NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

INES: een communicatiemiddel

De INES schaal is enkel te beschouwen als een hulpmiddel voor de communicatie naar het publiek en de media om de ernst van een nucleaire gebeurtenis qua veiligheid eenvoudiger te kunnen situeren. De INES-schaal is dus geen middel om de veiligheid van een nucleaire installatie te evalueren en mag dus ook niet gebruikt worden om de veiligheid van verschillende installaties in eigen land of buitenland te vergelijken.

INES scale

Gebeurtenissen, ingedeeld op de INES-schaal, in België van de laatste 12 maanden
Datum Inrichting Niveau INES Beschrijving van de gebeurtenis
2017-01-24
CCB Italcementi Group 1

Op 24 januari 2017 deed er zich een incident voor bij CCB Italcementi Group in Gaurain-Ramecroix (Henegouwen), een onderneming gespecialiseerd in de ontginning van steengroeven voor de productie van cement, granulaten en beton.

Een elektricien stelde vast dat een radioactieve bron, gebruikt voor de dichtheidsmeting van cement, niet meer aanwezig was in zijn broncontainer. Het ging om een bron Cesium-137 met een activiteit van 1,4 gigabecquerel (GBq). De man kon met behulp van een stralingsmeter de radioactieve bron onmiddellijk terugvinden en weer in zijn container plaatsen.

De elektricien liep een dosis op van 130 microsievert. Na analyse blijkt dat voor geen enkele werknemer de wettelijke dosislimiet voor personen van het publiek werd overschreden. Deze wettelijke dosislimiet bedraagt 1000 microsievert per jaar.

Dit voorval had geen enkele impact op het welzijn van de andere werknemers, de bevolking of op het leefmilieu.

2016-12-05
NTP Europe 1

Een werknemer van het bedrijf NTP Europe werd op 5 december 2016 blootgesteld aan een lage dosis straling tijdens een onderhoudsbeurt aan een gammagrafietoestel. Volgens het opvolgingsformulier was het toestel leeg en dus ontladen van zijn radioactieve bron. De werknemer startte daarom met de handelingen voor het onderhoud. Daarop is de radioactieve bron gedeeltelijk uit het toestel gekomen. De elektronische dosimeter gaf direct alarm aan en de werknemer heeft het lokaal onmiddellijk verlaten. Het toestel werd inmiddels beveiligd en de bron werd op een veilige manier gerecupereerd.

2016-10-19 Doel 3 1

Tijdens tests werd vastgesteld dat de correcte werking van twee drukverschilmeetsystemen van Doel 3 niet onder alle omstandigheden kon worden gegarandeerd. Deze meetsystemen detecteren afwijkingen in de werkingsparameters van de stoomgeneratoren. Indien de waarden die door deze systemen worden gemeten afwijken van de verwachte waarden, is het mogelijk dat deze meetsystemen bepaalde automatische acties in gang zetten om de reactor in veilige toestand te brengen, zoals bijvoorbeeld de automatische uitschakeling van de reactor.

De oorzaak van het probleem ligt bij de transmitters die op het systeem waren geïnstalleerd. In de reactor van Doel 3 werd dit bepaald type van transmitters reeds gecontroleerd. Electrabel plant nog een aantal bijkomende analyses tijdens het huidig jaarlijks onderhoud van de centrale. Het FANC en Bel V volgen dit van nabij op.

De reactor beschikt nog over andere meetsystemen die dezelfde functie kunnen uitvoeren. Deze afwijking had dus geen significante gevolgen voor de nucleaire veiligheid en had ook geen enkele impact op het welzijn van het personeel en de bevolking of op het leefmilieu.

2016-10-06 Tihange 3 1

Op donderdag 6 oktober 2016 stelde Electrabel tijdens een controle vast dat een van de noodkoelwaterkringen van Tihange 3 niet beschikbaar was. De eenheid lag op dat moment momenteel stil voor revisie. De onbeschikbaarheid van een noodkoelwaterkring vormt een inbreuk op de reglementaire verplichtingen.

De oorzaak van de onbeschikbaarheid lag bij de verkeerde manipulatie van een klep door een operator tijdens een test van de verschillende signalen en alarmen in de eenheid.

Electrabel heeft de afwijking gemeld aan het FANC en Bel V op het moment dat de onbeschikbaarheid werd opgemerkt, op vrijdag 7 oktober 2016. De situatie werd onmiddellijk hersteld. De noodkoelwaterkring is sindsdien weer volledig operationeel.

Dit voorval had geen enkele impact op het welzijn van de bevolking en de werknemers of op het leefmilieu.  

2016-10-05 Schroothandelaar (provincie Luik) 1

Op woensdag 5 oktober 2016 detecteerde een meetpoort bij een schroothandelaar in de provincie Luik twee radioactieve bronnen in een binnenkomende lading schroot. De schroothandelaar reageerde correct en riep de hulp in van de meetpoortleverancier en een erkend deskundige, die de radioactieve bronnen hebben opgespoord en afgezonderd. Het bleek te gaan om twee Cesium-137-bronnen met een totale activiteit van 1,74 gigabecquerel. De bronnen werden op 7 oktober 2016 afgevoerd naar Belgoprocess in Dessel voor verwerking en tijdelijke opslag. NIRAS, de organisatie die zorgt voor het veilige beheer van radioactief afval in België, organiseerde het transport. De kosten voor het verdere beheer van de weesbronnen, van karakterisering tot definitieve berging, worden gedekt door een speciaal fonds, het Insolvabiliteitsfonds van NIRAS. Dat fonds wordt gevuld door de Belgische producenten van radioactief afval.

Het FANC heeft een onderzoek ingesteld om te achterhalen waar de bronnen vandaan komen en hoe ze in de schrootlading beland zijn. Aangezien het onderzoek nog loopt, is nog niet geweten of dit voorval van 5 oktober een impact heeft gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2016-08-08 Doel 2 1

Op maandag 8 augustus 2016 werd tijdens onderhoudswerkzaamheden in de kerncentrale van Doel 2 een reset van een elektronische module uitgevoerd. Dit leidde ertoe dat twee afsluiters overschakelden van de automatische naar de manuele modus. Deze afsluiters bevinden zich op de hulpvoedingswaterkring, die in een noodsituatie extra koelwater naar de stoomgeneratoren kan sturen. De technische specificaties schrijven voor dat de vier afsluiters op de hulpvoedingswaterkring op elk moment in automatische modus moeten staan, ook al zouden de afsluiters in een reële noodsituatie automatisch naar de correcte modus overschakelen. In dit geval hebben twee van de vier afsluiters gedurende 9 uur in manuele modus gestaan, totdat de onregelmatigheid werd opgemerkt en gecorrigeerd, wat een inbreuk op de technische specificaties vormt.

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2016-07-12 Bruker microCT 1

Op 12 juli 2016 heeft zich bij de firma Bruker microCT een bestralingsincident voorgedaan. Tijdens het afstellen van een micro-CT-scanner constateerden de twee operatoren dat de zijdelingse loodschermen die hen tegen bestraling moeten beschermen ontbraken. Hierop werd het toestel onmiddellijk uitgeschakeld en werd het FANC verwittigd.

Na een onderzoek ter plaatse door het FANC en erkende instelling AVC bleek dat dit incident te wijten was aan de slechte communicatie tussen de verschillende afdelingen van de firma Bruker micro CT en het niet toepassen van de algemene procedure betreffende stralingsveiligheid.

Uit een dosisevaluatie uitgevoerd door de erkende deskundige blijkt dat de operatoren maximaal een dosis van 200 microsievert hebben opgelopen, hetgeen lager is dan de wettelijke dosislimiet voor beroepshalve blootgestelde personen (20.000 microsievert per 12 glijdende maanden).

2016-06-22 Belgoprocess 1

Op woensdag 22 juni 2016 heeft een medewerker van Belgoprocess een externe besmetting opgelopen. Tijdens voorbereidende werkzaamheden voor het verwerken van radioactieve bronnen (radiumnaalden), kwam bij het openen van een verpakking luchtbesmetting vrij. Metingen bevestigden dat de vrijgekomen besmetting radongas was, een edelgas en vervalproduct van radium.

De medewerker werd ontsmet en men heeft geen inwendige besmetting vastgesteld. Uit controlemetingen in het gebouw bleek dat er verder geen besmetting werd geconstateerd.

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van de andere personeelsleden, de bevolking of het leefmilieu.

2016-06-08 NIRAS 1

Op woensdag 8 juni heeft een medewerker van NIRAS (de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen) een externe besmetting opgelopen tijdens een sanering van de oude installaties van Best Medical Belgium S.A. in Fleurus, als gevolg van het niet naleven van de werkprocedures.

De werknemer droeg geen beschermende handschoenen en raakte bijgevolg besmet aan de handen. Ook in één van de lokalen in de gecontroleerde zone werd besmetting vastgesteld. Na het wassen van de handen, bleek uit de metingen dat de werknemer niet langer besmet was. Andere controlemetingen toonden aan dat er nergens anders op de site besmettingen terug te vinden waren.

Hoewel deze recente gebeurtenis geen impact heeft gehad op de gezondheid van de andere werknemers, van de bevolking en op het leefmilieu, werd dit ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. Reden voor de INES 1-melding is de opeenvolging van meerdere nalatigheden en het niet-naleven van de procedures, wat een gebrek aan veiligheidscultuur aantoont.

Na dit incident werden de werknemers nogmaals gewezen op de risico's en instructies op de site. Deze herhaling moet op regelmatige basis plaatsvinden. Daarnaast worden de werknemers gesensibiliseerd over de veiligheidscultuur en het daarbij horende respect voor de procedures.

2016-05-30 Tihange 3 1

Op maandag 30 mei werd tijdens een periodieke controle vastgesteld dat een meetkring die de omgevingsradioactiviteit van de controlezaal van Tihange 3 meet gedurende enkele dagen in testmodus was blijven staan en dus niet operationeel was geweest.  

De controlezaal van de reactor is uitgerust met twee meetkringen die elke verhoging van het radioactiviteitsniveau in de omgevingslucht detecteren. De andere meetkring is steeds operationeel geweest. Deze afwijking heeft dus geen impact gehad op de veiligheid.  

De onbeschikbaarheid van een meetkring vormt een inbreuk op de technische specificaties, die voorschrijven dat op elk moment twee meetkringen operationeel moeten zijn in de controlezaal. Electrabel heeft de geaffecteerde meetkring opnieuw in werking gesteld en daarmee de vereiste redundantie van de meetkringen hersteld.  

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu. 

2016-05-26 Tihange 3 1

Tijdens een periodieke test op donderdag 26 mei 2016 stelde men vast dat een van de systemen die de druk meten in het primaire koelcircuit van de reactor Tihange 3 niet beschikbaar was. De druk van het primaire koelcircuit wordt voortdurend gemeten om een onverwachte drukverlaging te detecteren en de reactor stil te leggen indien nodig. De andere systemen die de druk in het primaire koelcircuit meten, waren wel beschikbaar. Deze afwijking heeft dus geen impact gehad op de veiligheid.

Electrabel zorgde ervoor dat het meetsysteem opnieuw beschikbaar was binnen de tijd die volgens de technische specificaties nodig is voor de veilige uitbating van de reactor van Tihange 3.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.  

2016-04-18 THV SeReAnt 1

Tijdens een periodieke controle op 18 april 2016 op de site van THV SeReAnt in Antwerpen, stelde de erkende instelling AIB Vinçotte Controlatom vast dat de afsluiter van een stralingsbron open stond, hoewel de aanduiding aangaf dat deze gesloten was. Onderzoek toonde aan dat de pneumatische afsluiter (door luchtdruk aangedreven) bij de laatste behandeling van de bron verkeerd werd gemonteerd.

Het ging om een radioactieve cesium-bron. Een werknemer had op 10 februari 2016 een loden broncontainer met deze radioactieve cesium-bron gedemonteerd. De bron maakte deel uit van een dichtheidsmeter. Baggerbedrijven gebruiken deze dichtheidsmeter om de dichtheid van het zand dat opgepompt wordt te controleren. De werknemer van een onderaannemer die de demontage uitvoerde, was daarvoor niet opgeleid. De afsluiter van de stralingsbron werd voor aanvang van de werken pneumatisch afgesloten en vergrendeld met een hangslot. De broncontainer werd vervolgens op een afgelegen plaats in de productiehal gestockeerd.

Na de vaststelling door AIB Vinçotte Controlatom werd de afsluiter van de stralingsbron onmiddellijk handmatig gesloten.

Uit de berekening blijkt dat de werknemer die de demontage heeft uitgevoerd, niet blootgesteld werd aan stralingswaarden boven de wettelijke dosislimiet van 1000 µSv per twaalf glijdende maanden voor personen van het publiek. De dosisbelasting voor de personeelsleden van THV SeReAnt tewerkgesteld in de productiehal is verwaarloosbaar, aangezien de loden broncontainer werd afgeschermd met een stalen plaat.

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2016-04 Belgoprocess 1

Uit de meetgegevens van de tweede helft van april is gebleken dat in een opslaggebouw voor speciale afvalloten bij Belgoprocess een beperkte overschrijding heeft plaatsgevonden van de concentratielimieten voor de atmosferische lozing van tritium. Uit bijkomende metingen bleek dat het vrijgekomen tritium afkomstig was van een verpakking met glasampullen met tritium.

De hogere tritiumconcentratie is in strijd met de interne richtlijnen en procedures en met de wettelijke bepalingen voor de opslag van dit type afval. Het afval werd onmiddellijk opnieuw verpakt in een metalen verpakking en dichtgelast om verdere verspreiding van tritium te voorkomen.

Het FANC en zijn technisch filiaal Bel V werden onmiddellijk op de hoogte gebracht van deze vaststelling.

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2016-03-15 Tihange 1 1

Op dinsdag 15 maart 2016 werden er onderhoudswerken uitgevoerd aan veiligheidsdieselmotor 1 van reactor 1 van de kerncentrale van Tihange. Volgens de voorschriften moet in een dergelijke situatie de tweede veiligheidsdieselmotor wel beschikbaar zijn, evenals de reservedieselmotor. Een van de onderhoudsmedewerkers bleek zich bij de demontage van een klep van de koelleidingen van de dieselmotor evenwel te hebben vergist. Hij had namelijk een interventie uitgevoerd op de klep van het circuit van dieselmotor 2 in plaats van dieselmotor 1, waardoor dieselmotor 2 niet beschikbaar was.

Electrabel heeft deze anomalie twee dagen later ontdekt tijdens periodieke tests op dieselmotor 2, waarbij er een waterlek optrad via de klep die per vergissing open stond. Deze anomalie werd onmiddellijk verholpen.

Gebeurtenissen als deze hebben geen enkele rechtstreekse impact op de veiligheid en worden gewoonlijk op niveau 0 van de INES-schaal ingedeeld. Gezien er zich evenwel in het verleden reeds gelijkaardige interventiefouten hebben voorgedaan, is het FANC van oordeel dat de herhaling van dit soort gebeurtenissen als een verzwarende factor moet worden beschouwd. Daarom wordt deze gebeurtenis ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.

Dit voorval heeft geen enkele impact gehad op de bevolking, de werknemers of het leefmilieu.

2016-02-19 Doel 3 1

Op vrijdag 19 februari 2016 stelden inspecteurs van Bel V vast dat in een pompenlokaal van de kerncentrale Doel 3 twee roosters waren vervangen door brandluiken. Deze vervanging was uitgevoerd met het oog op het verbeteren van de brandveiligheid. Daarbij was echter onvoldoende rekening gehouden met het overstromingsrisico. Bij een leidingbreuk in het gebouw moet het water via de roosters uit het pompenlokaal kunnen ontsnappen naar de onderliggende kelders. Brandluiken zouden het water tegenhouden, waardoor de veiligheidspompen onder water kunnen komen te staan. De bewuste veiligheidspompen moeten de stoomgeneratoren kunnen voorzien van voedingswater in een ongevalssituatie.

Electrabel heeft op basis van deze vaststellingen de nodige acties ondernomen om zowel de brandveiligheid als de overstromingsveiligheid van het pompenlokaal te garanderen.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Dit voorval heeft geen enkele impact gehad op de bevolking, de werknemers of het leefmilieu.

2016-01-14 IRE 1

Op 14 januari 2016 detecteerde een automatisch meetsysteem in het IRE (Fleurus) de aanwezigheid van jodium-131 in de lucht van het laboratorium, waar op dat ogenblik meerdere operatoren aanwezig waren. Dit gebeurde tijdens het voorbereiden van de productiecellen voor de productiewerkzaamheden van de volgende dag. De aanwezige operatoren werden meteen onderworpen aan een medisch onderzoek. Eén operator vertoonde een zeer laag niveau van besmetting. De impact op de gezondheid van de betrokken operatoren is echter verwaarloosbaar.

Een gebrekkige afdichtingsstrook tussen de productiecellen bleek aan de basis te liggen van de besmetting. Als gevolg van deze afwijking werd ook enig jodium-131 geloosd door de schoorsteen, maar de hoeveelheid lag ver onder de dagelijkse toegestane lozingslimieten.

Dit voorval heeft geen significante impact gehad op de werknemers, de bevolking of het leefmilieu. Niettemin wordt het ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal, omdat zich eind 2015 reeds gelijkaardige voorvallen hebben voorgedaan, die telkens terug te leiden waren tot een gebrekkige afdichting. Het IRE is onmiddellijk een onderzoek gestart om de oorzaken van deze afwijkingen te achterhalen. Daarnaast zal het IRE bijkomende maatregelen nemen, bovenop de maatregelen die reeds eind vorig jaar in werking zijn getreden, opdat dit voorval zich niet meer herhaalt.

2015-10-08 Beta Plus Pharma 1

Op 8 oktober 2015 heeft een werknemer van het bedrijf Beta Plus Pharma tijdens de productie van Fluor-18 vrijwillig een veiligheidsvoorziening van een van de afgeschermde cellen omzeild. De werknemer dacht dat hij een interventie uitvoerde op een cel zonder activiteit, zonder het dosisdebiet binnenin de cel te controleren. Als gevolg daarvan werden twee werknemers blootgesteld aan een stralingsdosis in de grootteorde van 0,4 mSv. Dit valt binnen de wettelijke dosislimiet voor beroepshalve blootgestelde personen van 20 mSv per twaalf opeenvolgende glijdende maanden. De betrokken werknemers moesten daarom geen bijzondere dosimetrische opvolging krijgen.

Dit voorval heeft geen enkele impact gehad op de bevolking of op het leefmilieu.Laatste update

18/10/2016 - 10:20


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen