NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Nucleaire risico's in België - De overheid waakt over uw veiligheid

Jodiumcampagne


Voor de meest actuele informatie, zie www.nucleairrisico.be

Een ongeval in een kerncentrale kan ernstige gevolgen hebben voor de bevolking. Daarom heeft de overheid een informatiecampagne georganiseerd die past in het kader van het Noodplan voor Nucleaire Risico's voor het Belgische grondgebied, vastgesteld bij koninklijk besluit van 27 september 1991.

Deze preventiecampagne voorziet niet alleen in de verdeling van jodiumtabletten die de omwonende bevolking zo goed mogelijk trachten te beschermen tegen de gevolgen van een eventueel kernongeval waarbij radioactief jodium zou kunnen vrijkomen, maar ook in de verspreiding van duidelijke en praktische informatie voor alle burgers.


In dat verband kunnen verschillende documenten geraadpleegd worden op deze site:

Kernongevallen en jodiumprofylaxe

Samenvatting


In de context van de noodplannen ontwikkeld voor ongevallen die zich kunnen voordoen in nucleaire installaties, wordt in dit artikel de balans opgemaakt van de beschikbare informatie betreffende de bestraling van de schildklier. Bijzondere aandacht wordt besteed aan door straling geïnduceerde schildklierkanker en dit ten gevolge van een interne blootstelling aan radio-isotopen van jodium en meer bepaald van jodium-131. Na een kort overzicht van de klassieke gegevens, voornamelijk betreffende medische bestralingen of blootstellingen te Hiroshima en Nagasaki, wordt de informatie die werd verkregen op basis van studies van bevolkingsgroepen die de invloed van het ongeval te Tsjernobyl hebben ondergaan, in detail weergegeven. Tien jaar na het ongeval is het meest opvallende - en minst aanvechtbare – gevolg de belangrijke stijging van de incidentie van schildklierkanker bij kinderen uit die streken die het meest werden beïnvloed door de eerste neerslag afkomstig van de radioactieve wolk. Deze kankers treffen in het bijzonder de zeer jonge kinderen, ze hebben een opmerkelijke korte latentieperiode en ze zijn zeer agressief van aard. De resultaten bevestigen de noodzaak om te voorzien in een jodiumprofylaxe voor de bevolking die woont in de nabijheid van nucleaire sites, en ze sporen aan tot een verhoogde waakzaamheid bij de jongste bevolkingsgroepen.

Kernongevallen en jodiumprofylaxe (PDF - 9MB)

 


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen