NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

INES: een communicatiemiddel

Ter herinnering


De INES schaal is enkel te beschouwen als een hulpmiddel voor de communicatie naar het publiek en de media om de ernst van een nucleaire gebeurtenis qua veiligheid eenvoudiger te kunnen situeren. De INES-schaal is dus geen middel om de veiligheid van een nucleaire installatie te evalueren en mag dus ook niet gebruikt worden om de veiligheid van verschillende installaties in eigen land of buitenland te vergelijken.

INES scale

Gebeurtenissen, ingedeeld op de INES-schaal, in België van de laatste 12 maanden
Datum Inrichting Niveau INES Beschrijving van de gebeurtenis
2016-03-15 Tihange 1 1

Op dinsdag 15 maart 2016 werden er onderhoudswerken uitgevoerd aan veiligheidsdieselmotor 1 van reactor 1 van de kerncentrale van Tihange. Volgens de voorschriften moet in een dergelijke situatie de tweede veiligheidsdieselmotor wel beschikbaar zijn, evenals de reservedieselmotor. Een van de onderhoudsmedewerkers bleek zich bij de demontage van een klep van de koelleidingen van de dieselmotor evenwel te hebben vergist. Hij had namelijk een interventie uitgevoerd op de klep van het circuit van dieselmotor 2 in plaats van dieselmotor 1, waardoor dieselmotor 2 niet beschikbaar was.

Electrabel heeft deze anomalie twee dagen later ontdekt tijdens periodieke tests op dieselmotor 2, waarbij er een waterlek optrad via de klep die per vergissing open stond. Deze anomalie werd onmiddellijk verholpen.

Gebeurtenissen als deze hebben geen enkele rechtstreekse impact op de veiligheid en worden gewoonlijk op niveau 0 van de INES-schaal ingedeeld. Gezien er zich evenwel in het verleden reeds gelijkaardige interventiefouten hebben voorgedaan, is het FANC van oordeel dat de herhaling van dit soort gebeurtenissen als een verzwarende factor moet worden beschouwd. Daarom wordt deze gebeurtenis ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.

Dit voorval heeft geen enkele impact gehad op de bevolking, de werknemers of het leefmilieu.

2016-01-14 IRE 1

Op 14 januari 2016 detecteerde een automatisch meetsysteem in het IRE (Fleurus) de aanwezigheid van jodium-131 in de lucht van het laboratorium, waar op dat ogenblik meerdere operatoren aanwezig waren. Dit gebeurde tijdens het voorbereiden van de productiecellen voor de productiewerkzaamheden van de volgende dag. De aanwezige operatoren werden meteen onderworpen aan een medisch onderzoek. Eén operator vertoonde een zeer laag niveau van besmetting. De impact op de gezondheid van de betrokken operatoren is echter verwaarloosbaar.

Een gebrekkige afdichtingsstrook tussen de productiecellen bleek aan de basis te liggen van de besmetting. Als gevolg van deze afwijking werd ook enig jodium-131 geloosd door de schoorsteen, maar de hoeveelheid lag ver onder de dagelijkse toegestane lozingslimieten.

Dit voorval heeft geen significante impact gehad op de werknemers, de bevolking of het leefmilieu. Niettemin wordt het ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal, omdat zich eind 2015 reeds gelijkaardige voorvallen hebben voorgedaan, die telkens terug te leiden waren tot een gebrekkige afdichting. Het IRE is onmiddellijk een onderzoek gestart om de oorzaken van deze afwijkingen te achterhalen. Daarnaast zal het IRE bijkomende maatregelen nemen, bovenop de maatregelen die reeds eind vorig jaar in werking zijn getreden, opdat dit voorval zich niet meer herhaalt.

2015-10-08 Beta Plus Pharma 1

Op 8 oktober 2015 heeft een werknemer van het bedrijf Beta Plus Pharma tijdens de productie van Fluor-18 vrijwillig een veiligheidsvoorziening van een van de afgeschermde cellen omzeild. De werknemer dacht dat hij een interventie uitvoerde op een cel zonder activiteit, zonder het dosisdebiet binnenin de cel te controleren. Als gevolg daarvan werden twee werknemers blootgesteld aan een stralingsdosis in de grootteorde van 0,4 mSv. Dit valt binnen de wettelijke dosislimiet voor beroepshalve blootgestelde personen van 20 mSv per twaalf opeenvolgende glijdende maanden. De betrokken werknemers moesten daarom geen bijzondere dosimetrische opvolging krijgen.

Dit voorval heeft geen enkele impact gehad op de bevolking of op het leefmilieu.

2015-09-08 Tihange 1 1

Op dinsdag 8 september werd de werking van de kleppen van het secundaire circuit van eenheid 1 van de kerncentrale van Tihange getest. Bij de tests op de stoomleidingen die in verbinding staan met stoomgeneratoren 1 en 2 traden geen afwijkingen op. Tijdens de test op de leiding van stoomgenerator 3 leidde een te groot drukverschil tussen deze leiding en de twee andere leidingen tot de ontijdige activering van het veiligheidsinjectiesignaal. Conform de instructies voor het verdere verloop van de testprocedure werden de kleppen op de twee andere leidingen opnieuw geopend, zodat het drukevenwicht zich herstelde. De operatoren wisten de noodinjectie te stoppen en de reactor werd gestabiliseerd in normale stilstandsconfiguratie.

Dit voorval heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2015-08-13 Tihange 3 1

Op donderdag 13 augustus 2015 werd de kerncentrale van Tihange 3 automatisch uitgeschakeld. Tijdens de voorbereiding van herstellingswerken aan een van de elektrische voedingen van de controlestaven trad er een elektriciteitsonderbreking op. Dit heeft tot een automatische stillegging van de reactor geleid. Tijdens de stillegging zijn de veiligheidssystemen automatisch opgestart en werd het reactorgebouw automatisch geïsoleerd. Daarbij trad een anomalie op ter hoogte van twee stoomaflaatkleppen in het secundaire circuit (buiten de nucleaire zone). Deze anomalie is opgevangen door de veiligheidskleppen van de stoomgeneratoren.

Dit voorval heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2015-07-29 Tihange 3 1

Op woensdag 29 juli 2015 werd de werking van een isolatieklep van het reactorgebouw getest in eenheid 3 van de kerncentrale van Tihange, die op dat moment op vol vermogen draaide. Deze test verliep niet zoals voorzien. Na het mislukken van de test hebben de operatoren niet gereageerd zoals wordt voorgeschreven door het veiligheidsprotocol van de kerncentrale Tihange 3. Dit vormt een inbreuk tegen de reglementaire bepalingen waarin de uitbatingsvoorwaarden voor Tihange 3 vastgelegd zijn.

Dit voorval heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2015-07-25 Tihange 1 1

De reactor van eenheid 1 van de kerncentrale van Tihange ligt reeds enige weken stil voor herlading van de kern. Op 25 juli 2015 werd, ten gevolge van een aaneenschakeling van menselijke fouten, een elektriciteitskast afgekoppeld voor een interventie, waardoor ook een keten voor radioactiviteitsmeting uitgeschakeld werd. Dit is in strijd met de reglementaire bepalingen van de technische specificaties van de eenheid.

Dit voorval heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2015-07-14 Tihange 3 1

Op dinsdag 14 juli 2015 werd, terwijl de kerncentrale van Tihange op vol vermogen draaide, een isoleerafsluiter van het containment van de reactor afgesloten ten gevolge van een ontijdig signaal. De klep in kwestie dient tot isolatie van de leiding van het koelcircuit van het reactorgebouw. Tijdens de daaropvolgende interventie werden niet alle reglementaire bepalingen nageleefd die voorzien zijn in de technische specificaties van de eenheid.

Dit voorval heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2015-05-07 Erasmusziekenhuis van de ULB 2

Het Erasmusziekenhuis, dat zich in de gemeente Anderlecht bevindt, exploiteert een cyclotron voor de productie van radioactieve stoffen bestemd voor de nucleaire geneeskunde en voor medisch onderzoek.

Op 7 mei 2015 werden, in het kader van een onderzoek, bepaalde toegangsbeveiligingen tot de cyclotronzaal gedeactiveerd en heeft een werknemer dit lokaal tijdens deze periode betreden.

Naar aanleiding van dit incident heeft de dienst voor fysische controle van het ziekenhuis een onderzoek uitgevoerd. Bij de aflezing van de passieve dosimeter van de betrokken werknemer werd er vastgesteld dat de geregistreerde dosis voor de periode van 29 april 2015 tot 7 mei 2015 overeenstemde met de gebruikelijk ontvangen dosis en ver beneden de dosislimiet voor een periode van 12 opeenvolgende glijdende maanden (vastgesteld op 20 mSv) lag. Vermoedelijk heeft de betrokken werknemer de cyclotronzaal betreden op een ogenblik waarop de cylotron niet in werking was.

Hoewel dit incident geen enkele impact heeft gehad op het welzijn van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu, werd het toch ingedeeld op niveau 2 van de INES-schaal (gelet op de mogelijk door de operator ontvangen dosis).

2015-04-12 Tihange 3 1

Op zondag 12 april heeft er bij het spoelen van een put voor de bezinking van slib in de kerncentrale van Tihange 3 een inbreuk plaatsgevonden op de procedures. De lozing van het spoelwater moest gebeuren via een ander kanaal dan de daartoe voorziene enige lozingscollector. Daarom was het noodzakelijk dat men voor het uitvoeren van de lozing eerst de beschikbaarheid van de detectiekring voor radioactiviteit op dit kanaal controleerde. Indien deze niet beschikbaar is, mag de lozing niet gebeuren. Een opeenvolging van menselijke fouten heeft er echter voor gezorgd dat de lozing werd toegestaan zonder dat de beschikbaarheid van deze detectiekring daadwerkelijk geverifieerd was. Dit is in strijd met de technische specificaties. De lozingslimieten werden wel gerespecteerd, zoals bleek uit de analyse van stalen uit de bezinkingsput die vóór en tijdens de lozing genomen werden.

2015-04-10 Magotteaux SA 1

Op vrijdag 10 april 2015 is tijdens het uitvoeren van industriële gammagrafie werkzaamheden in de bunker van het bedrijf Magotteaux in Vaux-sous-Chèvremont een (hoogradioactieve) Kobalt-60-bron vast komen te zitten in de bestralingspositie, buiten zijn afgeschermde container, maar nog steeds binnen de bunker. Aangezien de gammagrafie-opname uitgevoerd werd binnenin een bunker, bevond zich op het moment van de bestraling geen enkele werknemer in de nabijheid van de bron en werd er dus niemand bestraald.

Bij de eerste pogingen die, onder het toezicht van een erkend deskundige van de firma AIB-Vinçotte Controlatom (externe dienst voor fysische controle), werden ondernomen om de bron opnieuw in de veilige positie te plaatsen, is men er evenwel niet in geslaagd om de bron terug in zijn container te krijgen. Niemand kon dus toegang krijgen tot de binnenkant van de bunker zonder voorafgaand akkoord van AIB-Vinçotte Controlatom en het FANC.

Dientengevolge werd er door een interventieteam, bestaande uit personen van Magotteaux, AIB-Vinçotte Controlatom, de fabrikant QSA Global , de civiele bescherming, Landsverdediging en het FANC een minutieus protocol uitgewerkt om de bron terug in zijn afgeschermde container te krijgen. De ontmijningsrobot van Landsverdediging moest zelfs worden ingeschakeld om de blootstelling van de intervenanten te beperken.

Op 12 mei 2015 kon de bron terug in de veilige positie worden geplaatst. Er heeft zich geen bijkomend incident voorgedaan en geen enkele intervenant werd bestraald.

Na analyse kon de oorzaak van het incident worden bepaald, namelijk een defect in de verbinding van de uitwerpslangen die gebruikt worden om de bron in de bestralingspositie te plaatsen. Door dit defect in de verbinding heeft de bron zich over een grote afstand over de grond verplaatst en heeft er zich vuil opgehoopt in het automatisch retractiesysteem van de bron. Hierdoor blokkeerde dit mechanisme.

2015-04-10 IRE 1

Op vrijdag 10 april 2015 trad tijdens de opstart van de productie van medische radio-isotopen in een laboratorium van het IRE (Nationaal Instituut voor Radio-elementen) in Fleurus een tijdelijk dichtheidsverlies op in een circuit bestemd voor het opvangen van edelgassen. Dit incident was snel onder controle, maar leidde wel tot een lozing van edelgas (radioactief xenon) die de toegestane dagelijkse lozingslimiet overschreed. De geloosde activiteit bedroeg 3,35% van de jaarlijkse lozingslimiet voor edelgassen waarvoor het IRE vergund is. Het IRE heeft uit voorzorg onmiddellijk beslist om de productie te onderbreken en de gebeurtenis te melden aan het FANC en zijn technisch filiaal Bel V. De nodige corrigerende maatregelen werden genomen en de controles op de dichtheid van de kring werden versterkt om een herhaling van het probleem te vermijden. Het FANC en Bel V zijn onmiddellijk ter plaatse gegaan om zich ervan te verzekeren dat de gebeurtenis onder controle was en correct werd afgehandeld.

De radiologische impact op de bevolking, de werknemers en het leefmilieu ten gevolge van dit incident blijft zeer beperkt, aangezien bij de lozing enkel bepaalde edelgassen zijn vrijgekomen. Edelgassen worden niet opgenomen door het menselijke lichaam en worden dan ook gekenmerkt door een extreem lage radiotoxiciteit. De stralingsblootstelling ten gevolge van deze lozing blijft ruim beneden de wettelijke blootstellingslimieten voor de bevolking. De opgelopen stralingsdosissen bedragen maximaal 3% van de jaarlijkse wettelijke dosislimiet voor de bevolking.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval). Rekening houdende met de hoeveelheid en de radiotoxiciteit van de geloosde gassen is de radiologische impact voor de bevolking, de werknemers en het leefmilieu van deze gebeurtenis verwaarloosbaar.

2015-03-27 FBFC International 1

Op 27 maart 2015 werd FBFC International op de hoogte gebracht dat een pakket dat van hun site in Dessel verstuurd was naar FBFC Romans, een ander filiaal van de AREVA-groep in Frankrijk, niet beantwoordde aan de gebruiksvoorwaarden van de vervoersverpakking en van de transportvergunning. De verpakking bevatte namelijk meer radioactief materiaal, zowel in activiteit (Bq) als in massa (g), dan bij de voorbereiding van de zending was vastgesteld. In het pakket bevond zich een uitrusting die voordien gebruikt werd voor de vervaardiging van splijtstof in Dessel en die de groep AREVA nu wenste in te zetten in Romans. De afwijking werd pas vastgesteld nadat de bestemmeling FBFC Romans het pakket geopend had om de uitrusting voor te bereiden voor gebruik.

Momenteel onderzoekt FBFC International de mogelijke oorzaken van het voorval om te vermijden dat deze situatie zich kan herhalen bij toekomstige zendingen. Het FANC zal nauwlettend toezien op de analyse en op de maatregelen die FBFC International zal ondernemen.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval). Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

2015-03-18 AIB-Vinçotte International 2

Het bedrijf AIB-Vinçotte International is actief binnen de sector van de industriële radiografie. Bij de aflezing van de passieve dosimeter van een operator van dit bedrijf werd er vastgesteld dat de geregistreerde dosis voor de maand februari opliep tot een dosis die voor een periode van 12 opeenvolgende glijdende maanden iets meer bedroeg dan het drievoudige van de wettelijke limiet (die werd vastgesteld op 20 mSv).

Noch uit het onderzoek dat door de dienst voor fysische controle en de arbeidsgeneesheer gevoerd werd, noch uit de bijkomende analyses kon de oorsprong van deze overschrijding van de dosislimiet worden vastgesteld en evenmin kon er worden bevestigd, of ontkend dat de operator wel degelijk een dergelijke dosis had ontvangen.

Bijgevolg heeft de arbeidsgeneesheer beslist om de dosis te behouden, maar heeft hij de operator evenwel de toestemming gegeven om zijn activiteiten verder te zetten, mits de toepassing van de meest strikte dosisbeperkingen en een aangepaste dosimetrische opvolging en voor zover de gecumuleerde dosis over een periode van 5 jaar (zowel de voorbije als de nog komende jaren) beneden de 100 mSv blijft.

Gelet op de mogelijk door de operator ontvangen dosis werd dit incident ingedeeld op niveau 2 van de INES-schaal.

2015-03-03 AIB-Vinçotte International 1

Op dinsdag 3 maart 2015 is tijdens de uitvoering van tests door Osirix (leverancier van gammagrafiecontainers) bij AIB-Vinçotte International (AVI) een Iridium-192-bron met een activiteit van 1 TBq uit zijn container gevallen. Een nucleaire inspecteur van het FANC en een werknemer van Osirix liepen daarbij mogelijk een stralingsdosis van 2 mSv op. Ter referentie: de dosislimiet voor beroepshalve blootgestelde personen bedraagt 20 mSv per 12 opeenvolgende glijdende maanden.

De oorzaak van dit voorval wordt momenteel onderzocht. AVI en FANC werken aan een voorstel voor correctieve acties om te vermijden dat deze situatie zich in de toekomst kan herhalen.

Na analyse werd dit incident voorlopig ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is begrijpelijk voorstelt. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval). Een gebeurtenis die wordt ingedeeld op niveau 1 stemt overeen met een anomalie waarvan de gevolgen relatief beperkt en lokaal zijn.Laatste update

30/03/2016 - 15:42


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen