NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Regelgevend project ‘herziening fysische controle'

Elke exploitant van een inrichting waar gebruik gemaakt wordt van ioniserende stralingen of ondernemingen die deelnemen aan het vervoerd van gevaarlijke goederen van de klasse 7, dient te beschikken over een dienst voor fysische controle en (een) erkende deskundige(n). De opdrachten van de erkende deskundige(n) kunnen dan, al dan niet, aan een erkende instelling toevertrouwd worden.

De organisatie van deze fysische controle van de ingedeelde inrichtingen en transportorganisaties is nog altijd zoals vastgelegd in de reglementaire bepalingen van 2001 (operationalisatie van het FANC).  Begin 2016 is het FANC gestart met een project om deze fysische controle te herzien en dit op basis van de aanbevelingen van de IRRS missie van december 2013, de gevraagde omzetting van de EURATOM Basic Safety Standards van 5 december 2013 en een aantal belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen op het terrein. Het FANC wenst op die manier een duurzame oplossing te bieden en een duidelijkere situatie voor zowel de uitbaters en de transportorganisaties als voor de erkende instellingen te scheppen op basis van de volgende principes:

  • De reglementaire controletaken zijn de verantwoordelijkheid van het FANC (en zijn filiaal Bel V in de inrichtingen van klasse I en IIA);
  • Een soepel en doeltreffend systeem dat aan de uitbaters of de transportorganisaties de mogelijkheid biedt om de expertise van de erkende deskundigen en van de erkende instellingen in te roepen om de stralingsbescherming en de nucleaire veiligheid van zijn installaties/van zijn activiteiten/... te verzekeren.

Binnen dit project werd zowel het huidige ARBIS herzien evenals 4 uitvoeringsbesluiten uitgeschreven. Het eerste uitvoeringsbesluit geeft richtlijnen met betrekking tot de opleiding die de agent voor stralingsbescherming dient te volgen. Een tweede uitvoeringsbesluit beschrijft de gegevens die de exploitant dient door te geven in kader van zijn fysieke inventaris. Een derde geeft dan weer meer duiding bij de vereisten voor een erkende instelling voor fysische controle. Het laatste uitvoeringsbesluit uit dit project beschrijft welke incidenten aangegeven moeten worden aan het FANC en op welke manier deze communicatie dient te gebeuren. Dit project houdt eveneens reeds rekening met de toekomstige wijzigingen  in de regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 gezien deze wijzigingen reeds in voege zullen zijn op het moment dat de wijzigingen met betrekking tot systeem van fysische controle gepubliceerd zullen worden.

Het FANC heeft dit project op 28 juni 2016 voorgesteld aan vertegenwoordigers van al zijn stakeholders tijdens een ronde tafel. Gezien het onmogelijk was om alle individuele exploitanten en geïnteresseerde individuele stakeholders rond tafel te krijgen, werd ervoor geopteerd om verschillende (beroeps)organisaties uit te nodigen voor een overleg. Hierbij treden deze organisaties op als vertegenwoordigers van hun leden of werknemers. Tijdens dit overleg werden de wijzigingen ten opzichte van de huidige wetgeving voorgesteld en kregen de aanwezigen de kans om vragen te stellen over het proces en de inhoud van dit project. De regelgevende teksten werden vervolgens overhandigd aan de aanwezigen en werden eveneens op deze website gepubliceerd. Daarna kregen alle stakeholders de kans om deze teksten door te nemen en hun feedback over te maken en dit uiterlijk op 30 september 2016.

De verschillende reglementaire teksten werden nadien herwerkt rekening houdend met de verschillende ontvangen reacties. Het resultaat van deze herziening kan u in de onderstaande documenten terugvinden. Om de leesbaarheid van de wijzigingen binnen het ARBIS te verhogen hebben wij voor u een geconsolideerde versie van het ARBIS opgesteld, die u eveneens in onderstaande documenten kan terugvinden.

Tijdens de verwerking van de reacties bleek dat een aantal opmerkingen en vragen tot verduidelijking regelmatig terugkwamen. Dit resulteerde in een document met een aantal frequent gestelde vragen (FAQ's). Ook dit document kan u hieronder terugvinden.

In het laatste trimester van 2016 en begin 2017 werden de teksten uitgebreid met een aantal belangrijke aspecten voor de klasse I en IIA inrichtingen, namelijk de opdrachten van Bel V, de financiering van Bel V en het toezicht van het FANC op Bel V. De stakeholders gelinkt aan de klasse I en IIA inrichtingen krijgen dan ook de kans om hun feedback te geven op deze uitbreiding en dit ten laatste op 31 mei 2017. Mogen wij vragen om hiervoor gebruik te maken van het feedbackformulier dat u hieronder kan terugvinden en dit terug te sturen naar feedback@fanc.fgov.be.

De herwerkte teksten zullen in de maand april tijdens een aantal sectorspecifieke informatiesessies toegelicht worden en vervolgens voor advies verstuurd worden naar de verschillende officiële adviesorganen zoals de Hoge Gezondheidsraad, de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Wetenschappelijke Raad en de Europese Commissie. De publicatie van deze documenten wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2018.


Voor meer informatie over dit onderwerp kan u steeds terecht bij:

Mevrouw Jolien BERLAMONT
jolien.berlamont@fanc.fgov.be
02 289 21 30Documenten


Laatste update:
18/05/2017 - 10:40


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen