NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Resultaten publieksconsultatie mbt voorgestelde regelgeving (KB) voor eindberging radioactief afval


Einde augustus 2010 werd het Ontwerp van Koninklijk Besluit houdende vaststelling van het vergunningsstelsel van de inrichtingen voor de eindberging van radioactief afval op de website van het FANC geplaatst om alle burgers en betrokken stakeholders de kans te geven kennis te nemen van het ontwerp en er eventuele bedenkingen bij te formuleren. Van 1 september tot begin november 2010 konden bemerkingen aan het FANC toegestuurd worden.

Wij danken iedereen voor de input die gegeven is.

Naar aanleiding van de ontvangen opmerkingen zal het FANC zijn eerder ingenomen standpunt opnieuw evalueren en hierover een advies overmaken aan zijn voogdijoverheid. Het komt uiteindelijke de toezichthoudende overheid toe om hierover een definitief standpunt in te nemen. Het FANC kan uiteraard niet vooruitlopen op de uitkomst van deze beoordeling.

Betrokken stakeholders

De gemeentebesturen die wellicht als eerste met die regelgeving zullen geconfronteerd worden (Mol, Dessel, Geel, Retie en Kasterlee) en de partnerschappen STORA en MONA werden schriftelijk op de hoogte gebracht van dat initiatief en aan hen werd aangeboden om een mondelinge toelichting te geven. In Mol en in Dessel werd een informatievergadering georganiseerd waarbij het FANC toelichting heeft verstrekt bij het ontwerp en waarop de aanwezigen opmerkingen bij het ontwerp hebben gemaakt. Deze opmerkingen en vragen die later nog via andere kanalen werden ontvangen treft u hier aan, alsmede onze verduidelijking hierop.

Merendeel publieksreacties over afvalplan NIRAS

Naast deze van MONA en STORA werden nog commentaren en vragen om verduidelijking ontvangen van negen personen, waarvan acht via de website van het FANC. Een aantal van de opmerkingen hadden eerder te maken met het afvalplan van NIRAS dat in dezelfde periode aan een publieksconsultatie werd onderworpen en met de veiligheid van bergingsinrichtingen. De opmerkingen over het afvalplan worden aan NIRAS toegestuurd. De opmerkingen over de veiligheid worden in overweging genomen bij de ontwikkeling van de veiligheidsvoorschriften van bergingsinrichtingen. De negen opmerkingen treft u hier aan. 

Inhoud voorstel

Het voorstel houdt een aanpassing in van het bestaande vergunningsstelsel voor nucleaire inrichtingen, om met de specificiteit van de inrichtingen voor eindberging van radioactief afval rekening te houden. Een voorbeeld hiervan is de lange levensduur, waarbij verschillende periodes en fases kunnen onderscheiden worden. De aangebrachte aanpassingen ten opzichte van het huidige vergunningsstelsel gelden vooral voor de periode na de constructiefase. Het zal van toepassing zijn op alle soorten inrichtingen voor eindberging. De fasering, in het bijzonder de duur van de fases, zal afhangen van het soort inrichting en moet vastgelegd worden in de oprichtings- en exploitatievergunning.  

Het FANC streeft er naar om het aangepaste vergunningsstelsel van kracht te laten worden nog vóór de aanvraag wordt ingediend voor de oprichting en exploitatie van een inrichting voor oppervlakteberging te Dessel.

Twee thema's

Bij de opmerkingen over het ontwerp van specifiek vergunningsstelsel komen twee belangrijke thema's aan bod:

  • de betrokkenheid van de lokale gemeentebesturen en bevolking
  • de raakvlakken met de gewestelijke reglementeringen met betrekking tot de bescherming van het leefmilieu.

Voor het eerste thema worden de volgende opmerkingen gemaakt:

  • eigentijdse manier voor het informeren van de lokale bevolking;
  • consultatie van de gewestelijke instanties en de provinciale overheden;
  • consultatie van de bevolking bij belangrijke wijzigingen.

De meeste van deze opmerkingen gelden ook voor andere nucleaire inrichtingen en zullen ook in overweging genomen worden bij de herziening van het vergunningsstelsel van de andere nucleaire inrichtingen.

Met betrekking tot het tweede thema kan opgemerkt worden dat het milieueffectenrapport zowel radiologische aspecten omvat als niet-radiologische (bv. aanvoer van radioactief afval). Met het Vlaamse gewest werd een protocolakkoord gesloten om de raakvlakken tussen de federale en Vlaamse reglementeringen beter te beheren. Het is de bedoeling om dit protocol om te zetten in een samenwerkingsovereenkomst met alle gewesten.


15 Februari 2011


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen