NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

INES: een communicatiemiddel

Ter herinnering


De INES schaal is enkel te beschouwen als een hulpmiddel voor de communicatie naar het publiek en de media om de ernst van een nucleaire gebeurtenis qua veiligheid eenvoudiger te kunnen situeren. De INES-schaal is dus geen middel om de veiligheid van een nucleaire installatie te evalueren en mag dus ook niet gebruikt worden om de veiligheid van verschillende installaties in eigen land of buitenland te vergelijken.

INES scale

Gebeurtenissen, ingedeeld op de INES-schaal, in België van de laatste 12 maanden
Datum Inrichting Niveau INES Beschrijving van de gebeurtenis
2016-04-18 THV SeReAnt 1

Tijdens een periodieke controle op 18 april 2016 op de site van THV SeReAnt in Antwerpen, stelde de erkende instelling AIB Vinçotte Controlatom vast dat de afsluiter van een stralingsbron open stond, hoewel de aanduiding aangaf dat deze gesloten was. Onderzoek toonde aan dat de pneumatische afsluiter (door luchtdruk aangedreven) bij de laatste behandeling van de bron verkeerd werd gemonteerd.

Het ging om een radioactieve cesium-bron. Een werknemer had op 10 februari 2016 een loden broncontainer met deze radioactieve cesium-bron gedemonteerd. De bron maakte deel uit van een dichtheidsmeter. Baggerbedrijven gebruiken deze dichtheidsmeter om de dichtheid van het zand dat opgepompt wordt te controleren. De werknemer van een onderaannemer die de demontage uitvoerde, was daarvoor niet opgeleid. De afsluiter van de stralingsbron werd voor aanvang van de werken pneumatisch afgesloten en vergrendeld met een hangslot. De broncontainer werd vervolgens op een afgelegen plaats in de productiehal gestockeerd.

Na de vaststelling door AIB Vinçotte Controlatom werd de afsluiter van de stralingsbron onmiddellijk handmatig gesloten.

Uit de berekening blijkt dat de werknemer die de demontage heeft uitgevoerd, niet blootgesteld werd aan stralingswaarden boven de wettelijke dosislimiet van 1000 µSv per twaalf glijdende maanden voor personen van het publiek. De dosisbelasting voor de personeelsleden van THV SeReAnt tewerkgesteld in de productiehal is verwaarloosbaar, aangezien de loden broncontainer werd afgeschermd met een stalen plaat.

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2016-04 Belgoprocess 1

Uit de meetgegevens van de tweede helft van april is gebleken dat in een opslaggebouw voor speciale afvalloten bij Belgoprocess een beperkte overschrijding heeft plaatsgevonden van de concentratielimieten voor de atmosferische lozing van tritium. Uit bijkomende metingen bleek dat het vrijgekomen tritium afkomstig was van een verpakking met glasampullen met tritium.

De hogere tritiumconcentratie is in strijd met de interne richtlijnen en procedures en met de wettelijke bepalingen voor de opslag van dit type afval. Het afval werd onmiddellijk opnieuw verpakt in een metalen verpakking en dichtgelast om verdere verspreiding van tritium te voorkomen.

Het FANC en zijn technisch filiaal Bel V werden onmiddellijk op de hoogte gebracht van deze vaststelling.

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2016-03-15 Tihange 1 1

Op dinsdag 15 maart 2016 werden er onderhoudswerken uitgevoerd aan veiligheidsdieselmotor 1 van reactor 1 van de kerncentrale van Tihange. Volgens de voorschriften moet in een dergelijke situatie de tweede veiligheidsdieselmotor wel beschikbaar zijn, evenals de reservedieselmotor. Een van de onderhoudsmedewerkers bleek zich bij de demontage van een klep van de koelleidingen van de dieselmotor evenwel te hebben vergist. Hij had namelijk een interventie uitgevoerd op de klep van het circuit van dieselmotor 2 in plaats van dieselmotor 1, waardoor dieselmotor 2 niet beschikbaar was.

Electrabel heeft deze anomalie twee dagen later ontdekt tijdens periodieke tests op dieselmotor 2, waarbij er een waterlek optrad via de klep die per vergissing open stond. Deze anomalie werd onmiddellijk verholpen.

Gebeurtenissen als deze hebben geen enkele rechtstreekse impact op de veiligheid en worden gewoonlijk op niveau 0 van de INES-schaal ingedeeld. Gezien er zich evenwel in het verleden reeds gelijkaardige interventiefouten hebben voorgedaan, is het FANC van oordeel dat de herhaling van dit soort gebeurtenissen als een verzwarende factor moet worden beschouwd. Daarom wordt deze gebeurtenis ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.

Dit voorval heeft geen enkele impact gehad op de bevolking, de werknemers of het leefmilieu.

2016-02-19 Doel 3 1

Op vrijdag 19 februari 2016 stelden inspecteurs van Bel V vast dat in een pompenlokaal van de kerncentrale Doel 3 twee roosters waren vervangen door brandluiken. Deze vervanging was uitgevoerd met het oog op het verbeteren van de brandveiligheid. Daarbij was echter onvoldoende rekening gehouden met het overstromingsrisico. Bij een leidingbreuk in het gebouw moet het water via de roosters uit het pompenlokaal kunnen ontsnappen naar de onderliggende kelders. Brandluiken zouden het water tegenhouden, waardoor de veiligheidspompen onder water kunnen komen te staan. De bewuste veiligheidspompen moeten de stoomgeneratoren kunnen voorzien van voedingswater in een ongevalssituatie.

Electrabel heeft op basis van deze vaststellingen de nodige acties ondernomen om zowel de brandveiligheid als de overstromingsveiligheid van het pompenlokaal te garanderen.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Dit voorval heeft geen enkele impact gehad op de bevolking, de werknemers of het leefmilieu.

2016-01-14 IRE 1

Op 14 januari 2016 detecteerde een automatisch meetsysteem in het IRE (Fleurus) de aanwezigheid van jodium-131 in de lucht van het laboratorium, waar op dat ogenblik meerdere operatoren aanwezig waren. Dit gebeurde tijdens het voorbereiden van de productiecellen voor de productiewerkzaamheden van de volgende dag. De aanwezige operatoren werden meteen onderworpen aan een medisch onderzoek. Eén operator vertoonde een zeer laag niveau van besmetting. De impact op de gezondheid van de betrokken operatoren is echter verwaarloosbaar.

Een gebrekkige afdichtingsstrook tussen de productiecellen bleek aan de basis te liggen van de besmetting. Als gevolg van deze afwijking werd ook enig jodium-131 geloosd door de schoorsteen, maar de hoeveelheid lag ver onder de dagelijkse toegestane lozingslimieten.

Dit voorval heeft geen significante impact gehad op de werknemers, de bevolking of het leefmilieu. Niettemin wordt het ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal, omdat zich eind 2015 reeds gelijkaardige voorvallen hebben voorgedaan, die telkens terug te leiden waren tot een gebrekkige afdichting. Het IRE is onmiddellijk een onderzoek gestart om de oorzaken van deze afwijkingen te achterhalen. Daarnaast zal het IRE bijkomende maatregelen nemen, bovenop de maatregelen die reeds eind vorig jaar in werking zijn getreden, opdat dit voorval zich niet meer herhaalt.

2015-10-08 Beta Plus Pharma 1

Op 8 oktober 2015 heeft een werknemer van het bedrijf Beta Plus Pharma tijdens de productie van Fluor-18 vrijwillig een veiligheidsvoorziening van een van de afgeschermde cellen omzeild. De werknemer dacht dat hij een interventie uitvoerde op een cel zonder activiteit, zonder het dosisdebiet binnenin de cel te controleren. Als gevolg daarvan werden twee werknemers blootgesteld aan een stralingsdosis in de grootteorde van 0,4 mSv. Dit valt binnen de wettelijke dosislimiet voor beroepshalve blootgestelde personen van 20 mSv per twaalf opeenvolgende glijdende maanden. De betrokken werknemers moesten daarom geen bijzondere dosimetrische opvolging krijgen.

Dit voorval heeft geen enkele impact gehad op de bevolking of op het leefmilieu.

2015-09-08 Tihange 1 1

Op dinsdag 8 september werd de werking van de kleppen van het secundaire circuit van eenheid 1 van de kerncentrale van Tihange getest. Bij de tests op de stoomleidingen die in verbinding staan met stoomgeneratoren 1 en 2 traden geen afwijkingen op. Tijdens de test op de leiding van stoomgenerator 3 leidde een te groot drukverschil tussen deze leiding en de twee andere leidingen tot de ontijdige activering van het veiligheidsinjectiesignaal. Conform de instructies voor het verdere verloop van de testprocedure werden de kleppen op de twee andere leidingen opnieuw geopend, zodat het drukevenwicht zich herstelde. De operatoren wisten de noodinjectie te stoppen en de reactor werd gestabiliseerd in normale stilstandsconfiguratie.

Dit voorval heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2015-08-13 Tihange 3 1

Op donderdag 13 augustus 2015 werd de kerncentrale van Tihange 3 automatisch uitgeschakeld. Tijdens de voorbereiding van herstellingswerken aan een van de elektrische voedingen van de controlestaven trad er een elektriciteitsonderbreking op. Dit heeft tot een automatische stillegging van de reactor geleid. Tijdens de stillegging zijn de veiligheidssystemen automatisch opgestart en werd het reactorgebouw automatisch geïsoleerd. Daarbij trad een anomalie op ter hoogte van twee stoomaflaatkleppen in het secundaire circuit (buiten de nucleaire zone). Deze anomalie is opgevangen door de veiligheidskleppen van de stoomgeneratoren.

Dit voorval heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2015-07-29 Tihange 3 1

Op woensdag 29 juli 2015 werd de werking van een isolatieklep van het reactorgebouw getest in eenheid 3 van de kerncentrale van Tihange, die op dat moment op vol vermogen draaide. Deze test verliep niet zoals voorzien. Na het mislukken van de test hebben de operatoren niet gereageerd zoals wordt voorgeschreven door het veiligheidsprotocol van de kerncentrale Tihange 3. Dit vormt een inbreuk tegen de reglementaire bepalingen waarin de uitbatingsvoorwaarden voor Tihange 3 vastgelegd zijn.

Dit voorval heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2015-07-25 Tihange 1 1

De reactor van eenheid 1 van de kerncentrale van Tihange ligt reeds enige weken stil voor herlading van de kern. Op 25 juli 2015 werd, ten gevolge van een aaneenschakeling van menselijke fouten, een elektriciteitskast afgekoppeld voor een interventie, waardoor ook een keten voor radioactiviteitsmeting uitgeschakeld werd. Dit is in strijd met de reglementaire bepalingen van de technische specificaties van de eenheid.

Dit voorval heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2015-07-14 Tihange 3 1

Op dinsdag 14 juli 2015 werd, terwijl de kerncentrale van Tihange op vol vermogen draaide, een isoleerafsluiter van het containment van de reactor afgesloten ten gevolge van een ontijdig signaal. De klep in kwestie dient tot isolatie van de leiding van het koelcircuit van het reactorgebouw. Tijdens de daaropvolgende interventie werden niet alle reglementaire bepalingen nageleefd die voorzien zijn in de technische specificaties van de eenheid.

Dit voorval heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2015-05-07 Erasmusziekenhuis van de ULB 2

Het Erasmusziekenhuis, dat zich in de gemeente Anderlecht bevindt, exploiteert een cyclotron voor de productie van radioactieve stoffen bestemd voor de nucleaire geneeskunde en voor medisch onderzoek.

Op 7 mei 2015 werden, in het kader van een onderzoek, bepaalde toegangsbeveiligingen tot de cyclotronzaal gedeactiveerd en heeft een werknemer dit lokaal tijdens deze periode betreden.

Naar aanleiding van dit incident heeft de dienst voor fysische controle van het ziekenhuis een onderzoek uitgevoerd. Bij de aflezing van de passieve dosimeter van de betrokken werknemer werd er vastgesteld dat de geregistreerde dosis voor de periode van 29 april 2015 tot 7 mei 2015 overeenstemde met de gebruikelijk ontvangen dosis en ver beneden de dosislimiet voor een periode van 12 opeenvolgende glijdende maanden (vastgesteld op 20 mSv) lag. Vermoedelijk heeft de betrokken werknemer de cyclotronzaal betreden op een ogenblik waarop de cylotron niet in werking was.

Hoewel dit incident geen enkele impact heeft gehad op het welzijn van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu, werd het toch ingedeeld op niveau 2 van de INES-schaal (gelet op de mogelijk door de operator ontvangen dosis).

2015-04-12 Tihange 3 1

Op zondag 12 april heeft er bij het spoelen van een put voor de bezinking van slib in de kerncentrale van Tihange 3 een inbreuk plaatsgevonden op de procedures. De lozing van het spoelwater moest gebeuren via een ander kanaal dan de daartoe voorziene enige lozingscollector. Daarom was het noodzakelijk dat men voor het uitvoeren van de lozing eerst de beschikbaarheid van de detectiekring voor radioactiviteit op dit kanaal controleerde. Indien deze niet beschikbaar is, mag de lozing niet gebeuren. Een opeenvolging van menselijke fouten heeft er echter voor gezorgd dat de lozing werd toegestaan zonder dat de beschikbaarheid van deze detectiekring daadwerkelijk geverifieerd was. Dit is in strijd met de technische specificaties. De lozingslimieten werden wel gerespecteerd, zoals bleek uit de analyse van stalen uit de bezinkingsput die vóór en tijdens de lozing genomen werden.

2015-04-10 Magotteaux SA 1

Op vrijdag 10 april 2015 is tijdens het uitvoeren van industriële gammagrafie werkzaamheden in de bunker van het bedrijf Magotteaux in Vaux-sous-Chèvremont een (hoogradioactieve) Kobalt-60-bron vast komen te zitten in de bestralingspositie, buiten zijn afgeschermde container, maar nog steeds binnen de bunker. Aangezien de gammagrafie-opname uitgevoerd werd binnenin een bunker, bevond zich op het moment van de bestraling geen enkele werknemer in de nabijheid van de bron en werd er dus niemand bestraald.

Bij de eerste pogingen die, onder het toezicht van een erkend deskundige van de firma AIB-Vinçotte Controlatom (externe dienst voor fysische controle), werden ondernomen om de bron opnieuw in de veilige positie te plaatsen, is men er evenwel niet in geslaagd om de bron terug in zijn container te krijgen. Niemand kon dus toegang krijgen tot de binnenkant van de bunker zonder voorafgaand akkoord van AIB-Vinçotte Controlatom en het FANC.

Dientengevolge werd er door een interventieteam, bestaande uit personen van Magotteaux, AIB-Vinçotte Controlatom, de fabrikant QSA Global , de civiele bescherming, Landsverdediging en het FANC een minutieus protocol uitgewerkt om de bron terug in zijn afgeschermde container te krijgen. De ontmijningsrobot van Landsverdediging moest zelfs worden ingeschakeld om de blootstelling van de intervenanten te beperken.

Op 12 mei 2015 kon de bron terug in de veilige positie worden geplaatst. Er heeft zich geen bijkomend incident voorgedaan en geen enkele intervenant werd bestraald.

Na analyse kon de oorzaak van het incident worden bepaald, namelijk een defect in de verbinding van de uitwerpslangen die gebruikt worden om de bron in de bestralingspositie te plaatsen. Door dit defect in de verbinding heeft de bron zich over een grote afstand over de grond verplaatst en heeft er zich vuil opgehoopt in het automatisch retractiesysteem van de bron. Hierdoor blokkeerde dit mechanisme.

2015-04-10 IRE 1

Op vrijdag 10 april 2015 trad tijdens de opstart van de productie van medische radio-isotopen in een laboratorium van het IRE (Nationaal Instituut voor Radio-elementen) in Fleurus een tijdelijk dichtheidsverlies op in een circuit bestemd voor het opvangen van edelgassen. Dit incident was snel onder controle, maar leidde wel tot een lozing van edelgas (radioactief xenon) die de toegestane dagelijkse lozingslimiet overschreed. De geloosde activiteit bedroeg 3,35% van de jaarlijkse lozingslimiet voor edelgassen waarvoor het IRE vergund is. Het IRE heeft uit voorzorg onmiddellijk beslist om de productie te onderbreken en de gebeurtenis te melden aan het FANC en zijn technisch filiaal Bel V. De nodige corrigerende maatregelen werden genomen en de controles op de dichtheid van de kring werden versterkt om een herhaling van het probleem te vermijden. Het FANC en Bel V zijn onmiddellijk ter plaatse gegaan om zich ervan te verzekeren dat de gebeurtenis onder controle was en correct werd afgehandeld.

De radiologische impact op de bevolking, de werknemers en het leefmilieu ten gevolge van dit incident blijft zeer beperkt, aangezien bij de lozing enkel bepaalde edelgassen zijn vrijgekomen. Edelgassen worden niet opgenomen door het menselijke lichaam en worden dan ook gekenmerkt door een extreem lage radiotoxiciteit. De stralingsblootstelling ten gevolge van deze lozing blijft ruim beneden de wettelijke blootstellingslimieten voor de bevolking. De opgelopen stralingsdosissen bedragen maximaal 3% van de jaarlijkse wettelijke dosislimiet voor de bevolking.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval). Rekening houdende met de hoeveelheid en de radiotoxiciteit van de geloosde gassen is de radiologische impact voor de bevolking, de werknemers en het leefmilieu van deze gebeurtenis verwaarloosbaar.Laatste update

19/05/2016 - 16:19


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen