NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

26 januari 2005: Het FANC publiceert de synthese van het actieplan van Electrabel

Index

De context van het actieplan


Naar aanleiding van de brieven van de Association Vinçotte Nucléaire (AVN) aan de directie van Electrabel omtrent de veiligheidscultuur op de sites van Tihange en Doel, had het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) gereageerd door middel van het uitvoeren van een audit gedurende de zomer en herfst 2004 op beide sites. Het syntheserapport van deze audit is beschikbaar op de website van het FANC. Het FANC vroeg aan de directie van beide sites om tegen 1 januari 2005 een actieplan voor te stellen dat de nodige correctieve maatregelen omschrijft die Electrabel zal ondernemen om zowel de door AVN, als de door het FANC vastgestelde tekortkomingen weg te werken.

Electrabel diende dit actieplan voor de voorziene datum in. Het FANC heeft het actieplan besproken en - in gezamenlijk overleg met AVN, de algemene directie van Electrabel en de directies van beide nucleaire sites - goedgekeurd op 13 januari 2005. Een samenvatting van dit actieplan wordt hieronder weergegeven.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat dit actieplan geen statisch gegeven is. Alle acties zullen de nodige aandacht en opvolging krijgen en, daar waar nodig, wordt het plan aangepast en bijgestuurd in de loop van het jaar 2005. Door middel van regelmatig overleg, specifieke inspecties van het FANC en de permanente controle van de erkende deskundigen van AVN, volgen het FANC en AVN de implementatie van dit actieplan op de voet op. Het FANC plant een eerste globale evaluatie van de resultaten van de verschillende acties tegen 1 februari 2006.

 Terug naar boven

De 5 grote themas van het Actieplan


Een actieplan werd ingediend door beide nucleaire sites. Aangezien een aantal vastgestelde problemen dezelfde zijn op beide sites, zijn een groot aantal van de door Electrabel voorgestelde acties terug te vinden in het actieplan van beide sites. De hieronder vermelde acties zijn dan ook geldig voor beide sites, tenzij specifiek anders vermeld.
De geplande acties worden ondergebracht in 5 thema's zoals voorgesteld in het syntheserapport van de audit van het FANC. Het dient tevens vermeld dat Electrabel intussen een aantal acties al sinds geruime tijd gestart heeft. Een deel hiervan werd reeds succesvol uitgevoerd en afgerond.

 Terug naar boven

1. Implementatie van de globale reorganisatie NUC21


Een van de beoogde voordelen van de implementatie van NUC21 was het invoeren van standaardwerkwijzen en -procedures voor de gehele site, waar dit vroeger eerder per centrale gebeurde. Dit impliceerde het overschakelen van een organisatie van de site per centrale naar een globale organisatie met verschillende entiteiten, "clusters" genoemd, die samenwerken voor al de kerncentrales.
Een grondige analyse van het organigram is lopend om de nodige middelen en mankracht op een optimale wijze in te zetten en om eventuele wijzigingen in de organisatie door te voeren. Deze analyse is al gedeeltelijk uitgevoerd op de site van Tihange d.m.v. een interne audit. Verder zal een audit door een team van experten van de internationale groep WANO (World Association of Nuclear Operators) plaats vinden. Hierbij wordt de organisatie getoetst aan de internationale standaarden en praktijken. Ook voor de site van Doel wordt een interne audit voorzien, alsook de audit door het team van WANO.

De relaties tussen de verschillende clusters zal worden versterkt door het formuleren van gezamelijke objectieven en het opsporen en wegwerken van de grijze zones en communicatiestoornissen tussen de verschillende clusters. De eerste resultaten hebben reeds geleid tot bijkomende aanwervingen van zowel kaderpersoneel als meesterschapspersoneel en verdere bijkomende aanwervingen zijn gepland voor de komende jaren.

 Terug naar boven

2. Werking van de dienst voor fysische controle


Zoals voorzien in de reglementering moet de exploitant van kerncentrales een dienst voor fysische controle inrichten die belast is met het organiseren en het toezicht houden over de nodige maatregelen om de naleving van het ARBIS [1] te verzekeren, alsook de vergunningsbesluiten en de beslissingen van het FANC. Om dit te verwezenlijken dient de dienst fysische controle over de nodige middelen en competentie te beschikken.

Electrabel erkent dat de impact van de reorganisatie NUC21 voor de dienst voor fysische controle vrij groot was. De voornaamste acties die binnen dit thema voorgesteld werden, betreffen de aanwerving en specifieke vorming van bijkomend personeel om de taken van de dienst voor fysische controle beter te vervullen, het duidelijk benadrukken van de rol en de belangrijkheid van een aantal sleutelfuncties binnen de dienst, alsook een verhoogde waakzaamheid om de overdracht van de kennis bij het vertrek van één van de leden van de dienst te garanderen.

 Terug naar boven

3. Relatie exploitant - AVN


Zowel de exploitant als AVN zijn er zich van bewust dat een open communicatie een sleutelelement is in het streven naar een optimale en efficiënte werking. Ten einde de bestaande relatie verder te verbeteren, zullen voortaan op regelmatige basis en meer frequent vergaderingen georganiseerd worden tussen de directies van Electrabel en AVN met als doelstelling bepaalde probleempunten op een hoger managementniveau te kunnen bespreken.
Er zal ook een procedure opgesteld worden om de meningsverschillen tussen de personeelsleden van Electrabel en de erkende deskundigen van AVN met betrekking tot de verslagen van AVN op een hoger managementniveau te brengen, en - indien nodig - een beroep te doen op de specifieke bevoegdheden van het FANC.

 Terug naar boven

4. Opvolging door de exploitant van de opmerkingen/vragen van AVN


Er is een achterstand in de opvolging door de exploitant van de vragen/opmerkingen van AVN. Samen met AVN, zal een grondige inventarisatie en prioriteitsbepaling van de verschillende vragen opgesteld worden. Vervolgens krijgen deze vragen de nodige aandacht om opgelost te worden: de centrales van Tihange doen hiervoor beroep op enkele ervaren specialisten van Tractebel Engineering, die specifiek hiervoor vrijgemaakt worden. Van de aanwezigheid van deze specialisten wordt eveneens gebruik gemaakt om de jongere kaderleden nog beter vertrouwd te maken met het ontwerp van de centrales ten einde het opnieuw aangroeien van een achterstand te vermijden.

De opvolging van de vragen zal op een meer gestructureerde wijze verlopen (met o.a. het invoeren van een specifieke databank en aangepaste procedures) zodat de aangroei van van de achterstand vermeden wordt.

Voor de centrales van Doel 1 en Doel 2, waar de ontwerpbasis minder volledig gedocumenteerd is in vergelijking met de meer recente centrales, zal een bijkomende inspanning geleverd worden om de technische specificaties en grondslagen van deze centrales in detail te evalueren.

 Terug naar boven

5. Relaties binnen de hiërarchische lijn in Tihange


De directie van Tihange is zich terdege bewust dat de relatie tussen directie en kaders en het personeel in het algemeen dient te verbeteren en neemt dan ook diverse acties om deze relatie terug te versterken. De directie verbindt zich tot een verhoogde aanwezigheid in de installaties, tot het meer open staan voor bestaande problemen, alsook de nodige ondersteuning, gevolgd door acties, te geven bij het opduiken van problemen.

Voorts wordt verwacht dat een structurele aanpassing van het organigram, het aanwerven van bijkomend personeel, en regelmatige (informele) bijeenkomsten met de kaderleden eveneens zullen bijdragen tot een versteviging van de relatie tussen directie en kaderleden.

 Terug naar boven

De opvolging van het actieplan


Ten einde de implementatie van dit actieplan en de effectieve resultaten ervan te kunnen verifiëren, is een opvolging van de voorgestelde acties noodzakelijk. Vooreerst is er een permanente opvolging door de erkende deskundigen van AVN tijdens hun controles op beide sites. Regelmatig overleg op directieniveau tussen Electrabel en AVN zullen toelaten om een globale visie van de implementatie van het actieplan te bekomen en, daar waar nodig, het actieplan bij te sturen. Het FANC zal door middel van regelmatige vergaderingen met de directie van beide sites, alsook door specifieke inspecties, waar telkens één of meerdere aspecten zullen bekeken worden, een opvolging van dicht bij verzekeren.
Al deze gegevens, samen met de resultaten van de WANO audit en de interne audit in Doel, zullen tegen 1 februari 2006 onderwerp uitmaken van een eerste globale evaluatie door het FANC.
Ten slotte zal het FANC via de officiële kanalen een OSART-audit (Operational SAfety Review Team) vragen bij het International Atomic Energy Agency (IAEA) te Wenen voor de site van Tihange . Deze audit is een onafhankelijk evaluatie van de veiligheid, waarbij de gehele organisatie getoetst wordt aan de internationaal toegepaste normen en praktijken inzake nucleaire veiligheid.

 Terug naar boven

[1] Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 betreffende het Algemeen Reglement op de Bescherming van  de bevolking, de werknemers en en het leefmilieu


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen