NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

De 6de toetsingsconferentie van het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid

De zesde voltallige bijeenkomst van alle landen die het Verdrag inzake nucleaire veiligheid hebben onderschreven, werd van 24 maart tot 4 april 2014 op de zetel van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA), te Wenen, gehouden. Het hoofddoel van het verdrag is om wereldwijd de veiligheid van de nucleaire installaties op een hoog niveau te tillen en dit niveau in stand te houden.

Een groot gedeelte van de bijeenkomst was gewijd aan de opvolging van de acties na Fukushima. Een speciaal hiervoor aangeduide rapporteur heeft de balans opgemaakt van de verschillende wereldwijd uitgevoerde of uit te voeren acties.

De verdragsluitende landen hebben hun engagement opnieuw bevestigd voor wat betreft de besluiten van de buitengewone vergadering van het Verdrag die doorging in augustus 2012 en gewijd was aan het ongeval van Fukushima.

Tot slot hebben de verdragsluitende landen met een tweederdemeerderheid beslist om in de loop van het jaar een diplomatieke conferentie te organiseren, die tot doel zal hebben een amendement bij het verdrag te onderzoeken dat door de Zwitserse confederatie werd voorgesteld.

Dit amendement stelt een veiligheidsdoelstelling voor nieuwe reactoren voor, met name de uitsluiting, onder alle omstandigheden, van de mogelijkheid van een radioactieve uitstoot die tot een blijvende besmetting van het milieu zou kunnen leiden. Deze veiligheidsdoelstelling voor nieuwe reactoren moet als referentie dienen voor de veiligheidsverbeteringen aan bestaande reactoren.

In een nationaal verslag, dat elke partij bij het Verdrag moet opstellen, wordt uiteengezet hoe het de principes van het Verdrag toepast. Dit verslag wordt bovendien om de drie jaar aangepast aan de ontwikkelingen die zich sinds de redactie van het vorige verslag hebben voorgedaan op het niveau van de praktijken, de wijzigingen aan installaties, wijzigingen aan de regelgeving of elk relevant voorval.

Alle ingediende verslagen worden onderworpen aan een peer review proces. Zij worden onderzocht en maken het voorwerp uit van schriftelijke vragen vanwege de andere partijen, nog voor de eigenlijke conferentie plaatsvindt. Tijdens de vergadering zelf stelt elke partij haar verslag voor, geeft antwoord op de schriftelijke vragen en de bemerkingen en op de bijkomende vragen die tijdens het debat binnen de groep werden gesteld. Dit review proces laat, enerzijds, toe om een zicht te hebben op de veiligheidstoestand van de installaties van de andere partijen, evenals op de reglementaire voorzieningen en het biedt anderzijds de mogelijkheid aan de specialisten op dit gebied om, in een internationaal verband, te komen tot een onderlinge uitwisseling van informatie, lessen die uit ervaringen kunnen worden getrokken, alsook van methodologieën die worden aangewend.

De peer review van het Belgisch systeem heeft niet tot bijzondere voorstellen geleid.

De volgende uitdagingen (challenges) werden benadrukt:

  • De bijzondere aandacht die zal moeten uitgaan naar de ontmanteling ten gevolge van de phase out-wet;
  • De afronding van het nationale actieplan na Fukushima;
  • Het probleem van de defectindicaties in de reactorkuipen van Doel 3/Tihange 2;
  • De invoering van het actieplan dat resulteert uit het IRRS-rapport;.

In het eindverslag van de bijeenkomst wordt de stand van zaken opgemaakt van de verschillende onderwerpen waarop tijdens de onderzoeksvergadering van het verdrag de aandacht werd gevestigd: Summary Report of the 6th Review Meeting of the Contracting Parties to the Convention on Nuclear Safety .

Bijkomende informatieLaatste update
06/06/2014 - 15:07


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen