NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Deskundigen bevoegd in de fysische controle

Index

Fysische controle en deskundige bevoegd in de fysische controle


De controle en het toezicht op de veiligheid in de Belgische inrichtingen die gebruik maken van ioniserende stralingen gebeurt op verscheidene niveaus en door verschillende instanties. Deze “fysische controle” kan gedefinieerd worden als

het geheel van maatregelen, uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder, met als doel te verifiëren dat de bevolking, de werknemers en het leefmilieu op afdoende wijze worden beschermd tegen het gevaar van ioniserende straling en dat de veiligheidsrisico's op afdoende wijze worden beheerst in de op te leveren en in gebruik gestelde installaties of uitrustingen, met uitzondering van het gezondheidstoezicht op beroepshalve aan ioniserende straling blootgestelde personen; van het toezicht op de medische blootstelling van personen en van het toezicht op de fysieke beveiliging tegen kwaadwillig opzet.

Het eerste niveau is de dienst voor fysische controle die door de exploitant zelf kan opgericht worden. Het tweede niveau bestaat uit de controles van de erkende instelling en BEL-V, die op regelmatige basis en op systematische wijze controles uitvoeren onder toezicht van het Agentschap.

De taken inzake fysische controle worden gedefinieerd in artikel 23 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 . Indien de exploitant van een inrichting niet beschikt over een eigen dienst voor fysische controle, dient hij voor het uitvoeren van deze taken beroep te doen op een erkende instelling.

 Terug naar boven

Verplichtingen en erkenningsvoorwaarden voor deskundigen bevoegd in de fysische controle


De deskundigen die werken op de dienst voor fysische controle van een inrichting of die werken voor een erkende instelling of Bel V dienen te beschikken over een erkenning die door het FANC verleend wordt (artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001). Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen

  • Erkenningen als deskundige bevoegd in de fysische controle van klasse I: Deskundigen met dit type erkenning zijn zij die de dienst voor fysische controle kunnen leiden van inrichtingen van klasse I, II of III, van voertuigen met kernaandrijving of van ondernemingen die het vervoer van radioactieve stoffen verzekeren of zij die controlebezoeken afleggen in deze inrichtingen, voertuigen met kernaandrijving of bij deze vervoeroperaties.
  • Erkenningen als deskundige bevoegd in de fysische controle van klasse II: Deskundigen met dit type erkenning zijn zij die de dienst voor fysische controle kunnen leiden van inrichtingen van klasse II, of III of van ondernemingen die het vervoer van radioactieve stoffen, met uitsluiting van het vervoer van splijtstoffen onder speciale vergunning verzekeren of zij die controlebezoeken afleggen in deze inrichtingen of bij deze vervoeroperaties.

De voorwaarden om erkend te worden als deskundige bevoegd in de fysische controle staan beschreven in artikel 73.2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001.

 Terug naar boven

Aanvraag tot erkenning als deskundige bevoegd in de fysische controle


De aanvrager dient een aanvraag in bij het Agentschap om een erkenning als deskundige in de fysische controle te krijgen of om zijn bestaande erkenning te verlengen. De inhoud van deze erkenningaanvraag is vastgelegd in artikel 73.3 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 en wordt verduidelijkt in een bijkomend informatiedocument pdf van het FANC.

Het Agentschap zal de ontvangst van uw aanvraag schriftelijk bevestigen. Indien er bijkomende informatie gewenst wordt om de aanvraag te vervolledigen, zal het Agentschap hiervoor met de aanvrager contact opnemen.

In een volgende stap kan de aanvrager worden uitgenodigd voor een persoonlijk interview. Het persoonlijke interview is vooral bedoeld om de specifieke kennis en de attitudes van de kandidaat te evalueren, en te polsen naar zijn of haar huidige rol, taken en verantwoordelijkheden en motivatie. Dit interview is gebruikelijk als het gaat om een aanvraag voor het verlenen van een nieuwe erkenning.

Voor een erkenning als deskundige bevoegd in de fysische controle van klasse I zal de aanvraag ter advies voorgelegd worden aan de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen, een onafhankelijk adviesorgaan van het Agentschap.

De erkenning wordt uiteindelijk door het Agentschap verstrekt of geweigerd.

In de erkenning worden duidelijk de voorwaarden bepaald met betrekking tot de geldigheidsduur (normaliter 3 jaar voor een eerste erkenning, 6 jaar voor een verlenging), evenals met betrekking tot de klasse en de aard van de inrichtingen waarvoor de erkenning geldig is.

 Terug naar boven

Aanvraag tot verlenging/wijziging van een erkenning


Gelet op de gemiddelde behandelingstijd voor een aanvraag, wordt aanbevolen om minstens vier maanden voor het verstrijken van uw erkenning, een verlenging aan te vragen bij het Agentschap.

Een overzicht van deze inlichtingen en documenten die bij een verlenging van een erkenning ingediend moet worden kan u vinden in het informatiedocument pdf dat door het Agentschap werd opgesteld.

 Terug naar boven

Lijst van erkende deskundigen bevoegd in de fysische controle


De toekenning of verlenging van erkenningen van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I en II moeten bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

Daarnaast publiceert het FANC ook een lijst met namen van de erkende deskundigen en de einddatum van hun erkenning op de FANC website. Deze lijst wordt op maandelijkse basis bijgewerkt.

Lijst Erkende Deskundige in de FC van klasse I

Lijst Erkende Deskundige in de FC van klasse II

 Terug naar boven

Meer informatie


Meer inlichtingen betreffende de aanvraagprocedure kunnen worden bekomen bij:

Dienst Nucleaire Basis Inrichtingen
Departement Inrichtingen en Afval
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel

Contact: http://www.afcn.fgov.be/nl/page/contact/4.aspx

 Terug naar boven


Documenten


Laatste update
16/06/2017 - 13:03


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen