NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

FANC evalueert stresstest-rapporten Electrabel


Vandaag verklaarde het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) de door Electrabel ingediende stresstest-rapporten  ontvankelijk. Dit wil zeggen dat het FANC, in samenwerking met Bel V, nu definitief gestart is met een grondige evaluatie van de ingediende rapporten. Deze moet afgerond zijn tegen 31 december van dit jaar, datum waarop de nationale evaluatierapporten aan Europa moeten worden overgemaakt.
De evaluatie door FANC en Bel V zal gebeuren via bvb. expertise inschattingen van de aannames, herberekeningen, toetsing aan bestaande studies en/of informatie,... of ook in technische vergaderingen. Waar nodig zullen gerichte inspecties georganiseerd worden op de sites zelf, om bvb. voorgestelde conclusies in realiteit te verifiëren of ook om de gegrondheid en relevantie van bepaalde gegevens en vooropgestelde hypotheses in de praktijk te controleren. Indien dit nodig blijkt, kunnen FANC en Bel V nog bijkomende acties opleggen. Om de objectiviteit te garanderen zullen de nationale rapporten vervolgens op hun beurt worden onderworpen aan een onderzoek door een team van internationale experten. Het resultaat daarvan is voorzien tegen 30 april 2012.
 
Via de stresstest rapporten moet de exploitant (dit is Electrabel voor de sites van Doel en Tihange) aantonen dat alle reactoren en de daar aanwezige opslag van gebruikte splijtstoffen over voldoende marge beschikken om een voor de omgeving veilige situatie te garanderen in extreme omstandigheden. Meer bepaald gaat het daarbij om extreme situaties zoals overstroming of aardbevingen, het uitvallen van elektriciteitsaanvoer en/of de koeling of ook scenario's waarbij zich een combinatie van deze situaties voordoet, zoals dat het geval was in Fukushima, na de tsunami. Specifiek voor België is dat het FANC ook gevraagd heeft ongevallen als gevolg van foutief of kwaadwillig menselijk handelen in rekening te nemen, zoals bvb. een vliegtuigcrash, cyberattack, het vrijkomen van toxische gassen of terrorisme.

Het FANC ontving de Stresstest rapporten van Electrabel op 28 oktober 2011. Het betreft een rapport voor de site te Doel (228p.), een rapport voor de site van Tihange (242 p.),een publieksrapport over de ‘Man-made events'  Doel'  (66 p.), een publieksrapport over de 'Man-made events Tihange' (56p) en geclassificeerde detailrapporten over de  ‘Man-made events' van terroristische oorsprong. Telkens wordt een uitgebreide beschrijving van de actuele toestand gegeven, per reactor. Dan volgt een beschrijving van het concept waarvan werd uitgegaan met de evaluatie van de veiligheidsmarges. In bepaalde gevallen worden te ondernemen acties voorgesteld.
Het FANC en Bel V doorliepen de rapporten intussen voor een eerste voorlopige lezing: onder voorbehoud van de nog te gebeuren evaluaties stellen ze dat de rapporten volledig zijn en conform aan de door het FANC opgelegde, goedgekeurde methodologie. Uit deze eerste lezing kan afgeleid worden dat de Belgische centrales voldoende beschermd zijn, alsook een aantal voorgestelde aanpassingen aan de installaties en/of de organisatie om het veiligheidsniveau nog verder te verhogen. Dit moet uiteraard in de komende weken nog door de FANC en Bel V worden geverifieerd.

Ter informatie: De oudste Belgische reactoren dateren van 1975 Doel 1 /2, Tihange 1), de meest recente van 1985 (Doel 4, Tihange 3). Hun design was destijds gebaseerd op basis van de toenmalige wetenschappelijke inzichten, beschikbare technologieën en goede praktijken. Sindsdien zijn aan àlle reactoren voortdurende aanpassingen gebeurd: op basis van nieuwe inzichten en technieken,  vanuit ervaringsuitwisseling (Three Mile Island, Tchernobyl,..), in het kader van de 10-jaarlijkse herzieningen en onder impuls van internationale en nationale regelgeving.

>> Website dossier "Nucleaire stress tests"  


8 November 2011


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen