NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

De 4de toetsingsconferentie van het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid

De 4de voltallige bijeenkomst van alle landen of instanties die het Verdrag inzake nucleaire veiligheid hebben onderschreven, werd gehouden op de zetel van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) te Wenen van 14 tot 25 april 2008. Het hoofddoel van het verdrag is om op wereldschaal de veiligheid van de nucleaire installaties op een hoog niveau te tillen en dit niveau in stand te houden.

In een nationaal verslag, dat elke partij bij het Verdrag moet opstellen, wordt uiteengezet hoe het de principes van het Verdrag toepast. Dit verslag wordt bovendien om de drie jaar aangepast aan de ontwikkelingen die zich sinds de redactie van het vorige verslag hebben voorgedaan op het niveau van de praktijken, de wijzigingen aan installaties, wijzigingen aan de regelgeving of elk relevant voorval..

Alle ingediende verslagen worden onderworpen aan peer review proces. Zij wordenonderzocht en maken het voorwerp uit van schriftelijke vragen vanwege de andere partijen, nog voor de eigelijke conferentie plaatsvindt. Tijdens de vergadering zelf wordt stelt elke partij haar verslag voor, geeft antwoord op de schriftelijke vragen en de bemerkingen en op de bijkomende vragen die tijdens het debat binnen de groep werden gesteld. Dit review proces laat, enerzijds, toe om een zicht te hebben op de veiligheidstoestand van de installaties van de andere partijen, evenals op de reglementaire voorzieningen en het biedt anderzijds de mogelijkheid aan de specialisten op dit gebied om, in een internationaal verband, te komen tot een onderlinge uitwisseling van informatie, lessen die uit ervaringen kunnen worden getrokken, alsook van methodologieën die worden aangewend.

De peer review van het Belgisch systeem heeft de volgende goede praktijken aan het licht gebracht:

  • Het systeem van de periodieke veiligheidsherzieningen, waarvan de nieuwe zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de recente aanbevelingen van de IAEA ter zake;
  • Het systeem van de ervaringsuitwisseling m.b.t. de exploitatie, de opvolging ervan door Bel V en de wettelijke mogelijkheid die de veiligheidsautoriteit heeft om veiligheidsanalyses aan de exploitant te vragen;
  • Het kwaliteitsborgingssysteem van de exploitant, met integratie van de aanbevelingen van de IAEA op dit gebied;
  • De overdracht van AVN naar een filiaal van het FANC (BEL V) werd eveneens beschouwd als een verbetering van de regelgevingsinstantie.

De volgende uitdagingen (challenges) werden tevens benadrukt:

  • Het handhaven van bekwame menselijke middelen op het gepaste niveau, rekening gehouden met de op pensioenstelling van ervaren personeelsleden;
  • Het welslagen van de oprichting van de nieuwe organisatorische structuren, zowel bij de exploitant als bij de regelgevingsinstantie (FANC + BEL V) om zo een hoog veiligheids- en toezichtsniveau te kunnen blijven garanderen;
  • Het nakomen van de verplichtingen die in het kader van WENRA werden aangegaan;
  • Het voorbereiden van de in het voouitzicht gestelde internationale evaluatie (IRSS) van de Belgische regelgevinginstantie.

In het eindverslag van de bijeenkomst wordt de stand van zaken opgemaakt van de verschillende onderwerpen waarop tijdens de onderzoeksvergadering van het verdrag de aandacht werd gevestigd:
Summary Report of the 4th Review Meeting of the Contracting Parties to the Convention on Nuclear Safety (PDF)

Bijkomende informatie


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen