NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Reglementering

Het Agentschap is volledig operationeel sinds 1 september 2001. Op deze datum is het Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen in werking getreden. Door dit besluit wordt de wet van 15 april 1994 effectief uitgevoerd en worden de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de opdrachten van het Agentschap duidelijk omschreven. Het bevat het overgrote gedeelte van de Belgische reglementering op het vlak van de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen.

Het toepassingsgebied is veel ruimer dan in het verleden en omvat praktisch alle situaties en menselijke handelingen die een gevaar op blootstelling aan ioniserende stralingen inhouden en dit zowel voor wat betreft de bescherming van de werkers als de bevolking als het leefmilieu. In het bijzonder worden de risico's verbonden aan de natuurlijke radioactiviteit (bijvoorbeeld radon) geïntegreerd in de reglementering. Het dient vermeld te worden dat op militair vlak ook een specifiek doch gelijkaardig reglement van toepassing is. Verder zijn een aantal algemene maatregelen betreffende de arbeidsgeneeskunde opgenomen in andere Koninklijke besluiten die onder de bevoegdheid vallen van de ambtenaren van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De uitgebreide beschrijving van het nationaal noodplan voor nucleaire ongevallen maakt eveneens het voorwerp uit van een ander besluit.

Dit verzekert de omzetting van alle Europese richtlijnen inzake stralingsbescherming, in het bijzonder de richtlijnen van 1996 en 1997 die de normen ter bescherming van de bevolking, de werkers en het leefmilieu aanzienlijk strenger maken, in het bijzonder deze met betrekking tot de bescherming van de patiënten in het kader van medische blootstelling.English translation of the main regulations


Laatste update
10/02/2014 - 15:08


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen