NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

INES een communicatiemiddel

Ter herinnering


De INES schaal is enkel te beschouwen als een hulpmiddel voor de communicatie naar het publiek en de media om de ernst van een nucleaire gebeurtenis qua veiligheid eenvoudiger te kunnen situeren. De INES-schaal is dus geen middel om de veiligheid van een nucleaire installatie te evalueren en mag dus ook niet gebruikt worden om de veiligheid van verschillende installaties in eigen land of buitenland te vergelijken.

INES scale


Gebeurtenissen, ingedeeld op de INES-schaal, in België van de laatste 12 maanden
Datum Inrichting Niveau INES Beschrijving van de gebeurtenis
2014-08-13 Belgoprocess 1

Tijdens de voorbereiding van een transport van een radioactieve bron bij Belgoprocess werd vastgesteld men bij het terugplaatsen van de bron in de houder vergeten was om de bronhouder opnieuw te sluiten. Het aanwezige personeel liep bij het manipuleren van deze bron echter geen stralingsdosis op. De radioactieve bron in kwestie is een bron van klasse 4 en behoort daarmee tot de op één na zwakste categorie op een schaal van 5.

Het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) en de erkende instelling (Bel V) werden onmiddellijk op de hoogte gebracht van dit voorval.

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2014-08-05 Doel 4 1 Op dinsdag 5 augustus 2014 werd de kerncentrale van Doel 4 automatisch uitgeschakeld ten gevolge van een verlies van smeerolie aan de stoomturbine. Deze turbine bevindt zich in het niet-nucleaire gedeelte van de kerncentrale. Een team van het FANC ging ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

Uit deze vaststellingen is gebleken dat het smeerolielek wellicht veroorzaakt werd door een bewuste manuele handeling. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen over de precieze omstandigheden van dit voorval. Intussen heeft het FANC reeds bijkomende maatregelen genomen om de veiligheid en beveiliging van de nucleaire installaties te verzekeren.

Na de automatische uitschakeling van de reactor is gebleken dat één van de 3 pompen van de hulpvoedingswaterkring door een technisch defect onbeschikbaar was. De reactor werd echter zonder verdere problemen in een veilige stilstand gebracht. Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.

Dit incident heeft geen impact op de veiligheid van het personeel en de bevolking, noch op het leefmilieu.
2014-07-02 Tihange 3 1

Op 2 juli 2014 werd vastgesteld dat een van de noodkoelingsvoorzieningen van de reactor van Tihange 3 buiten werking was ten gevolge van een brand op een verdeelkast. Verschillende andere veiligheidsvoorzieningen functioneerden wel nog steeds perfect.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu, noch op de goede werking van de installaties..

2014-06-23 Decosteel Geel 1

Op 23 juni 2014 werd de verflaagdiktemeter (Krypton-85 puntbron) van Decosteel Geel uitgebouwd. Tijdens deze handeling, die uitgevoerd werd in een afzonderlijke werkruimte door twee beroepshalve blootgestelde werknemers, werd de bron beschadigd. Daarbij is het Krypton gas vrijgekomen in de atmosfeer. De twee betrokken werknemers liepen lichte dosissen op, die ruim onder de jaarlijkse toelaatbare limiet liggen. Het FANC en Controlatom werden verwittigd en metingen werden uitgevoerd.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu, noch op de goede werking van de installaties.

2014-06-17 Sappi Lanaken 1

Op 17 juni 2014 werd tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een gramgewichtsmeting bij de papierfabriek Sappi te Lanaken een besmetting met het radioactieve isotoop promethium 147 vastgesteld.
Deze besmetting werd niet alleen in de infrastructuur gedetecteerd, maar ook op de kledij en onder de schoenzolen  bij enkele werknemers en onderaannemers van het bedrijf.
Na de berichtgeving van dit voorval voerde het FANC een inspectie op het terrein uit om zeker te zijn dat de situatie weer onder controle was en dat dit volgens de correcte maatregelen gebeurde.
De potentiele besmette werknemers en onderaannemers zijn aan een medisch onderzoek onderworpen. Op aanvraag van het FANC werd de heringebruikname van de betrokken installatie verboden totdat de nodige maatregelen werden genomen om enerzijds de toestand te regulariseren en anderzijds een verbetering van de veiligheid van de installatie te verzekeren.
Dit voorval is provisioneel geclassificeerd op niveau 1 van de INES-schaal (International Nuclear Event Scale). Aan de hand van de medische onderzoeksresultaten van de betrokken arbeiders zou er een herziening kunnen komen van het huidige INES-niveau.
Ter informatie: dit type van radioactieve bronnen wordt vaak gebruikt in dit soort van bedrijven om het gramgewicht van bepaalde materialen (in dit geval papier) te meten.  De activiteit van dit type van bronnen is heel beperkt en houdt over het algemeen weinig besmettingsgevaar in voor de bevolking, arbeiders en het milieu.

2014-03-16 Doel 4 1 Bij aanvang van de revisie van Doel 4 werd bij een test van de IV-sperwaterkring opgemerkt dat deze kring aan een bepaalde afsluiter te veel water verbruikte en daardoor niet voldeed aan de vooropgestelde technische specificaties. In ongevalssituaties helpt de IV-sperwaterkring de waterkringen die het reactorgebouw verlaten volledig af te sluiten door sperwater aan te voeren ter hoogte van de afsluiters, zodat er geen radioactieve stoffen kunnen ontsnappen. Ondanks de anomalie waren er nog voldoende andere systemen operationeel die een ontsnapping via deze route zouden verhinderen. Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.
2014-02-24 UCL 1

Op maandag 24 februari 2014 is de bedieningsautomaat van de Kobalt-60-bestraler in het Cyclotron Resource Centre (UCL, Louvain-la-Neuve) in panne gevallen. Deze storing heeft geleid tot een onderbreking van enkele veiligheidsvoorzieningen van de bestraler.
Ondanks het defect aan de automaat werd de bestraler op maandag 25 februari 2014 manueel opnieuw in bedrijf genomen, nadat de dienst voor fysische controle een risicoanalyse uitgevoerd had op basis van de op dat moment gekende elementen. Deze beslissing was gerechtvaardigd omwille van de nog operationele veiligheidsvoorzieningen en omwille van het verlies dat geleden zou worden bij een vroegtijdige stillegging van de bestraler.
Na het beëindigen van de bestraling werd vastgesteld dat de wijzigingen die aangebracht waren voor de manuele opstart geleid hadden tot de uitschakeling van een van de overblijvende veiligheidsvoorzieningen. Bijgevolg was de veiligheidsvoorziening die de radioactieve bronnen in veiligheid brengt bij het openen van de deur buiten dienst.
Volgend op de melding van dit incident heeft Bel V een reactieve inspectie uitgevoerd en heeft het FANC een verbod opgelegd om de bestraler nog verder te gebruiken voordat de analyse van het voorval is afgerond en voordat de nodige maatregelen genomen zijn om te voorkomen dat een dergelijke anomalie zich kan herhalen.
Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende straling betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2014-02-21 Belgoprocess 1

Bij staalnemingen en analyses uitgevoerd op de inhoud van een opslagtank (Hot Waste Tank) tijdens de voorbereiding van de verwerking van vloeistoffen in de PAMELA-installatie (gebouw 131X) op site 1 van Belgoprocess werd een overschrijding van de fysicochemische parameters (fluor- en chloorconcentraties) vastgesteld, evenals de aanwezigheid van een beperkte organische fase in de waterige effluenten.
De uitbater heeft het FANC en Bel V onmiddellijk op de hoogte gebracht en heeft de nodige maatregelen genomen om de concentraties van de chemische producten opnieuw binnen de toegestane uitbatingsparameters te brengen.
Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende straling betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2014-02-03 Doel 3 1

Tijdens een periodieke controle werd vastgesteld dat de boorzuurconcentratie in een watertank bestemd voor gebruik in ongevalsomstandigheden onder de controlevereiste lag. Aangezien zulke watertanks telkens per drie gegroepeerd zijn en de boorzuurconcentratie in de andere twee tanks wel voldeed aan de controlevereiste, was de veiligheidsfunctie nog voldoende gewaarborgd.
Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu, noch op de goede werking van de installaties.

2014-01-22 SCK•CEN 1 Tijdens een periodieke inspectie van de terugslagkleppen van het veiligheidssysteem van een bestralingsinstallatie van de BR2 (Belgian Reactor 2) werd vastgesteld dat deze een te hoog lekdebiet hadden en niet voldeden aan het aanvaardingscriterium. Als reactie op deze vaststelling heeft het SCK een verhoogd toezicht ingesteld door middel van regelmatige visuele inspecties van de kleppen. Verder onderzoek heeft aangetoond dat het veiligheidssysteem onder de huidige werkingsomstandigheden van de bestralingsinstallatie nog steeds over voldoende capaciteit beschikte om zijn veiligheidsfunctie te vervullen.
Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.
2013-12-20 Galloo Menen 1

Het FANC is vorige week op de hoogte gebracht dat men bij de afbraak van twee vliegtuigen op de luchthaven van Oostende verarmd uranium heeft afgevoerd als schrootafval. Dit verarmd uranium was afkomstig van bepaalde delen van de vliegtuigen, waar het diende als contragewicht. Het FANC voert momenteel een onderzoek naar de precieze omstandigheden van dit voorval en heeft de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid van de bevolking en de werknemers te waarborgen en om te vermijden dat het uranium samen met de rest van het schroot verwerkt zou worden.
Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES.
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.

2013-12-10 IRE 1

Op 10 december 2013 werd tijdens herstellingswerken aan het productiematerieel van het IRE in Fleurus per ongeluk een flesje zuur gebroken in de productieafdeling. De vrijgekomen vloeistof - die niet radioactief is - werd meteen opgeruimd door de operatoren, die daarvoor gebruik maakten van de voorzieningen bestemd voor dergelijke situaties. Niettemin moesten de operatoren vaststellen dat het zuur de plastic beschermhoezen van het productiemateriaal had aangetast. De beschermhoezen werden daarop onmiddellijk vervangen en de nodige correctieve acties werden meteen uitgevoerd.
Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu, noch op de goede werking van de installaties.

2013-11-15 Doel 4 1

Tijdens een test op 15/11/2013 in de kerncentrale van Doel 4 werd vastgesteld dat de automatische bediening van twee veiligheidsafsluiters niet beschikbaar was. Deze afsluiters spelen een rol bij het omschakelen van de watertoevoer naar een zuiveringspomp. Door de onbeschikbaarheid van de twee veiligheidsafsluiters was niet langer volledig voldaan aan de uitbatingsvoorschriften. De nodige correctieve acties werden meteen uitgevoerd.
Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu, noch op de goede werking van de installaties.

2013-11-08 Belgoprocess 1 Tijdens voorbereidende werkzaamheden op 08/11/2013 in het te saneren gebouw waterbehandeling (gebouw 235) op site 2 van Belgoprocess werden enkele verpakkingen met radioactieve afvalstoffen aangetroffen die niet geïnventariseerd staan in de afval- en splijtstofboekhouding. Het betreft een historisch afvallot, vermoedelijk uit de jaren '70.
Staalnames en analyses van de aangetroffen vloeistoffen bevestigen de aanwezigheid van radioactieve stoffen.
Er is geen blootstelling geweest voor het betrokken personeel omdat ze gepaste beschermingsmiddelen droegen. Er is geen enkele vorm van lozing of verspreiding naar de omgeving geweest.
De zone waarin deze verpakkingen werden aangetroffen, zal ontruimd worden. Het radioactief materiaal zal radiologisch gekarakteriseerd, herverpakt en overgebracht worden naar een daartoe geschikte opslagplaats om vervolgens verwerkt te worden.
Na analyse werd dit voorval geklasseerd op niveau 1 van de INES-schaal. Deze schaal gaat van niveau 1 (anomalie) tot niveau 7 (meest ernstige gebeurtenis).
Deze afwijking heeft geen enkele invloed gehad op het welzijn en de gezondheid van de medewerkers, de omwonenden en het leefmilieu, noch op de goede werking van de installaties.
2013-10-29 Doel 3 1 Tijdens een controle in de kerncentrale Doel 3 werd vastgesteld dat bij een onderhoud van 5 meetapparaten een aantal dichtingsringen niet was vervangen. Intussen zijn de nodige correctieve acties uitgevoerd. Na analyse werd dit voorval geklasseerd op niveau 1 van de INES-schaal. Deze schaal gaat van niveau 1 (anomalie) tot niveau 7 (meest ernstige gebeurtenis). Deze afwijking heeft geen enkele invloed gehad op het welzijn en de gezondheid van de medewerkers, de omwonenden en het leefmilieu, noch op de goede werking van de installaties.
2013-10-28 Tihange 2 1 In het kader van testen uitgevoerd in Tihange 2 op 28/10/2013 werd geconstateerd dat een van de veiligheidsvoorzieningen die in ongevalssituaties het containment beschermen niet beschikbaar was. De nodige correctieve acties werden meteen uitgevoerd. Alle andere veiligheidsvoorzieningen waren wel operationeel. Dit voorval werd geklasseerd op niveau 1 van de INES-schaal. Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu, noch op de goede werking van de installaties.
2013-10-18 Tihange 3 1 Tijdens periodieke testen uitgevoerd terwijl de reactor van Tihange 3 in werking was op 18/10/2013 werd vastgesteld dat een van de uitrustingen voor temperatuurmeting van de reactorkoelkring incorrecte gegevens gaf. Deze afwijking was te wijten aan een verkeerde instelling van de temperatuursonde. De nodige correctieve acties werden meteen uitgevoerd. Het voorval werd ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het personeel, de bevolking of het leefmilieu, noch op de goede werking van de installaties.
2013-10-16 Doel 4 1 In eenheid 4 van de kerncentrale van Doel werd op woensdag 16 oktober een defect in een waterleiding vastgesteld. De openbare brandweer werd opgeroepen om het overtollig water weg te pompen. De waterleiding bevindt zich in het gebouw waar 3 dieselgeneratoren opgesteld staan. Dit veroorzaakte een gedeeltelijke onbeschikbaarheid van de diesels. Deze diesels staan in drie aparte lokalen en voeden de installaties bij verlies van het externe elektriciteitsnet. De nodige correctieve acties werden meteen uitgevoerd. Na analyse werd dit voorval, met akkoord van de autoriteiten, geclassificeerd als een niveau 1 op de Internationale Nucleaire Gebeurtenissenschaal. Deze afwijking heeft geen enkele invloed gehad op het welzijn en de gezondheid van de medewerkers, omwonenden en omgeving.
2013-09-19 Tihange 2 1

Tijdens een periodieke test van de verschillende veiligheidssystemen in Tihange 2 heeft een incorrect signaal aanleiding gegeven tot een stillegging van de primaire pompen. Als gevolg daarvan kwam het tot een automatische stop van de reactor. Na identificatie van de oorzaak van de automatische stop is de reactoreenheid de volgende dag opnieuw opgestart. Na analyse werd dit voorval, met akkoord van de autoriteiten, geklasseerd op niveau 1 van de INES-schaal. Deze afwijking heeft geen enkele invloed gehad op het welzijn en de gezondheid van de werknemers, de omwonenden en het leefmilieu.

2013-05-17 Tihange 1 1

In het kader van de revisie van Tihange 1 werd een anomalie ontdekt bij één van de veiligheidspompen in verband met de hogedrukrecirculatiefunctie. Deze anomalie zal vóór de heropstart van de eenheid worden verbeterd. Deze afwijking is een anomalie die werd ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. Deze anomalie heeft geen enkel gevolg voor de werknemers, de bevolking of het leefmilieu, noch voor de goede werking van de installaties.

2013-05-03 Tihange 1 1 In het kader van de werkingsoverzichten van Tihange 1 tot 2025 is gebleken dat een twintigtal identieke connectoren niet langer aan de huidige technische specificaties beantwoordden. Ze werden onmiddellijk vervangen door de gepaste connectoren. Deze afwijking heeft geen enkele invloed gehad op het welzijn en de gezondheid van de medewerkers, de omwonenden en de omgeving. Na analyse werd dit voorval, met akkoord van de autoriteiten, geclassificeerd als een niveau 1 op de INES-schaal.
2013-04-16 Thetis-reactor Universiteit Gent 1

Op dinsdag 16 april 2013 wordt vastgesteld dat er in de reactorhal van de Thetis reactor geen onderdruk heerst. De ontmantelingswerken, die net gestart zijn, worden tijdelijk stilgelegd. Het ventilatiesysteem wordt heropgestart en de onderdruk wordt hersteld. Het ventilatiesysteem dat zorgt voor de onderdruk was uitgevallen als gevolg van een stroompanne op vrijdag 12 april 2013 en startte erna niet vanzelf terug op. Ook de onderdrukmonitor was niet heropgestart, waardoor het gebrek aan onderdruk niet geregistreerd werd. Ondertussen werden de nodige maatregelen genomen om in de toekomst ook in geval van stroompanne bij een gebrek aan onderdruk automatisch een alarm te creëren. Aangezien de lokale onderdruk in de versnijdingsserres wel actief was tijdens de ontmantelingswerken is er op geen enkel moment een werkelijk gevaar geweest voor besmetting van het ontmantelingspersoneel of de omgeving. Deze afwijking heeft geen enkele invloed gehad op het welzijn en de gezondheid van de medewerkers, de omwonenden en de omgeving. Na analyse werd dit voorval, met akkoord van de autoriteiten, geclassificeerd als een niveau 1 op de INES-schaal.Laatste update

18/08/2014 - 13:08


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen