NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

- PROFESSIONELEN -

Ontdek de informatie voor de professionele actoren en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.

- BEVOLKING -

Ontdek de informatie voor de bevolking en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.


Achttiende transport van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België

22 september 2014 - Vrijdag (19/09/2014) vond het achttiende terugkeertransport plaats van gecementeerd radioactief afval vanuit Dounreay (Schotland) naar België. Het betreft middelactief, langlevend afval afkomstig van de opwerking van gebruikte kernbrandstof van de BR2-onderzoeksreactor van het SCK•CEN. Twee transportverpakkingen, elk geladen met 3 vaten gecementeerd afval, zijn in het daartoe bestemde opslaggebouw op de site van Belgoprocess in Dessel aangekomen, waar ze de komende weken zullen worden ontladen.

Het achttiende transport is in optimale veiligheidsomstandigheden verlopen. In de periode 2014-2015 zullen nog drie transporten van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België plaatsvinden.Langetermijnuitbating van Doel 1 en Doel 2: het FANC stelt zijn voorwaarden

12 september 2014 - Momenteel houden de politieke onderhandelaars rekening met een mogelijke uitbating op lange termijn (Long Term Operation - LTO) van de Belgische reactoren Doel 1 en Doel 2. Basisvoorwaarde daarvoor is wel dat de wet houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie aangepast wordt. Bovendien zullen de veiligheidsoverheden (FANC en Bel V) een eventuele uitbating op lange termijn van de reactoren Doel 1 en Doel 2 slechts kunnen goedkeuren indien de exploitant de volgende voorwaarden respecteert.

>> Lees meerZeventiende transport van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België

1 september 2014 - Op vrijdag 29/08/2014 vond het zeventiende terugkeertransport plaats van gecementeerd radioactief afval vanuit Dounreay (Schotland) naar België. Het betreft middelactief, langlevend afval afkomstig van de opwerking van gebruikte kernbrandstof van de BR2-onderzoeksreactor van het SCK•CEN. Twee transportverpakkingen, elk geladen met 3 vaten gecementeerd afval, zijn in het daartoe bestemde opslaggebouw op de site van Belgoprocess in Dessel aangekomen, waar ze de komende weken zullen worden ontladen.

Het zeventiende transport is verlopen in optimale veiligheidsomstandigheden. In de periode 2014-2015 zullen nog vier transporten van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België plaatsvinden.Doel 3 en Tihange 2: stand van zaken

22 augustus 2014 - Gezien er de laatste dagen heel wat berichten in de media zijn verschenen, wil het FANC toch even de stand van zaken schetsen m.b.t. de situatie van de reactoren van Doel 3 en Tihange 2. De twee reactoren blijven voorlopig, tot nader order, stilliggen en het tweede stralingstestprogramma – dat door Electrabel, in samenwerking met het SCK•CEN, wordt uitgevoerd - is nog steeds aan de gang. Op dit ogenblik kan hieruit dus geen enkele conclusie worden getrokken m.b.t. de toekomst van beide reactoren.

>> Lees meerDoel 3 and Tihange 2: update on the situation

22 August 2014 - Following different information that has been published in the press this week, the FANC would like to give an update on the situation of the Doel 3 and Tihange 2 reactor vessels. Both reactors are in a shutdown state until further notice and the second accelerated irradiation test program conducted by Electrabel with the cooperation of SCK•CEN is still in progress. In this respect, it is not possible so far to make any conclusion on the future of both reactors.

>> Read moreBelgoprocess: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

18 augustus 2014 - Tijdens de voorbereiding van een transport van een radioactieve bron bij Belgoprocess werd vastgesteld men bij het terugplaatsen van de bron in de houder vergeten was om de bronhouder opnieuw te sluiten. Het aanwezige personeel liep bij het manipuleren van deze bron echter geen stralingsdosis op. De radioactieve bron in kwestie is een bron van klasse 4 en behoort daarmee tot de op één na zwakste categorie op een schaal van 5.

Het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) en de erkende instelling (Bel V) werden onmiddellijk op de hoogte gebracht van dit voorval.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende straling betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.FANC voert verder onderzoek naar automatische stillegging van Doel 4

8 augustus 2014 - Op dinsdag 5 augustus 2014 werd de kerncentrale van Doel 4 automatisch uitgeschakeld ten gevolge van een verlies van smeerolie aan de stoomturbine. Deze turbine bevindt zich in het niet-nucleaire gedeelte van de kerncentrale. Een team van het FANC ging ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

Uit deze vaststellingen is gebleken dat het smeerolielek wellicht veroorzaakt werd door een bewuste manuele handeling. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen over de precieze omstandigheden van dit voorval. Intussen heeft het FANC reeds bijkomende maatregelen genomen om de veiligheid en beveiliging van de nucleaire installaties te verzekeren.

Na de automatische uitschakeling van de reactor is gebleken dat één van de 3 pompen van de hulpvoedingswaterkring door een technisch defect onbeschikbaar was. De reactor werd echter zonder verdere problemen in een veilige stilstand gebracht. Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.

Dit incident heeft geen impact op de veiligheid van het personeel en de bevolking, noch op het leefmilieu.FANC investigates on automatic shutdown of Doel 4 NPP

8 August 2014 - The Doel 4 nuclear power plant was automatically shut down on Tuesday 5 August 2014, as a result of an oil leak on the steam turbine. This turbine is located in the non nuclear part of the NPP. A FANC expert team went to the site to make the necessary assessments.

Its conclusion is that this oil leak probably resulted from a voluntary manual intervention. Further investigation should reveal the precise circumstances behind this event. Meanwhile, the FANC has already taken additional action to ensure the safety and security of the nuclear installations.

After the automatic reactor shutdown, it appeared that one of the three auxiliary feedwater pumps was unavailable due to a technical problem. However, the reactor was shut down in safe condition with no other problem. After investigation, this anomaly was rated as level 1 on the INES scale.

This incident had no impact neither on the safety of the workers and population, nor on the environment.FANC stelt 270-tal vragen aan NIRAS omtrent het cAt-project in Dessel

7 augustus 2014 - In 2013 heeft NIRAS, de Nationale Instelling voor Radioactieve Afvalstoffen en Verrijkte Splijtstoffen, een vergunningsaanvraag ingediend bij het FANC voor de oprichting en exploitatie van een inrichting voor de oppervlakteberging van laag- en middelactief kortlevend afval (categorie A) in de gemeente Dessel. Het FANC en Bel V hebben hun voornaamste analyses van het aanvraagdossier intussen afgerond en hebben een laatste reeks vragen overgemaakt aan NIRAS. NIRAS zal deze vragen in de komende maanden moeten beantwoorden om het aanvraagdossier te vervolledigen. Pas wanneer alle vragen beantwoord zijn, kan het Agentschap een rapport opmaken voor een eerste zitting van de Wetenschappelijke Raad, die op termijn een bindend advies zal afleveren over de vergunningsaanvraag van NIRAS.

>> Lees meerUpdate van de Specifieke Handleiding voor het IAEA-reglement voor het vervoer van radioactieve stoffen (editie 2012)

25 juli 2014 - Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft zijn Specifieke Handleiding (Specific Safety Guide) voor het IAEA-reglement voor het vervoer van radioactieve stoffen (editie 2012) bijgewerkt. Deze nieuwe versie, de zogenaamde “SSG-26”, werd gepubliceerd op 8 juli 2014 en vervangt de vorige versie van 2008.

Meer informatie over het vervoer van radioactieve stoffen in België vindt u in ons informatiedossier over dit onderwerp.Kempense Antenne 2.0.

18 juli 2014 - Vanaf juli 2014 zal de Kempense Antenne van het FANC, die werd opgericht in 2001, bereikbaar zijn per telefoon en via internet. Indien u een vraag hebt over de nucleaire inrichtingen in de Kempense regio, dan kunt u deze voortaan stellen op onze speciale, aan dit thema gewijde Facebookpagina. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met ons specifieke contactpunt via e-mail (kempenseantenne@fanc.fgov.be) of per telefoon (02 289 21 37).Zestiende transport van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België

14 juli 2014 - Op zaterdag 12/07/2014 vond het zestiende terugkeertransport plaats van gecementeerd radioactief afval vanuit Dounreay (Schotland) naar België. Het betreft middelactief, langlevend afval afkomstig van de opwerking van gebruikte kernbrandstof van de BR2-onderzoeksreactor van het SCK•CEN. Twee transportverpakkingen, elk geladen met 3 vaten gecementeerd afval, zijn in het daartoe bestemde opslaggebouw op de site van Belgoprocess in Dessel aangekomen, waar ze de komende weken zullen worden ontladen.

Het zestiende transport is verlopen in optimale veiligheidsomstandigheden. In de periode 2014-2015 zullen nog vijf transporten van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België plaatsvinden.Tihange 3: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

8 juli 2014 - Op 2 juli 2014 werd vastgesteld dat een van de noodkoelingsvoorzieningen van de reactor van Tihange 3 buiten werking was ten gevolge van een brand op een verdeelkast. Verschillende andere veiligheidsvoorzieningen functioneerden wel nog steeds perfect.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende straling betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.Memorandum van het FANC voor de formateur van de volgende federale regering

7 juli 2014 - Wetenschappelijke ontwikkelingen, technische innovaties, politieke beslissingen, internationale akkoorden die België ondertekent ... Al deze zaken zorgen ervoor dat het FANC de komende jaren het hoofd zal moeten bieden aan talrijke uitdagingen.

Zoals vastgelegd in de wet en in de regelgeving heeft het Agentschap als taak om toezicht te houden op het veilige verloop van alle activiteiten waarbij met radioactieve stoffen wordt gewerkt en waarbij mensen het risico lopen om te worden blootgesteld aan ioniserende straling. Het is absoluut noodzakelijk dat het FANC deze opdracht in de toekomst naar behoren kan blijven vervullen. Daarom moeten tijdens de volgende legislatuur bepaalde acties worden ondernomen, zowel op reglementair als op operationeel vlak.

Ter gelegenheid van de vorming van een nieuwe federale regering voor de periode 2014-2019 richt het FANC zich tot de volgende formateur, om zijn aandacht te vestigen op de strategische krachtlijnen die in het volgende regeerakkoord zouden moeten worden opgenomen.

Het Agentschap heeft deze krachtlijnen beschreven in een memorandum, dat u hier kunt raadplegen.Versterking van de nucleaire controle: 33 nucleaire inspecteurs hebben de eed afgelegd

27 juni 2014 - Om de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende straling te intensiveren, wijzigt de wet van 19 maart 2014 het systeem voor de nucleaire controle, evenals de bevoegdheden van de inspecteurs van het FANC. Uit hoofde van dit nieuw wetgevend kader hebben 33 nucleaire inspecteurs op maandag 23 juni 2014 de eed afgelegd in de lokalen van het FANC.

>> Lees meerDecosteel Geel: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

27 juni 2014 - Op 23 juni 2014 werd de verflaagdiktemeter (Krypton-85-puntbron) van Decosteel Geel uitgebouwd. Tijdens deze handeling, die uitgevoerd werd in een afzonderlijke werkruimte door twee beroepshalve blootgestelde werknemers, raakte de bron beschadigd. Daarbij is kryptongas vrijgekomen in de atmosfeer. De twee betrokken werknemers werden blootgesteld aan lage dosissen, die ruim onder de jaarlijkse toelaatbare limiet liggen. Het FANC en Controlatom werden verwittigd en de nodige metingen werden uitgevoerd.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende straling betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu, noch op de goede werking van de installaties.Sappi Lanaken: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

25 juni 2014 - Op 17 juni 2014 werd tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een gramgewichtsmeting bij de papierfabriek Sappi te Lanaken een besmetting met de radioactieve isotoop promethium 147 vastgesteld.
Deze besmetting werd niet alleen in de infrastructuur gedetecteerd, maar ook op de kledij en onder de schoenzolen van enkele werknemers en onderaannemers van het bedrijf.
Na de melding van dit voorval voerde het FANC een inspectie uit op het terrein om zeker te zijn dat de situatie weer onder controle was en dat de nodige maatregelen genomen waren.

>> Lees meer>> VORIGE BERICHTEN


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen