specifieke afvalstromen

 Terug naar boven

Gasvormige radioactieve lozingen van de inrichtingen van klasse IIA voor de productie van radio-isotopen


Evaluatiecampagne over het beheer van de gasvormige radioactieve uitstoot van installaties voor de productie van radiotracers met behulp van een cyclotron


Tijdens de controles van het FANC is gebleken dat sommige exploitanten van cyclotrons bepaalde aspecten van het beheer en de monitoring van de uitstoot zouden kunnen verbeteren. Om hen beter te sensibiliseren omtrent deze problematiek heeft het FANC, zoals aangekondigd tijdens het rondetafelgesprek van 9 november 2009, een evaluatieprogramma uitgewerkt voor de lozingen. Dit programma zal in 2010 worden uitgevoerd bij alle exploitanten die een cyclotron gebruiken voor de productie van radiotracers.

Deze evaluatiecampagne heeft als doelstelling om de volgende punten te bepalen:

 1. Wat is de mogelijke jaarlijkse lozingsactiviteit voor dergelijke inrichtingen met en zonder behandeling van de radioactieve effluenten?
 2. Wat is de doeltreffendheid van de verschillende behandelingssystemen?
 3. Wat is de doeltreffendheid van de monitoringssystemen?
 4. Welke lozingslimieten zijn van toepassing (gebaseerd op de doeltreffendheid van de behandelingssystemen, de infrastructuur van de installaties en het ALARA-principe) voor de bestaande inrichtingen?
 5. Wat zijn goede praktijken voor het beheer van de lozingen?
 6. Aan welke criteria dienen de toekomstige installaties te voldoen?

Het definitieve overzicht van elke exploitant moest overgemaakt worden aan het FANC tegen 15 oktober 2010.

Na afloop van deze campagne heeft het FANC lozingslimieten voorgesteld aan de exploitanten van klasse IIA.

De voorwaarden voor de lozing van gasvormige radioactieve effluenten werden geïmplementeerd in de exploitatievergunningen van de betrokken exploitanten.

Sinds januari 2012 moeten de inrichtingen van klasse IIA die over een lozingsvergunning beschikken (zie informatiedossier over lozingen) maandelijks een overzicht overmaken van hun lozingen.

Informatiedossier over gasvormige radioactieve lozingen


Jaar 2012

Jaar 2013

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

 Terug naar boven


Documenten

Formulieren

 Terug naar bovenLaatste update
30/05/2017 - 15:50


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen