NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

5.5.5. De actuele stand van zaken van de PVE per installatie

5.5.5.1. Algemene onderwerpen voor de volledige site van het SCK-CEN

Bescherming van de omgeving


De atmosferische radioactieve lozingen naar de omgeving per installatie zijn gedurende de vorige exploitatieperiode beneden de toegelaten maandelijkse en jaarlijkse lozingslimieten gebleven. De totale lozingen van het SCK•CEN blijven ruim onder de toegelaten lozingslimieten.
In toepassing van het ARBIS waarin de nieuwe dosislimieten voor de algemene bevolking bepaald zijn, werden nieuwe lozingslimieten voorgesteld door het SCK·CEN. De ervaring leert dat ook ruimschoots aan de nieuwe limieten kan worden voldaan.

Deze actie is afgerond. De nieuwe uitbatinglimieten werden in het veiligheidsrapport opgenomen.

Gecontroleerde en bewaakte zones


Gedurende de voorbije jaren is de bestemming van een groot aantal gebouwen, laboratoria en installaties gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat de indeling van de gebouwen in gecontroleerde en bewaakte zones, zoals voorzien in de wetgeving, regelmatig aangepast werd. Hierdoor is in veel gevallen de indeling niet meer optimaal en is het, met het oog op efficiënter toezicht, wenselijk de volledige situatie grondig te evalueren. De situatie werd nagezien door de dienst voor Fysische Controle van het SCK•CEN en gecontroleerd door Bel V. Deze actie is afgerond. De herziene indeling van de gecontroleerde en bewaakte zones werd opgenomen in het veiligheidsrapport.

Noodplan


In kader van het nucleaire noodplan werd een aantal ongevalsscenario's uitgewerkt. Deze scenario's beschrijven een aantal mogelijke ongevallen, met inbegrip van een inschatting van de gevolgen. Dit moet een snellere communicatie met de overheid toelaten opdat de overheid tijdig de nodige tegenmaatregelen zou kunnen treffen bij een ongeval met gevolgen voor de omgeving. In de toekomst zullen deze scenario's verder uitgewerkt worden en gebruikt worden bij noodplanoefeningen. Het rapport met de uitgewerkte ongevalsscenario's werd voorgelegd aan de EI en goedgekeurd. Het houdt ook rekening met de wijzigingen die in het nationale noodplan van de overheid werden ingevoerd per Koninklijk Besluit van 2003. Momenteel worden de resultaten van dit rapport verwerkt (aanpassen van noodplanprocedures). In zijn streven naar continue verbetering heeft het SCK•CEN het bestaand interventievoertuig vervangen door een nieuw interventievoertuig uitgerust met nieuwe meetapparatuur die kan gebruikt worden in noodsituaties.

interventievoertuig

Figuur 2: Het nieuwe interventievoertuig uitgerust met meetapparatuur

Externe risico's


Externe risico's wijzigen als gevolg van veranderingen in de omgeving. Bijzondere aandacht werd besteed aan volgende risico's:

  1. Externe explosies: Bijkomende risico's sinds de vorige PVE zijn een hoge-drukgasleiding met ontspanstation. Daarnaast zijn er een aantal risico's verdwenen zoals een benzinestation en enkele gasopslagtanks. Een nieuwe studie i.v.m. het risico op schade met radiologische gevolgen is uitgevoerd. De besluiten van deze studie worden onderzocht door de Erkende Instelling.
  2. Impact vliegtuigongevallen: Sinds de vorige studie (1986) is zowel het luchtverkeer als de bestemming en de indeling van een aantal gebouwen veranderd. Dit maakte een actualisatie van de studie in verband met de impact van vliegtuigongevallen noodzakelijk. De studie werd uitgevoerd en ligt ter evaluatie bij de erkende instelling.
  3. Bosbranden: Gezien de ligging in een bosrijke omgeving dienen de mogelijke gevolgen van een bosbrand te worden geëvalueerd. In de loop van 2007 werd een studie gemaakt van de mogelijkheden om de site te beveiligen tegen bosbranden. In de komende jaren zullen de resultaten van deze studie uitgevoerd worden binnen het kader van het bestaande bosbeheerplan van het SCK·CEN.
  4. Externe overstromingen: De kans op een overstroming met mogelijke gevolgen voor de nucleaire veiligheid werd geëvalueerd. Een analyse van de topografie van de streek en van de historische overstromingen toont aan dat de kans op ernstige overstroming van de site van het SCK·CEN verwaarloosbaar is.
  5. Seisme: Voor de site werd een referentieaardbeving gedefinieerd, die wordt gebruikt om de weerstand van BR1 tegen aardbevingen te evalueren. Voor BR2 werd reeds in 1997 een seismische analyse gemaakt. Deze heeft geleid tot een aantal verstevigingen aan de installatie.

Vaste meetketens stralingscontrole


Installaties waarin belangrijke hoeveelheden radioactieve materialen aanwezig zijn, zijn uitgerust met een aantal vaste meetketens voor stralingscontrole. Momenteel zijn deze meetketens nog volledig operationeel en zijn ze, hoewel ze reeds lange tijd in dienst zijn, nog steeds betrouwbaar. Op langere termijn zouden er zich problemen kunnen voordoen in verband met de beschikbaarheid van vervangingsonderdelen. De nodige investeringen moeten worden gedefinieerd om ook in de verre toekomst nog een betrouwbare werking van de meetketens te verzekeren. In het kader van deze PVE werden de vaste meetketens nagezien van BR1, BR2, VENUS, LHMA en SCH (voor een beschrijving van deze installaties: zie verder). Op basis van deze evaluatie werd een actieplan uitgewerkt voor de vervanging van een aantal meetketens in de komende vijf jaar.Laatste update
23/12/2010 - 08:39


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen