NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Arbeidsgeneesheren

Index

 1. Wettelijke referenties m.b.t. het medisch toezicht op beroepshalve blootgestelde personen
 2. Verplichtingen van de werkgevers op het gebied van het medisch toezicht van beroepshalve blootgestelde personen
 3. Rol van de erkende arbeidsgeneesheer
 4. Verplichtingen en erkenningscriteria voor het uitvoeren van het medisch toezicht op beroepshalve blootgestelde personen
 5. Erkenningsaanvraag
 6. Activiteitenverslag en permanente vorming
 7. Opleidingen en rondetafels over het medisch en dosimetrisch toezicht op werknemers blootgesteld aan ioniserende straling

1. Wettelijke referenties m.b.t. het medisch toezicht op beroepshalve blootgestelde personen

 Terug naar boven

2. Verplichtingen van de werkgevers op het gebied van het medisch toezicht van beroepshalve blootgestelde personen


De werkgever treft de vereiste maatregelen opdat de beroepshalve blootgestelde werknemers verplicht aan het arbeidsgeneeskundig toezicht onderworpen worden.

Dit arbeidsgeneeskundig toezicht bestaat hoofdzakelijk uit:

 • Een medisch onderzoek bij indienstneming
 • Periodieke onderzoeken;
 • Desgevallend de onderzoeken bij werkhervatting of bij een tewerkstelling op een andere plaats.

(Referentie 1, artikelen 4 tot 6 pdf)

De arbeidsgeneesheren belast met dit medisch toezicht moeten erkend zijn zoals voorzien in artikel 75 van referentie 2.

 Terug naar boven

3. Rol van de erkende arbeidsgeneesheer


De 4 belangrijkste taken van de erkende arbeidsgeneesheer zijn:

 • het medisch toezicht op de blootgestelde werknemers
 • de evaluatie en de interpretatie van de doses
 • Informatie van de werknemers over de risico's inherent aan de ioniserende straling
 • analyse van de risico's inherent aan ioniserende straling

 Terug naar boven

4. Verplichtingen en erkenningsvoorwaarden voor het uitvoeren van het medisch toezicht op beroepshalve blootgestelde (referentie 2, artikel 75)


De arbeidsgeneesheren belast met de medische controle van beroepshalve blootgestelde personen moeten door het Agentschap worden erkend. Meer info

 Terug naar boven

5. Erkenningsaanvraag en -modaliteiten


De erkenningsaanvraag wordt per aangetekend schrijven aan het Agentschap gericht. Hierin worden de klassen gespecificeerd waarin de betrokkene de medische controle van de beroepshalve blootgestelde personen wenst uit te oefenen. De aanvraag dient tevens alle door het Agentschap gevraagde documenten en inlichtingen te bevatten.

Een overzicht van deze inlichtingen en documenten kan u vinden in het inlichtingenformulier doc voor de arbeidsgeneesheren die een erkenning aanvragen.

De erkenning wordt door het Agentschap, na advies van de in artikel 54.9, referentie 2 bedoelde jury, verstrekt of geweigerd. Meer inlichtingen betreffende de aanvraagprocedure kunnen worden bekomen bij:

Véronique Mertens
Secretariaat van de Medische Jury
Departement Gezondheid en Leefmilieu
Dienst Bescherming van de Gezondheid
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel
Tel. : +32 2 289 21 27
E-mail : medicaljury@fanc.fgov.be

In de erkenning worden duidelijk de voorwaarden bepaald m.b.t. de geldigheidsduur, evenals m.b.t. de klasse en de aard van de inrichtingen waarvoor de aan de betrokkenen verstrekte erkenning geldig is.

Nieuwe data voor de zittingen van 2014


De zittingen zullen doorgaan op :

 • donderdag 13/03, uiterste datum indienen dossier: 16/01
 • donderdag 05/06, uiterste datum indienen dossier: 03/04
 • donderdag 11/09, uiterste datum indienen dossier: 10/07
 • donderdag 11/12, uiterste datum indienen dossier: 16/10

Op verzoek van de Voorzitter en de secretaris van de jury zullen dossiers die 3 volle weken voor de zitting nog onvolledig zijn automatisch uitgesteld naar de volgende zitting van de jury.

 Terug naar boven

6. Activiteitenverslag en permanente vorming (referentie 2, artikel 75.2)


De geneesheer, erkend voor de controle van beroepshalve blootgestelde werknemers, is verplicht om na een periode van dienstactiviteit van 3 jaar en, vervolgens, na elke periode van dienstactiviteit van 6 jaar een activiteitenverslag aan het Agentschap over te maken. Dit activiteitenverslag moet worden opgesteld op basis van een door het Agentschap gedefinieerd model doc.

De erkende arbeidsgeneesheer dient tevens zijn kennis en zijn bekwaamheid op peil te houden en verder te ontwikkelen, ook op het gebied van de stralingsbescherming, in het kader van een permanente vorming van universitair niveau.
Samen met dit activiteitenverslag dient hij dan ook een overzicht van zijn permanente vorming aan het Agentschap over te maken.

Formulier permanente vorming doc

Permanente vorming stralingsbescherming

 Terug naar boven

7. Opleidingen en rondetafels over het medisch en dosimetrisch toezicht op werknemers blootgesteld aan ioniserende straling


4 oktober 2013: Permanente vorming arbeidsgeneesheren – Wat te doen bij incidenten?

29 mei 2009: Rondetafel over het medisch en dosimetrisch toezicht op werknemers die worden blootgesteld aan ioniserende straling


 Terug naar boven


Documenten


Laatste update
05/02/2014 - 11:15


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen