NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Het Nationaal Verslag over de nucleaire veiligheid

Met dit verslag (enkel beschikbaar in het Engels pdf) wordt voldaan aan het engagement dat België heeft genomen als verdragsluitende partij van het Verdrag over de Nucleaire Veiligheid (NSC - Nuclear Safety Convention), dat in 1996 in werking is getreden. Dit werd opgesteld door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) met de samenwerking van de Associatie Vinçotte Nucléaire (AVN) en Electrabel.

Het hoofddoel van het verdrag is om op wereldschaal een hoog niveau van veiligheid van de nucleaire installaties te bekomen en te behouden. Het verdrag verplicht de verdragsluitende partijen om de beginselen van de verschillende artikelen toe te passen. Deze omvatten alle relevante materies voor de oprichting van een volwaardig nationaal systeem dat geschikt is om een hoog niveau van veiligheid te garanderen. In het bijzonder dienen we hierbij het belang dat aan de volgende principes en elementen wordt gehecht, te onderlijnen:

Voorrang aan de nucleaire veiligheid bij de exploitatie van kerncentrales;

Regelmatige en grondige controle van de veiligheid van de installaties;

Opstellen van een wettelijk kader waarin strikte criteria worden gedefinieerd inzake de aflevering van de vergunningen en de exploitatie van installaties
en waarbij de veiligheidsautoriteiten hun reglementaire inspectie- en evaluatieopdrachten onafhankelijk kunnen uitvoeren;

De veiligheidsautoriteiten voldoende financiële en menselijke middelen verschaffen;

Een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden binnen het nationale systeem doorvoeren. De uiteindelijke verantwoordelijkheid met betrekking
tot de veiligheid van de installatie bij de exploitant leggen;

Rekening houden met de menselijke en organisatorische factoren bij de evaluatie van de veiligheid;

De blootstelling van de werkers en de bevolking aan ioniserende stralen op een zo laag mogelijk niveau houden;

Voorbereiden en regelmatig testen van de interventieplannen met het oog op de bescherming van de werkers en de bevolking in geval van incidenten of ongevallen die radiologische gevolgen kunnen hebben.

In het Nationaal Verslag, dat om de drie jaren wordt opgesteld, wordt uiteengezet hoe de NSC-principes worden toegepast. Dit verslag wordt bijgevolg om de drie jaren aangepast aan de ontwikkelingen i.v.m. de handelingen,de wijzigingen aan de installaties of de wetgeving alsook aan elke andererelevante gebeurtenis.

Bij de vergaderingen van de verdragsluitende partijen wordt elk nationaal verslag onderworpen aan een peer review waarbij de inhoud kritisch wordt onderzocht, de gestelde vragen worden beantwoord en, indien nodig, aanbevelingen worden geformuleerd. Een bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontwikkelingen sinds de vorige peer review.

In het kader van de algemene beschermingsmaatregelen die ten gevolge van 11 september 2001 werden genomen, is bijlage 1 niet beschikbaar in de openbare versie van het nationaal verslag vermits deze bijlage plannen en foto's van installaties inhoudt.

Andere informatiebron - IAAE


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen