NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

INES een communicatiemiddel

Ter herinnering


De INES schaal is enkel te beschouwen als een hulpmiddel voor de communicatie naar het publiek en de media om de ernst van een nucleaire gebeurtenis qua veiligheid eenvoudiger te kunnen situeren. De INES-schaal is dus geen middel om de veiligheid van een nucleaire installatie te evalueren en mag dus ook niet gebruikt worden om de veiligheid van verschillende installaties in eigen land of buitenland te vergelijken.

INES scale


Gebeurtenissen, ingedeeld op de INES-schaal, in België van de laatste 12 maanden
Datum Inrichting Niveau INES Beschrijving van de gebeurtenis
2014-11-16 Sterigenics 2

Op zondag 16 november 2014 werd tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een bestralingsinstallatie bij de firma Sterigenics (Fleurus) vastgesteld dat bepaalde veiligheidsvoorzieningen ontbraken. De bestaande procedure schrijft nochtans voor dat deze verplicht aanwezig moeten zijn. Door het ontbreken van deze voorzieningen was er slechts één veiligheidssysteem actief om de operatoren van Sterigenics tijdens hun werkzaamheden te beschermen tegen de straling van de kobalt-60-bronnen die in deze installatie gebruikt worden.

Nadat de onbeschikbaarheid van de nodige veiligheidsvoorzieningen werd vastgesteld, heeft de exploitant de onderhoudswerken onmiddellijk stopgezet en de vereiste veiligheidsvoorzieningen laten plaatsen. Het FANC en Bel V werden op de hoogte gebracht en hebben kunnen vaststellen dat de exploitant inderdaad de nodige correctieve acties ondernomen heeft.

Gezien de uiterst hoge activiteit van de gebruikte kobalt-60-bronnen en het ontbreken van meerdere veiligheidsvoorzieningen werd dit incident ingedeeld op niveau 2 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende straling betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Dit incident heeft geen impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2014-10-22 Belgoprocess 1

Op 22 oktober 2014 om 15:00u brak tijdens ontmantelingswerken aan gebouw 235 op site 2 van Belgoprocess een spouwbrand uit. De interne brandweer van Belgoprocess werd opgeroepen en heeft de beginnende brand geblust.
Het FANC en Bel V werden op de hoogte gebracht van dit voorval.
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2014-08-13 Belgoprocess 1

Tijdens de voorbereiding van een transport van een radioactieve bron bij Belgoprocess werd vastgesteld men bij het terugplaatsen van de bron in de houder vergeten was om de bronhouder opnieuw te sluiten. Het aanwezige personeel liep bij het manipuleren van deze bron echter geen stralingsdosis op. De radioactieve bron in kwestie is een bron van klasse 4 en behoort daarmee tot de op één na zwakste categorie op een schaal van 5.

Het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) en de erkende instelling (Bel V) werden onmiddellijk op de hoogte gebracht van dit voorval.

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2014-08-05 Doel 4 1 Op dinsdag 5 augustus 2014 werd de kerncentrale van Doel 4 automatisch uitgeschakeld ten gevolge van een verlies van smeerolie aan de stoomturbine. Deze turbine bevindt zich in het niet-nucleaire gedeelte van de kerncentrale. Een team van het FANC ging ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

Uit deze vaststellingen is gebleken dat het smeerolielek wellicht veroorzaakt werd door een bewuste manuele handeling. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen over de precieze omstandigheden van dit voorval. Intussen heeft het FANC reeds bijkomende maatregelen genomen om de veiligheid en beveiliging van de nucleaire installaties te verzekeren.

Na de automatische uitschakeling van de reactor is gebleken dat één van de 3 pompen van de hulpvoedingswaterkring door een technisch defect onbeschikbaar was. De reactor werd echter zonder verdere problemen in een veilige stilstand gebracht. Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.

Dit incident heeft geen impact op de veiligheid van het personeel en de bevolking, noch op het leefmilieu.
2014-07-02 Tihange 3 1

Op 2 juli 2014 werd vastgesteld dat een van de noodkoelingsvoorzieningen van de reactor van Tihange 3 buiten werking was ten gevolge van een brand op een verdeelkast. Verschillende andere veiligheidsvoorzieningen functioneerden wel nog steeds perfect.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu, noch op de goede werking van de installaties..

2014-06-23 Decosteel Geel 1

Op 23 juni 2014 werd de verflaagdiktemeter (Krypton-85 puntbron) van Decosteel Geel uitgebouwd. Tijdens deze handeling, die uitgevoerd werd in een afzonderlijke werkruimte door twee beroepshalve blootgestelde werknemers, werd de bron beschadigd. Daarbij is het Krypton gas vrijgekomen in de atmosfeer. De twee betrokken werknemers liepen lichte dosissen op, die ruim onder de jaarlijkse toelaatbare limiet liggen. Het FANC en Controlatom werden verwittigd en metingen werden uitgevoerd.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu, noch op de goede werking van de installaties.

2014-06-17 Sappi Lanaken 1

Op 17 juni 2014 werd tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een gramgewichtsmeting bij de papierfabriek Sappi te Lanaken een besmetting met het radioactieve isotoop promethium 147 vastgesteld.
Deze besmetting werd niet alleen in de infrastructuur gedetecteerd, maar ook op de kledij en onder de schoenzolen  bij enkele werknemers en onderaannemers van het bedrijf.
Na de berichtgeving van dit voorval voerde het FANC een inspectie op het terrein uit om zeker te zijn dat de situatie weer onder controle was en dat dit volgens de correcte maatregelen gebeurde.
De potentiele besmette werknemers en onderaannemers zijn aan een medisch onderzoek onderworpen. Op aanvraag van het FANC werd de heringebruikname van de betrokken installatie verboden totdat de nodige maatregelen werden genomen om enerzijds de toestand te regulariseren en anderzijds een verbetering van de veiligheid van de installatie te verzekeren.
Dit voorval is provisioneel geclassificeerd op niveau 1 van de INES-schaal (International Nuclear Event Scale). Aan de hand van de medische onderzoeksresultaten van de betrokken arbeiders zou er een herziening kunnen komen van het huidige INES-niveau.
Ter informatie: dit type van radioactieve bronnen wordt vaak gebruikt in dit soort van bedrijven om het gramgewicht van bepaalde materialen (in dit geval papier) te meten.  De activiteit van dit type van bronnen is heel beperkt en houdt over het algemeen weinig besmettingsgevaar in voor de bevolking, arbeiders en het milieu.

2014-06-14 Afvalsorteerbedrijf te Sint-Niklaas 1

Op 14 juni 2014 werd bij een afvalsorteerbedrijf te Sint-Niklaas een intacte pacemaker gevonden die een Pu-238-batterij bevatte. Na onderzoek kon de firma die de pacemaker destijds geproduceerd had geïdentificeerd worden. De pacemakers met een Pu-238-batterij werden geproduceerd tussen 1973 en 1978 en zouden wereldwijd zijn ingeplant bij een duizendtal patiënten (Klik hier voor meer info).
Met de betrokkenen werd een actieve samenwerking opgezet om gelijkaardige situaties in de toekomst beter te beheren. Het is dankzij de waakzaamheid en het correcte optreden van het afvalsorteerbedrijf dat deze pacemaker werd ontdekt en op gepaste wijze kon worden afgevoerd.
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2014-03-16 Doel 4 1 Bij aanvang van de revisie van Doel 4 werd bij een test van de IV-sperwaterkring opgemerkt dat deze kring aan een bepaalde afsluiter te veel water verbruikte en daardoor niet voldeed aan de vooropgestelde technische specificaties. In ongevalssituaties helpt de IV-sperwaterkring de waterkringen die het reactorgebouw verlaten volledig af te sluiten door sperwater aan te voeren ter hoogte van de afsluiters, zodat er geen radioactieve stoffen kunnen ontsnappen. Ondanks de anomalie waren er nog voldoende andere systemen operationeel die een ontsnapping via deze route zouden verhinderen. Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.
2014-02-24 UCL 1

Op maandag 24 februari 2014 is de bedieningsautomaat van de Kobalt-60-bestraler in het Cyclotron Resource Centre (UCL, Louvain-la-Neuve) in panne gevallen. Deze storing heeft geleid tot een onderbreking van enkele veiligheidsvoorzieningen van de bestraler.
Ondanks het defect aan de automaat werd de bestraler op maandag 25 februari 2014 manueel opnieuw in bedrijf genomen, nadat de dienst voor fysische controle een risicoanalyse uitgevoerd had op basis van de op dat moment gekende elementen. Deze beslissing was gerechtvaardigd omwille van de nog operationele veiligheidsvoorzieningen en omwille van het verlies dat geleden zou worden bij een vroegtijdige stillegging van de bestraler.
Na het beëindigen van de bestraling werd vastgesteld dat de wijzigingen die aangebracht waren voor de manuele opstart geleid hadden tot de uitschakeling van een van de overblijvende veiligheidsvoorzieningen. Bijgevolg was de veiligheidsvoorziening die de radioactieve bronnen in veiligheid brengt bij het openen van de deur buiten dienst.
Volgend op de melding van dit incident heeft Bel V een reactieve inspectie uitgevoerd en heeft het FANC een verbod opgelegd om de bestraler nog verder te gebruiken voordat de analyse van het voorval is afgerond en voordat de nodige maatregelen genomen zijn om te voorkomen dat een dergelijke anomalie zich kan herhalen.
Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende straling betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2014-02-21 Belgoprocess 1

Bij staalnemingen en analyses uitgevoerd op de inhoud van een opslagtank (Hot Waste Tank) tijdens de voorbereiding van de verwerking van vloeistoffen in de PAMELA-installatie (gebouw 131X) op site 1 van Belgoprocess werd een overschrijding van de fysicochemische parameters (fluor- en chloorconcentraties) vastgesteld, evenals de aanwezigheid van een beperkte organische fase in de waterige effluenten.
De uitbater heeft het FANC en Bel V onmiddellijk op de hoogte gebracht en heeft de nodige maatregelen genomen om de concentraties van de chemische producten opnieuw binnen de toegestane uitbatingsparameters te brengen.
Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende straling betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2014-02-03 Doel 3 1

Tijdens een periodieke controle werd vastgesteld dat de boorzuurconcentratie in een watertank bestemd voor gebruik in ongevalsomstandigheden onder de controlevereiste lag. Aangezien zulke watertanks telkens per drie gegroepeerd zijn en de boorzuurconcentratie in de andere twee tanks wel voldeed aan de controlevereiste, was de veiligheidsfunctie nog voldoende gewaarborgd.
Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu, noch op de goede werking van de installaties.

2014-01-22 SCK•CEN 1 Tijdens een periodieke inspectie van de terugslagkleppen van het veiligheidssysteem van een bestralingsinstallatie van de BR2 (Belgian Reactor 2) werd vastgesteld dat deze een te hoog lekdebiet hadden en niet voldeden aan het aanvaardingscriterium. Als reactie op deze vaststelling heeft het SCK een verhoogd toezicht ingesteld door middel van regelmatige visuele inspecties van de kleppen. Verder onderzoek heeft aangetoond dat het veiligheidssysteem onder de huidige werkingsomstandigheden van de bestralingsinstallatie nog steeds over voldoende capaciteit beschikte om zijn veiligheidsfunctie te vervullen.
Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.
2013-12-20 Galloo Menen 1

Het FANC is vorige week op de hoogte gebracht dat men bij de afbraak van twee vliegtuigen op de luchthaven van Oostende verarmd uranium heeft afgevoerd als schrootafval. Dit verarmd uranium was afkomstig van bepaalde delen van de vliegtuigen, waar het diende als contragewicht. Het FANC voert momenteel een onderzoek naar de precieze omstandigheden van dit voorval en heeft de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid van de bevolking en de werknemers te waarborgen en om te vermijden dat het uranium samen met de rest van het schroot verwerkt zou worden.
Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES.
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.

2013-12-10 IRE 1

Op 10 december 2013 werd tijdens herstellingswerken aan het productiematerieel van het IRE in Fleurus per ongeluk een flesje zuur gebroken in de productieafdeling. De vrijgekomen vloeistof - die niet radioactief is - werd meteen opgeruimd door de operatoren, die daarvoor gebruik maakten van de voorzieningen bestemd voor dergelijke situaties. Niettemin moesten de operatoren vaststellen dat het zuur de plastic beschermhoezen van het productiemateriaal had aangetast. De beschermhoezen werden daarop onmiddellijk vervangen en de nodige correctieve acties werden meteen uitgevoerd.
Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu, noch op de goede werking van de installaties.Laatste update

20/11/2014 - 17:14


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen