NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Industriële inrichtingen klasse II en III

Inrichtingen waar gebruik gemaakt wordt van bronnen die ioniserende straling kunnen uitzenden, dienen te beschikken over een door het FANC verleende oprichtings- en exploitatievergunning.

Deze inrichtingen worden volgens de voorwaarden bepaald in artikel 3 van het ARBIS(*) ingedeeld in klasse II of klasse III.

Aan inrichtingen die installaties omvatten die behoren tot verschillende klassen, wordt één (enveloppe)vergunning van de hoogste klasse verleend. Uitzondering hierop zijn de versnellers die binnen een aparte vergunning worden ondergebracht. De aangifte en de overeenkomstige vergunningsprocedure dienen te gebeuren volgens de modaliteiten voorzien onder “Hoofdstuk II - afdeling II” van het ARBIS, naargelang het type aangifte en klasse van de inrichting.

Hieronder vindt u een schematische voorstelling van de stappen die u dient te volgen alvorens u de bronnen die ioniserende straling kunnen uitzenden, mag in gebruik nemen.

AANDACHT

Een installatie kan slecht in bedrijf worden gesteld nadat deze opgeleverd werd door uw erkende instelling!


(*) Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende Algemeen Reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.Index

Vergunningsaanvraag


Een aangifte van een inrichtng of een wijziging ervan moet aangetekend verstuurd worden naar:

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Departement Inrichtingen en Afval
Dienst Industriële Inrichtingen
Ravensteinstraat 36
1000 Brussel

Een aangifte van een inrichting klasse II en II of een wijziging ervan, dient respectievelijk één en twee exemplaren te bevatten.

We vragen u om in kader van een dergelijke aangifte te overleggen met uw dienst fysische controle en hen de aangifte mee te laten ondertekenen. Dit laat deze dienst toe de technische gegevens te verifiëren op correctheid en volledigheid waardoor de behandelingsduur van het dossier kan verkorten. Bovendien kan de toekomstige inbedrijfstelling van de nieuwe of gewijzigde installaties al voorzien worden in hun planning.

Indien, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 27 oktober 2009 betreffende de bedragen en de betalingswijze van de retributies betreffende de ioniserende stralingen, een retributie verschuldigd is, stuurt het FANC u daartoe een verzoek tot betaling.

AANDACHT

Vraag steeds tijdig uw vergunning, of de wijziging ervan, aan zodat u op de gewenste datum de te vergunnen bronnen en/of toestellen in gebruik kan nemen.

U dient aangifte te doen van iedere wijziging (zie types) van deze inrichting tot het moment van melding van volledige stopzetting van activiteit.

Indien voor de eerste maal in België een vergunning wordt aangevraagd voor een nieuw type handeling met een bron die ioniserende straling kan uitzenden, dan dient u het aanvraagdossier aan te vullen met een studie ter rechtvaardiging. Deze dient alle documenten/inlichtingen te bevatten zoals beschreven onder punt §.


 Terug naar boven

1. U start een nieuwe inrichting OF uw vergunning is vervallen?

AANDACHT

In geval van een verhuis van uw inrichting dient u eveneens de stopzetting van activiteit van uw vorige inrichting te melden (zie stopzetting).

Hou bij het bepalen van de inventaris die u wenst op te nemen in de vergunning, rekening met toekomstige uitbreidingen. Dit is noodzakelijk om toekomstige wijzigingen van de vergunning te vermijden. Dit aandachtspunt is te bespreken met uw dienst voor fysische controle.


 Terug naar boven

2. U zal uw inrichting wijzigen?


Indien deze wijziging(en) enkel administratieve gegevens betreft, zie punt 3. In deze aangifte moet u alle wijzigingen aan de inlichtingen, opgesomd in artikel 7 (klasse II) of 8 (klasse III) van het ARBIS, gebeurd sinds de datum van verlening van uw huidige vergunning en/of tengevolge van de voorgestelde wijziging van uw inrichting, vermelden en/of overmaken.

Hiervoor kan u gebruik maken van dit formulier:

Daarnaast dient u, indien van toepassing, eveneens volgende inlichtingen/documenten toe te voegen:

 • de attesten van de bestemmeling van de verwijderde radioactieve bronnen/stoffen,
 • de attesten van de bestemmeling van de verwijderde industriële röntgentoestellen,
 • een up-to-date inventaris van alle bronnen en/of toestellen die ioniserende straling kunnen uitzenden.

 Terug naar boven

3. Administratieve wijzigingen?


De administratieve wijzigingen kunnen onderverdeeld worden in 3 verschillende types:

 1. Overdracht van vergunning (U neemt een inrichting over OF uw inrichting neemt een andere rechtspersoonlijkheid aan),
 2. Verandering van het hoofd van uw inrichting,
  Hier dient u de wijziging te melden én de datum waarop deze plaatsvond.
 3. Overige (bv. straatnaam- of huisnummerwijziging door de gemeente, wijziging van erkende instelling,...)
  Hier dient u de wijziging te melden én de datum waarop deze plaatsvond.

Administratieve wijziging van een inrichting van klasse II of III 

AANDACHT

Indien naast een overdracht er tevens wijzigingen aan uw inrichting zullen plaatsvinden, moet u naast bovenvermeld formulier eveneens de inlichtingen en documenten indienen zoals beschreven in punt 2.


 Terug naar boven

4. Uw huidige vergunning komt binnenkort te vervallen?


Uw huidige vergunning kan enkel verlengd worden indien de geldigheidsduur van uw huidige vergunning(en) niet zal verstrijken binnen de 30 kalenderdagen na datum van ontvangst door het FANC van uw aangifte tot verlenging.

AANDACHT

Indien naast het feit dat uw huidige vergunning komt te vervallen, er tevens wijzigingen aan uw inrichting zullen plaatsvinden, moet u de inlichtingen en documenten indienen zoals beschreven in punt 2


 Terug naar boven

5. U wenst de stopzetting van alle activiteiten van uw inrichting te melden?


Teneinde een officiële bevestiging te kunnen ontvangen waarin de verleende vergunning(en) aan uw inrichting wordt/worden opgeheven, dient u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende melding van stopzetting met vermelding van de datum van stopzetting aan het FANC te bezorgen.

Daarnaast dient u, indien van toepassing, eveneens volgende inlichtingen/documenten toe te voegen:

 • de registers van de fysische controle (enkel in geval van stopzetting van alle activiteiten met bronnen die ioniserende stralingen kunnen uitzenden van de onderneming),
 • de attesten van de bestemmeling van de verwijderde radioactieve bronnen/stoffen,
 • de attesten van de bestemmeling van de verwijderde industriële röntgentoestellen,
 • verslag van de erkende instelling die de stopzetting en de vrijgave van de lokalen bevestigt (in geval van bronnen).

AANDACHT

Enkel wanneer het FANC in het bezit is van alle gevraagde informatie, dient u in de toekomst geen jaarlijkse heffing meer te betalen.


 Terug naar boven

6. Studie ter rechtvaardiging


Een handeling die kan leiden tot een blootstelling aan ioniserende stralingen moet, vooraleer ze de eerste maal vergund of aangenomen wordt voor veralgemeend gebruik, gerechtvaardigd zijn door de voordelen die ze biedt, nadat met alle voor- en nadelen rekening werd gehouden, deze op het gebied van de gezondheid inbegrepen. In deze gevallen dient een studie ter rechtvaardiging te worden toegevoegd aan het aanvraagdossier.

Dit studierapport dient minstens volgende documenten/inlichtingen te bevatten:

 • Technische karakteristieken van het toestel/bron
 • Voorschriften inzake stralingsbescherming door de fabrikant 
 • Advies betreffende de nodige beschermingsmiddelen- en procedures door een erkende deskundige fysische controle
 • Lijst van alternatieve technieken met bewezen veiligheid en efficiëntie (indien van toepassing)
 • Verwachte dosis voor een regelmatige gebruiker, zoals aangeleverd door de fabrikant 
 • Verwachte dosistempo op relevante afstanden (relevant bij gebruik) + dosistempo op 0,1 m vanuit elke toegankelijke hoek, zoals aangeleverd door de fabrikant 
 • Dosisstudie voor de (beroepshalve) blootgestelde en, indien van toepassing, vergelijking van deze met de dosis bij gebruik van de standaardtechniek 
 • Lijst en evaluatie van de beschermingsmiddelen en werkprocedures inzake stralingsbescherming voor de (beroepshalve) blootgestelden 
 • Voorziene opleiding door firma (met opgave aantal deelnemende personeelsleden en functie) 
 • Voorziene opleiding door exploitant (met opgave aantal deelnemende personeelsleden en functie)

 Terug naar boven

Behandelingsduur


Als uw dossier ontvankelijk, volledig en van voldoende technische kwaliteit is, en indien van toepassing retributie betaald werd, wordt uw vergunning binnen een termijn van dertig kalenderdagen verleend.

De effectieve behandelingsduur van uw dossier is echter afhankelijk van verschillende factoren (volledigheid en technische kwaliteit van het initieel aanvraagdossier, datum betalen retributie,....).

Het FANC adviseert de exploitant volgende gemiddelde termijnen in acht te nemen:

Klasse II Nieuwe inrichting 6 maand
Wijziging 3 tot 6 maand
Administratieve wijziging 1 maand
Stopzetting 1 maand
Klasse III Nieuwe inrichting 3 maand
Wijziging 3 maand
Administratieve wijziging 1 maand
Stopzetting 1 maand

 Terug naar boven

Beslissing van het FANC

1. Gunstige beslissing


In geval van een nieuwe inrichting of een belangrijke wijziging aan uw inrichting van klasse II of III, die aan de vereisten voldoet, verleent het FANC altijd een nieuwe vergunning. De geldigheidstermijn van deze nieuwe vergunning bedraagt 15 jaar voor zowel klasse II als voor klasse III.

Een uitzondering hierop is de geldigheidstermijn van een nieuwe vergunning voor mobiele installaties en/of tijdelijk of bij gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden welke 5 jaar bedraagt of korter op aangeven van de exploitant.

Bij een niet-belangrijke wijziging wordt geen nieuwe vergunning opgesteld. U ontvangt een aangetekende brief ter bevestiging dat uw huidige vergunning geldig blijft.

Bij een administratieve wijziging, kan uw vergunning om administratieve redenen herschreven worden. Uw nieuwe vergunning behoudt de geldigheidstermijn van uw oorspronkelijke vergunning. Dit gebeurt enkel in het geval van:

 • een naamswijziging van de onderneming,
 • een wijziging van de rechtsvorm van de onderneming,
 • een straatnaam – en/of huisnummerwijziging door de gemeente.

In alle andere gevallen, ontvangt u een brief waarin u wordt medegedeeld dat het FANC uw correspondentie betreffende de administratieve wijziging goed heeft ontvangen en dat het nieuwe gegeven wordt toegevoegd aan uw vergunningsdossier.

UITZONDERING: indien u over een provinciale vergunning beschikt verleend - vóór 2001 - voor onbepaalde duur, zal een nieuwe vergunning verleend worden met een geldigheidstermijn van 15 jaar.

Bij stopzetting van alle activiteiten wordt u een stopzettingsbesluit opgestuurd.

 Terug naar boven

2. Ongunstige beslissing


Indien het FANC van oordeel is dat de vergunning niet kan worden verleend, wordt u hiervan vooraf op de hoogte gebracht. U hebt in dit geval het recht om binnen de 30 kalenderdagen, vanaf de kennisgeving, gehoord te worden. Het FANC zal een definitieve beslissing nemen na het verstrijken van deze termijn en het al dan niet horen van de exploitant.

Indien er alsnog beslist wordt om u een vergunning te verlenen, zal dit gebeuren zoals hierboven beschreven (Gunstige beslissing). Indien de vergunning niet verleend kan worden, zal u hiervan via een aangetekend schrijven op de hoogte gesteld worden.

 Terug naar boven

3. Beroep


Er zijn verschillende manieren waarop u beroep kan aantekenen tegen een beslissing van het FANC. (informatie over beroepsmogelijkheden)

 Terug naar boven

Oplevering en indienststelling

Oplevering


AANDACHT

Na het verlenen van uw nieuwe vergunning, mag u de (gewijzigde) installatie(s) slechts in gebruik nemen nadat het proces-verbaal (PV) van oplevering van de erkende instelling volledig gunstig is én uitdrukkelijk toelaat dat u de (gewijzigde) installatie(s) in gebruik neemt.


Bij de oplevering van de (gewijzigde) installatie verifieert de erkende instelling of deze aan al de van toepassing zijnde reglementaire bepalingen en bijkomende vergunningsvoorwaarden voldoet. Hier vindt u een overzicht van de minimale opleveringscriteria.

AANDACHT

Zorg dat alle documenten beschikbaar zijn op het moment dat de oplevering plaatsvindt.


Dit is niet van toepassing na verlening van een nieuwe vergunning naar aanleiding van een administratieve wijziging.

Een gedeeltelijke oplevering is mogelijk indien er voor het gebruik van één van deze installaties voldaan wordt aan alle reglementaire bepalingen en de vergunningsvoorwaarden. Een gedeeltelijke oplevering kan zich voordoen  indien nog niet alle vergunde installaties aanwezig of opleverbaar zijn.  Op het PV van oplevering zal door de erkende instelling duidelijk vermeld worden voor welke installaties de oplevering van toepassing is.

 Terug naar boven

Indienststelling


Indien u na de wijziging aan uw inrichting, géén nieuwe vergunning ontvangt maar een brief die bevestigt dat uw bestaande vergunning geldig blijft, is een oplevering door de erkende instelling van de gewijzigde installatie niet vereist.

Er moet echter wel een indienststelling door de erkend deskundige voor fysische controle te gebeuren.

De gunstige beslissingen dienen te worden gecontroleerd en goedgekeurd door uw erkende instelling.

 Terug naar boven

Soorten wijzigingen


Wijzigingen worden verdeeld in 3 types:

 1. Belangrijke wijziging: een wijziging van een inrichting van klasse II of III die volgens het FANC een impact heeft op de stralingsbescherming en/of leidt tot de noodzaak voor bijkomende expertise;
  bv. overgang van een klasse III inrichting naar een klasse II,...
 2. Niet-Belangrijke wijziging: een wijziging van een inrichting van klasse II of III die volgens het FANC een verwaarloosbare impact heeft op de stralingsbescherming en niet leidt tot de noodzaak tot wijziging van de bestaande vergunningsvoorwaarden.
  bv. aankoop van een röntgentoestel waarvan er reeds gelijkaardige vergund zijn, vervangen van een röntgentoestel door een gelijkaardig toestel, verwijderen van een röntgentoestel zonder het te vervangen, ...
 3. Administratieve wijziging: een wijziging van een inrichting van klasse II of III die géén impact heeft op de stralingsbescherming en niet leidt tot de noodzaak tot wijziging van de bestaande vergunningsvoorwaarden.
  bv. overdracht van de vergunning aan een andere exploitant (derden of rechtspersoon), wijziging van de straatnaam of het huisnummer door de gemeente, wijziging van erkende instelling,...

 Terug naar boven


Documenten


Laatste update
09/03/2016 - 16:15


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen