NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

INES: een communicatiemiddel

Ter herinnering


De INES schaal is enkel te beschouwen als een hulpmiddel voor de communicatie naar het publiek en de media om de ernst van een nucleaire gebeurtenis qua veiligheid eenvoudiger te kunnen situeren. De INES-schaal is dus geen middel om de veiligheid van een nucleaire installatie te evalueren en mag dus ook niet gebruikt worden om de veiligheid van verschillende installaties in eigen land of buitenland te vergelijken.

INES scale

Gebeurtenissen, ingedeeld op de INES-schaal, in België van de laatste 12 maanden
Datum Inrichting Niveau INES Beschrijving van de gebeurtenis
2015-03-03 AIB-Vinçotte International 1

Op dinsdag 3 maart 2015 is tijdens de uitvoering van tests door Osirix (leverancier van gammagrafiecontainers) bij AIB-Vinçotte International (AVI) een Iridium-192-bron met een activiteit van 1 TBq uit zijn container gevallen. Een nucleaire inspecteur van het FANC en een werknemer van Osirix liepen daarbij mogelijk een stralingsdosis van 2 mSv op. Ter referentie: de dosislimiet voor beroepshalve blootgestelde personen bedraagt 20 mSv per 12 opeenvolgende glijdende maanden.

De oorzaak van dit voorval wordt momenteel onderzocht. AVI en FANC werken aan een voorstel voor correctieve acties om te vermijden dat deze situatie zich in de toekomst kan herhalen.

Na analyse werd dit incident voorlopig ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is begrijpelijk voorstelt. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval). Een gebeurtenis die wordt ingedeeld op niveau 1 stemt overeen met een anomalie waarvan de gevolgen relatief beperkt en lokaal zijn.

2015-02-02 Doel 1/2 1

Op maandag 2 februari 2015 waren enkele ruwwaterkoelkringen kortstondig onbeschikbaar als gevolg van een menselijke fout tijdens onderhoudswerkzaamheden. Deze ruwwaterkoelkringen staan onder andere in voor de afvoer van de restwarmte van de kernreactor in ongevalsomstandigheden. Na een interventie werden de koelkringen opnieuw beschikbaar gesteld. De corrigerende acties conform de technische specificaties werden binnen de uitvoeringstijd voltooid.

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2015-01-20 Tihange 1 1

Op dinsdag 20 januari 2015 kwam de kerncentrale van Tihange 1 automatisch tot stilstand ten gevolge van een defect aan het voedingswatercircuit van één van de drie stoomgeneratoren. De voeding werd daarna overgenomen door een hulpvoedingswatersysteem. Na het vervangen van de nodige onderdelen kon de eenheid in alle veiligheid opnieuw worden opgestart.

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2015-01-13 IRE 1

Op maandag 13 januari 2015 ontving een klant van het IRE een pakket dat een groter volume (23 ml in plaats van 20 ml) aan molybdeenoplossing bevatte dan toegelaten was volgens de gebruiksvoorschriften van de transportverpakking. De activiteit van het molybdeen-99 in de flacon bedroeg dan weer slechts de helft van de maximaal toegelaten activiteit voor dit specifieke type van transportverpakking.

Dit voorval wordt momenteel geanalyseerd door het IRE om de oorzaak te achterhalen en om te bepalen hoe een herhaling bij toekomstige transporten vermeden kan worden. Het FANC zal toezien op de uitvoering van de door het IRE voorgestelde maatregelen.

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2014-12-23 BetaPlus Pharma 2

Het bedrijf Beta Plus Pharma exploiteert een cyclotron voor de productie van radioactieve stoffen bestemd voor de nucleaire geneeskunde en voor medisch onderzoek. Bij de aflezing van de passieve dosimeter van een operator van dit bedrijf werd er vastgesteld dat de geregistreerde dosis voor de periode van juli – augustus opliep tot een dosis die voor een periode van 12 opeenvolgende glijdende maanden iets meer bedroeg dan het dubbele van de wettelijke limiet (die werd vastgesteld op 20 mSv).

Noch uit het onderzoek dat door de dienst voor fysische controle en de arbeidsgeneesheer gevoerd werd, noch uit de bijkomende analyses kon de oorsprong van deze overschrijding van de dosislimiet worden vastgesteld en evenmin kon er worden bevestigd, of ontkend dat de operator wel degelijk een dergelijke dosis had ontvangen.

Bijgevolg heeft de arbeidsgeneesheer beslist om de dosis te behouden, maar heeft hij de operator evenwel de toestemming gegeven om zijn activiteiten verder te zetten, mits de toepassing van de meest strikte dosisbeperkingen en een aangepaste dosimetrische opvolging en voor zover de gecumuleerde dosis over een periode van 5 jaar (zowel de voorbije als de nog komende jaren) beneden de 100 mSv blijft.

Gelet op de mogelijk door de operator ontvangen dosis werd dit incident ingedeeld op niveau 2 van de INES-schaal. Een incident ingedeeld op niveau 2 van de INES-schaal stemt overeen met een incident waarvan de gevolgen relatief beperkt en lokaal zijn.
2014-12-11 Belgoprocess 1

Op 11 december 2014 werden bij aanpassingswerken aan een operationele filterkast in gebouw 102 van Belgoprocess hulpstukken voor het vervangen van filters verwijderd met een slijpmachine. Vermoedelijk ontstonden hierbij vonken, die de filters in de filterkast deden smeulen. De voor- en absoluutfilters, die verder stroomafwaarts opgesteld zijn en die garant staan voor het volledig zuiveren van de lucht, bleven intact.

Het FANC en zijn technisch filiaal Bel V werden onmiddellijk op de hoogte gebracht na het vaststellen van dit voorval.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2014-11-26 Apragaz 2

Op 26 november 2014 hebben radiologen van de firma Apragaz tijdens het uitvoeren van controles op lasnaden, waarbij ze gebruik maakten van een radioactieve Ir-192-bron met een activiteit van 1 TBq, mogelijk vier personen bestraald. De drie personen hebben daarbij mogelijk dosissen opgelopen die boven de jaarlijkse dosislimiet voor het publiek liggen. Dit incident vond plaats bij een voedselverwerkend bedrijf in Oevel.

Het FANC werd op de hoogte gebracht op 1 december 2014 en startte onmiddellijk een onderzoek.

Uit de ondervragingen bleek dat de opdrachtgever, een onderaannemer, had nagelaten om contact op te nemen met de preventieadviseur van het voedselverwerkend bedrijf om een werkvergunning te bekomen. De radiologen waren ook vroeger begonnen met hun werkzaamheden dan was overeengekomen met de opdrachtgever. Bovendien hebben de radiologen nagelaten om de aanliggende vertrekken af te bakenen, zoals voorzien in de werkprocedures.
Toen drie van de vier betrokken personen zagen dat de radiologen de controles van de lasnaden reeds waren begonnen, namen ze contact op met hun werfleider. Volgens hun verklaringen bevonden ze zich op dat moment in de stookruimte boven de plaats waar de radiologen de lasnaden controleerden. Onderzoek heeft aangetoond dat er mogelijk nog een vierde persoon aanwezig was tijdens de werkzaamheden, die zich onder de plaats bevond waar de radiologen aan het werk waren.

Dit incident werd ingedeeld op niveau 2 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval). Een gebeurtenis die wordt ingedeeld op niveau 2 stemt overeen met een incident waarvan de gevolgen relatief beperkt en lokaal zijn.

2014-11-20 SCK•CEN 1

Op 20 november 2014 werd tijdens een controle van bepaalde installaties van de BR2 (Belgian Reactor 2) bij het SCK•CEN vastgesteld dat daar een ingekapselde bron ontbrak. Concreet ging het om een Iridium-192-bron die in een dichtgelaste capsule zat. Aangezien recent nog twee soortgelijke capsules met dezelfde radionuclide verzonden waren in een container, vermoedde men onmiddellijk dat de capsule verkeerdelijk mee verstuurd was. Navraag bij de klant over het aantal capsules dat zij ontvangen hadden, bevestigde dat dit inderdaad het geval was.

Als gevolg van de verkeerde belading werd de maximale toegestane activiteit van de container (zoals vastgelegd in het transportcertificaat) overschreden. De bestemmeling beschikte echter over de nodige kennis en infrastructuur om bronnen met een dergelijke activiteit te ontvangen en te behandelen, dus deze gebeurtenis heeft geen enkel probleem gesteld op het vlak van de stralingsbescherming.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende straling betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2014-11-17 IBA - Fleurus 2

Op maandag 17 november 2014 heeft tijdens de opstart van een cyclotron in het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor radio-isotopen te Fleurus het automatische veiligheidssysteem, dat de verschillende veiligheidsvoorzieningen aanstuurt, niet correct gewerkt. Aangezien alle deuren van de geblindeerde bunker echter gesloten waren tijdens de opstart van de cyclotron, werd het personeel niet blootgesteld aan ioniserende straling. Bovendien was er nog een andere veiligheidsvoorziening actief, die elke persoon die zich in de bunker bevond of deze wilde betreden gewaarschuwd zou hebben voor het risico.

Van zodra de operatoren de anomalie opmerkten, hebben ze de cyclotron onmiddellijk stilgelegd en de stralingsbeschermingsdienst opgeroepen. Het incident werd meteen gemeld aan de bevoegde autoriteiten en er werd een grondig onderzoek uitgevoerd in alle transparantie. IBA heeft de nodige maatregelen getroffen opdat dit voorval zich niet meer kan herhalen.

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2014-11-16 Sterigenics 2

Op zondag 16 november 2014 werd tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een bestralingsinstallatie bij de firma Sterigenics (Fleurus) vastgesteld dat bepaalde veiligheidsvoorzieningen ontbraken. De bestaande procedure schrijft nochtans voor dat deze verplicht aanwezig moeten zijn. Door het ontbreken van deze voorzieningen was er slechts één veiligheidssysteem actief om de operatoren van Sterigenics tijdens hun werkzaamheden te beschermen tegen de straling van de kobalt-60-bronnen die in deze installatie gebruikt worden.

Nadat de onbeschikbaarheid van de nodige veiligheidsvoorzieningen werd vastgesteld, heeft de exploitant de onderhoudswerken onmiddellijk stopgezet en de vereiste veiligheidsvoorzieningen laten plaatsen. Het FANC en Bel V werden op de hoogte gebracht en hebben kunnen vaststellen dat de exploitant inderdaad de nodige correctieve acties ondernomen heeft.

Gezien de uiterst hoge activiteit van de gebruikte kobalt-60-bronnen en het ontbreken van meerdere veiligheidsvoorzieningen werd dit incident ingedeeld op niveau 2 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende straling betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Dit incident heeft geen impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2014-10-22 Belgoprocess 1

Op 22 oktober 2014 om 15:00u brak tijdens ontmantelingswerken aan gebouw 235 op site 2 van Belgoprocess een spouwbrand uit. De interne brandweer van Belgoprocess werd opgeroepen en heeft de beginnende brand geblust.
Het FANC en Bel V werden op de hoogte gebracht van dit voorval.
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2014-08-13 Belgoprocess 1

Tijdens de voorbereiding van een transport van een radioactieve bron bij Belgoprocess werd vastgesteld men bij het terugplaatsen van de bron in de houder vergeten was om de bronhouder opnieuw te sluiten. Het aanwezige personeel liep bij het manipuleren van deze bron echter geen stralingsdosis op. De radioactieve bron in kwestie is een bron van klasse 4 en behoort daarmee tot de op één na zwakste categorie op een schaal van 5.

Het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) en de erkende instelling (Bel V) werden onmiddellijk op de hoogte gebracht van dit voorval.

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2014-08-05 Doel 4 1 Op dinsdag 5 augustus 2014 werd de kerncentrale van Doel 4 automatisch uitgeschakeld ten gevolge van een verlies van smeerolie aan de stoomturbine. Deze turbine bevindt zich in het niet-nucleaire gedeelte van de kerncentrale. Een team van het FANC ging ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

Uit deze vaststellingen is gebleken dat het smeerolielek wellicht veroorzaakt werd door een bewuste manuele handeling. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen over de precieze omstandigheden van dit voorval. Intussen heeft het FANC reeds bijkomende maatregelen genomen om de veiligheid en beveiliging van de nucleaire installaties te verzekeren.

Na de automatische uitschakeling van de reactor is gebleken dat één van de 3 pompen van de hulpvoedingswaterkring door een technisch defect onbeschikbaar was. De reactor werd echter zonder verdere problemen in een veilige stilstand gebracht. Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.

Dit incident heeft geen impact op de veiligheid van het personeel en de bevolking, noch op het leefmilieu.
2014-07-02 Tihange 3 1

Op 2 juli 2014 werd vastgesteld dat een van de noodkoelingsvoorzieningen van de reactor van Tihange 3 buiten werking was ten gevolge van een brand op een verdeelkast. Verschillende andere veiligheidsvoorzieningen functioneerden wel nog steeds perfect.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu, noch op de goede werking van de installaties..

2014-06-23 Decosteel Geel 1

Op 23 juni 2014 werd de verflaagdiktemeter (Krypton-85 puntbron) van Decosteel Geel uitgebouwd. Tijdens deze handeling, die uitgevoerd werd in een afzonderlijke werkruimte door twee beroepshalve blootgestelde werknemers, werd de bron beschadigd. Daarbij is het Krypton gas vrijgekomen in de atmosfeer. De twee betrokken werknemers liepen lichte dosissen op, die ruim onder de jaarlijkse toelaatbare limiet liggen. Het FANC en Controlatom werden verwittigd en metingen werden uitgevoerd.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu, noch op de goede werking van de installaties.

2014-06-17 Sappi Lanaken 1

Op 17 juni 2014 werd tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een gramgewichtsmeting bij de papierfabriek Sappi te Lanaken een besmetting met het radioactieve isotoop promethium 147 vastgesteld.
Deze besmetting werd niet alleen in de infrastructuur gedetecteerd, maar ook op de kledij en onder de schoenzolen  bij enkele werknemers en onderaannemers van het bedrijf.
Na de berichtgeving van dit voorval voerde het FANC een inspectie op het terrein uit om zeker te zijn dat de situatie weer onder controle was en dat dit volgens de correcte maatregelen gebeurde.
De potentiele besmette werknemers en onderaannemers zijn aan een medisch onderzoek onderworpen. Op aanvraag van het FANC werd de heringebruikname van de betrokken installatie verboden totdat de nodige maatregelen werden genomen om enerzijds de toestand te regulariseren en anderzijds een verbetering van de veiligheid van de installatie te verzekeren.
Dit voorval is provisioneel geclassificeerd op niveau 1 van de INES-schaal (International Nuclear Event Scale). Aan de hand van de medische onderzoeksresultaten van de betrokken arbeiders zou er een herziening kunnen komen van het huidige INES-niveau.
Ter informatie: dit type van radioactieve bronnen wordt vaak gebruikt in dit soort van bedrijven om het gramgewicht van bepaalde materialen (in dit geval papier) te meten.  De activiteit van dit type van bronnen is heel beperkt en houdt over het algemeen weinig besmettingsgevaar in voor de bevolking, arbeiders en het milieu.

2014-06-14 Afvalsorteerbedrijf te Sint-Niklaas 1

Op 14 juni 2014 werd bij een afvalsorteerbedrijf te Sint-Niklaas een intacte pacemaker gevonden die een Pu-238-batterij bevatte. Na onderzoek kon de firma die de pacemaker destijds geproduceerd had geïdentificeerd worden. De pacemakers met een Pu-238-batterij werden geproduceerd tussen 1973 en 1978 en zouden wereldwijd zijn ingeplant bij een duizendtal patiënten (Klik hier voor meer info).
Met de betrokkenen werd een actieve samenwerking opgezet om gelijkaardige situaties in de toekomst beter te beheren. Het is dankzij de waakzaamheid en het correcte optreden van het afvalsorteerbedrijf dat deze pacemaker werd ontdekt en op gepaste wijze kon worden afgevoerd.
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2014-03-16 Doel 4 1 Bij aanvang van de revisie van Doel 4 werd bij een test van de IV-sperwaterkring opgemerkt dat deze kring aan een bepaalde afsluiter te veel water verbruikte en daardoor niet voldeed aan de vooropgestelde technische specificaties. In ongevalssituaties helpt de IV-sperwaterkring de waterkringen die het reactorgebouw verlaten volledig af te sluiten door sperwater aan te voeren ter hoogte van de afsluiters, zodat er geen radioactieve stoffen kunnen ontsnappen. Ondanks de anomalie waren er nog voldoende andere systemen operationeel die een ontsnapping via deze route zouden verhinderen. Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.
2014-02-24 UCL 1

Op maandag 24 februari 2014 is de bedieningsautomaat van de Kobalt-60-bestraler in het Cyclotron Resource Centre (UCL, Louvain-la-Neuve) in panne gevallen. Deze storing heeft geleid tot een onderbreking van enkele veiligheidsvoorzieningen van de bestraler.
Ondanks het defect aan de automaat werd de bestraler op maandag 25 februari 2014 manueel opnieuw in bedrijf genomen, nadat de dienst voor fysische controle een risicoanalyse uitgevoerd had op basis van de op dat moment gekende elementen. Deze beslissing was gerechtvaardigd omwille van de nog operationele veiligheidsvoorzieningen en omwille van het verlies dat geleden zou worden bij een vroegtijdige stillegging van de bestraler.
Na het beëindigen van de bestraling werd vastgesteld dat de wijzigingen die aangebracht waren voor de manuele opstart geleid hadden tot de uitschakeling van een van de overblijvende veiligheidsvoorzieningen. Bijgevolg was de veiligheidsvoorziening die de radioactieve bronnen in veiligheid brengt bij het openen van de deur buiten dienst.
Volgend op de melding van dit incident heeft Bel V een reactieve inspectie uitgevoerd en heeft het FANC een verbod opgelegd om de bestraler nog verder te gebruiken voordat de analyse van het voorval is afgerond en voordat de nodige maatregelen genomen zijn om te voorkomen dat een dergelijke anomalie zich kan herhalen.
Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende straling betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2014-02-21 Belgoprocess 1

Bij staalnemingen en analyses uitgevoerd op de inhoud van een opslagtank (Hot Waste Tank) tijdens de voorbereiding van de verwerking van vloeistoffen in de PAMELA-installatie (gebouw 131X) op site 1 van Belgoprocess werd een overschrijding van de fysicochemische parameters (fluor- en chloorconcentraties) vastgesteld, evenals de aanwezigheid van een beperkte organische fase in de waterige effluenten.
De uitbater heeft het FANC en Bel V onmiddellijk op de hoogte gebracht en heeft de nodige maatregelen genomen om de concentraties van de chemische producten opnieuw binnen de toegestane uitbatingsparameters te brengen.
Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende straling betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2014-02-03 Doel 3 1

Tijdens een periodieke controle werd vastgesteld dat de boorzuurconcentratie in een watertank bestemd voor gebruik in ongevalsomstandigheden onder de controlevereiste lag. Aangezien zulke watertanks telkens per drie gegroepeerd zijn en de boorzuurconcentratie in de andere twee tanks wel voldeed aan de controlevereiste, was de veiligheidsfunctie nog voldoende gewaarborgd.
Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu, noch op de goede werking van de installaties.

2014-01-22 SCK•CEN 1 Tijdens een periodieke inspectie van de terugslagkleppen van het veiligheidssysteem van een bestralingsinstallatie van de BR2 (Belgian Reactor 2) werd vastgesteld dat deze een te hoog lekdebiet hadden en niet voldeden aan het aanvaardingscriterium. Als reactie op deze vaststelling heeft het SCK een verhoogd toezicht ingesteld door middel van regelmatige visuele inspecties van de kleppen. Verder onderzoek heeft aangetoond dat het veiligheidssysteem onder de huidige werkingsomstandigheden van de bestralingsinstallatie nog steeds over voldoende capaciteit beschikte om zijn veiligheidsfunctie te vervullen.
Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.
2013-12-20 Galloo Menen 1

Het FANC is vorige week op de hoogte gebracht dat men bij de afbraak van twee vliegtuigen op de luchthaven van Oostende verarmd uranium heeft afgevoerd als schrootafval. Dit verarmd uranium was afkomstig van bepaalde delen van de vliegtuigen, waar het diende als contragewicht. Het FANC voert momenteel een onderzoek naar de precieze omstandigheden van dit voorval en heeft de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid van de bevolking en de werknemers te waarborgen en om te vermijden dat het uranium samen met de rest van het schroot verwerkt zou worden.
Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES.
Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.



Laatste update

12/02/2015 - 09:31


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen